Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กสพท.รับน.ศ.แพทย์1-31ส.ค.ปรับ’รูปแบบ-ขั้นตอนสมัคร’กันฟ้อง
      

กสพท.รับน.ศ.แพทย์1-31ส.ค.ปรับ'รูปแบบ-ขั้นตอนสมัคร'กันฟ้อง

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นายประสาท สืบค้า นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) พร้อมด้วย นพ.อาวุธ ศรีศุกรีเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานอนุกรรมการจัดสอบ พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ รองประธานอนุกรรมการแถลงข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มกสพท. โดย นพ.อาวุธกล่าวว่า กสพท.ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) เพื่อลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ลดปัญหาการมอบตัวซ้ำซ้อนหลายสถาบันซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการสละสิทธิ โดยปีนี้มีคณะแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วม 12 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ดังนี้ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับ 20 คน,คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 คน, คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) 50 คน
          นายประสาทกล่าวต่อว่า คณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 72 คน,คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน, คณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา ลัยมหิดล (มม.) 156 คน, คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัย มหิดล 250 คน,วิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 40 คน,คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) 165 คน, คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30 คน, คณะแพทย์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 70 คน, วิทยาลัยแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ชาย60 คน หญิง 40 คน, คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ80 คน, คณะทันตแพทย์ มม. 70 คน, คณะทันตแพทย์ มช. 30 คน, คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 20 คน,คณะทันตแพทย์ มศว 25 คน รวมรับ 1,408 คน
          นพ.อาวุธกล่าวว่า รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1-31 สิงหาคม ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 1 สิงหาคม-5 กันยายน ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 1 สิงหาคม-5 กันยายน โดยลงทะเบียน ประทับตราไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 5 กันยายน ตรวจสอบสถานภาพการสมัครทางเว็บไซต์ วันที่ 7-15 กันยายนพิมพ์แบบฟอร์ม กสพท.11 เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบ วันที่ 1 ตุลาคม-5 พฤศจิกายนสอบวิชาเฉพาะ วันที่ 5 พฤศจิกายนประกาศผลเดือนธันวาคมและสอบวิชาการ7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมาณเดือนมกราคม 2555
          ด้าน พญ.บุญมีกล่าวว่า ปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสมัคร โดยปรับปรุงการจัดส่งเอกสารหลังจากที่มีปัญหาการฟ้องร้องในปีที่ผ่านมาโดยปีนี้ผู้สมัครต้องแนบไฟล์รูปถ่าย เอกสารการสมัครต่างๆ ทางเว็บไซต์ โดยสแกนรูปถ่ายของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนตัวจริง เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ความกว้างตั้งแต่ 100-200 พิกเซล ความยาวตั้งแต่ 120-250 พิกเซล ขนาดตั้งแต่ 150-200 Kb นอกจากนี้ยังมีสำเนาบัตรประชาชนหน้าหลังสำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษาพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สแกนและส่งมาด้วย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากผู้สมัครดำเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน ก็จะสามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีรูปถ่ายตนเองออกมาได้ ซึ่งจะต้องลงนามด้วย พร้อมส่งเอกสารประกอบอื่นๆ ใส่ซองและรับรองความถูกต้องของเอกสารที่ใบปะหน้าซอง และลงนามรับทราบ ซึ่งจะระบุข้อความว่า หากคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารตรวจสอบพบภายหลังว่า ใส่เอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับที่อัพโหลด ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กสพท.ทุกประการ
          โดยซองเอกสารจะไม่เปิดออกจนกว่าถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ เพื่อป้องกันกรณีการเปิดซองและเอกสารสูญหายเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะยึดตามการรับรองเอกสารของผู้สมัครที่ระบุไว้ในใบปะหน้าซอง หากทุกคนระบุว่าเอกสารครบถ้วนก็เข้าสอบได้ ขอย้ำให้ผู้สมัครทุกคน สมัครด้วยตนเองด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรฝากเพื่อนสมัคร หรือให้ผู้ปกครองสมัครให้ โดยเฉพาะการอัพโหลดภาพถ่ายตนเอง เอกสารต่างๆ รวมทั้งต้องลงนามเอกสารต่างๆ ด้วย เพราะถือเป็นความรับผิดชอบและเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นหมอที่ดีในอนาคต พญ.บุญมีกล่าว และว่า ส่วนน้ำหนักคะแนน รายวิชาที่สอบคัดเลือก เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงผู้สมัครสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะแพทย์ที่ www9.si.mahidol.ac.th ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ ทาง กสพท.จัดให้บริการคอมพิวเตอร์ ที่คณะแพทย์ จุฬาฯ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4, คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล งานบริการการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6, คณะแพทย์ มธ.ศูนย์รังสิตงานบริการการศึกษา อาคารคุณากร ชั้น 3,คณะแพทย์ มช. งานบริการการศึกษาอาคารราชนครินทร์ ชั้น 1, คณะแพทย์ มน.งานรับเข้าฯ ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา อาคารสิรินธร ชั้น 5 รพ.มน., คณะแพทย์ มข.ห้องฝึกอบรม CAI ฝ่ายวิชาการ อาคารเรียนรวม ชั้น 6, คณะแพทย์ มอ. หน่วยกิจการนักศึกษา อาคารแพทยศาสตรศึกษา ราชนครินทร์ ชั้น 7 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการในจุดบริการต่างๆ ยังต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบทางไปรษณีย์เช่นกัน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 14 ก.ค. 54   อ่าน 39298 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มศวแลกเปลี่ยนนิสิตม.จูเนียตา
22 มิ.ย. 55 | อ่าน 1103 ครั้ง
สอศ.-กระทรวงวิทย์ หนุนครูอาชีวะ ผลักดันเทคโนโลยีนาโนสู่ภาคชุมชน
08 มี.ค. 56 | อ่าน 860 ครั้ง
ปรับเงินเดือนข้าราชการ (2)
06 ม.ค. 58 | อ่าน 1135 ครั้ง
ศธ.เตรียมตั้งศูนย์ผู้นำการศึกษาระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำให้กับผู้บริหารประเทศ
07 ส.ค. 57 | อ่าน 855 ครั้ง
จี้’อาชีวะ’แจงหลักสูตร
22 พ.ย. 53 | อ่าน 14808 ครั้ง
สมศ.ดีเดย์ มิ.ย.54 ประเมินรอบ 3 - ส่งคู่มือเตรียมพร้อมถึงสถานศึกษา พ.ย.นี้
06 ต.ค. 53 | อ่าน 11311 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.