Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกอ.หนุนTQFรับมือประชาคมอาเซียน
      

สกอ.หนุนTQFรับมือประชาคมอาเซียน

         กรุงเทพฯ * สกอ.กังวลการเปิดประชาคมอาเซียนปี 58 จะกระทบการศึกษาไทย เห็นด้วยให้นำกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ (TQF) มาปฏิบัติ หวังพัฒ นาคนไทยยุคใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติได้
          นายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าว ตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี ว่า การผลิตบัณฑิตในขณะนี้ต้องเผชิญทั้งปัจจัยภายนอก ภายใน ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการ รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อการ เคลื่อนย้ายเพื่อแลกเปลี่ยนนัก ศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ได้โดยสะดวก เพราะเป็นการ เปิดเสรีการค้าบริการด้านการ ศึกษาที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ภาษา ขนบธรรม เนียม ประเพณี และวัฒน ธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจส่งผล กระทบโดยตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาที่ถูกฝากความหวัง เพราะเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญ ญาสำหรับคนรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน
          ทั้งนี้ สกอ.จึงกำหนดแนวทางโดยใช้ชื่อว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifica tions  Framework :  TQF : HEd) หรือ TQF มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ทั้งผู้ บริหาร คณาจารย์ จากสถาบัน อุดมศึกษาต่างๆ องค์กรวิชาชีพ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความสามารถ เทียบเคียงกับบัณฑิตของนานาประเทศ
          หลักสูตรแนวใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตเป็นสำคัญ และต้องมีกลไกในการบริหารจัด การปัจจัยนำเข้าอื่นๆ ตลอดจนปรับปรุงบรรยากาศและสิ่ง แวดล้อมต่างๆ ทั้งนี้ เชื่อว่า TQF จะเป็นกลไกที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในการปฏิ รูปการเรียนการสอน เพื่อให้ บัณฑิตมีคุณภาพและมาตร ฐาน มีทักษะและสมรรถนะในการทำงานตามที่มุ่งหวัง ผลักดันให้ประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาชาติได้ รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 54   อ่าน 92607 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.ชงคง 4 พัน ’พนง.ราชการ’ แนวโน้มเพิ่มครูจ้างสอน 8.5 พันคน
18 ก.ค. 55 | อ่าน 974 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาต้องสร้างวิญญาณให้ครู ต้องการมาตรฐานครูสูงต้องเพิ่มค่าตอบแทน
23 พ.ย. 57 | อ่าน 302 ครั้ง
ตามติดชีวิตเรือจ้างหลังเกษียณอายุดูวิถีครูผู้สร้างลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น
21 ก.พ. 56 | อ่าน 1053 ครั้ง
"สุรวาท"ขวาง! รับคนนอกเป็นครู อ้างผลิตไม่ขาด
14 มี.ค. 59 | อ่าน 351 ครั้ง
กศน.ขยายศูนย์เทียบความรู้
30 ม.ค. 55 | อ่าน 71044 ครั้ง
ดาวน์โหลดสรุปผลการประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557
17 ต.ค. 57 | อ่าน 374 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.