Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กศน.สุโขทัยเจาะแก่นศิลาจารึก สอนวิถีชีวิตรู้รักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด
      

กศน.สุโขทัยเจาะแก่นศิลาจารึก สอนวิถีชีวิตรู้รักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด

          มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ  สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย ได้สะท้อนให้เห็นถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข ที่ปรากฏรอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองให้คนรุ่นหลังเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก สุโขทัยจึงถือเป็นดินแดนแห่งความทรงจำที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคนสุโขทัยบางส่วนกลับขาดความรู้สึกหวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินของตนเอง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีคนสุโขทัย กล่าวว่า ฝรั่งมาดูอะไรกัน มีแต่อิฐ แต่ปูนเก่า ๆ โดยหารู้ไม่ว่าที่ชาวต่างชาติเหล่านั้นยอมเสียเงิน เสียทอง ข้ามน้ำ ข้ามทะเล ก็เพื่อมาดูของดีบนผืนแผ่นดินไทย

          ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย (กศน.สุโขทัย) จึงกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชน โดยได้ดำเนินโครงการ เรียนรู้ถิ่นฐานบ้านเกิด เมืองกำเนิดลายสือไทย เพื่อสร้างให้คนสุโขทัยมีจิตสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดของตนเอง มีความตระหนักในการหวงแหนอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมา ในฐานะที่จังหวัดสุโขทัยเป็นปฐมราชธานี และเป็นเมืองประวัติศาสตร์

          นายสังวาลย์ ชาญพิชิต ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.สุโขทัย ได้เล่าให้ฟังว่า หลักการจัดการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว กศน.สุโขทัย ได้วิเคราะห์มาจากหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หรือ ศิลาจารึกหลักที่ 1  โดยดูว่า มีเรื่องใดที่คงคุณค่าแก่คนสุโขทัย แล้วนำมาจัดการศึกษาพื้นฐานให้แก่ประชาชน โดยใช้คำว่า วิชาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาวิถีชีวิต ประกอบด้วยเรื่องศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศิลปกรรม การเมือง การปกครอง และอาชีพ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องอยู่บนฐานความต้องการของผู้เรียน ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นทุนสร้างแก่นความรู้ให้ผู้เรียน โดย กศน.จังหวัดสุโขทัย จะเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ และเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับภูมิปัญญา หรือ เจ้าของกิจการที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถึงแม้มีผู้ต้องการเรียนวิชาชีพนั้น ๆเพียง 1-2 คนก็สามารถเรียนได้ เรียกได้ว่า ใครใคร่เรียนอะไรต้องได้เรียนตามใจปรารถนา

          อาชีพดั้งเดิมของคนสุโขทัย มีหลากหลายและทรงคุณค่า ซึ่งสั่งสมมาจากบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือ ศิลปะประดิษฐ์พื้นบ้าน อาทิ การทำขนมโบราณ กล้วยฉาบ ข้าวแตน ดนตรีไทย ปี่พาทย์ กลองยาว การหล่อพระพุทธรูป การทำเครื่องสังคโลก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพสมัยใหม่อีกมาก อย่างไรก็ตามถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดสุโขทัย แต่ถ้าไม่มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ อยากเรียนแต่ไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหน จะเริ่มต้นแบบไหน การสานต่อภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาก็เป็นเรื่องยาก และสิ่งเหล่านั้นก็จะสูญหายไป

          ดังนั้น กศน.สุโขทัย จึงเป็นผู้ทำหน้าที่เปิดประตูโอกาสให้คนสุโขทัยได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียน สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญา หรือเจ้าของกิจการที่ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมทั้งปรับทัศนคติว่าผู้เรียนจะมาเป็นศิษย์เอก ไม่ใช่คู่แข่งทางการค้า ซึ่งเมื่อทำได้การศึกษาตามอัธยาศัยก็เกิดขึ้นในที่สุด นายสังวาลย์ กล่าว ซึ่งปัจจุบัน กศน.สุโขทัย ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู กับเจ้าของกิจการร้านค้าในพื้นที่หลายแห่ง รวมถึงวัดในโครงการ 1 ตำบล 1 วัดพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา กศน.

          เห็นได้จากภาพบรรยากาศการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่ ร้านสุเทพสังคโลก ของครูสุเทพ พรมเพ็ชร ซึ่งมีนักศึกษา กศน.หมุนเวียนมาเรียนรู้ ในงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงมากในสมัยสุโขทัย คือ การทำเครื่องสังคโลก ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวไข่กา สีน้ำตาล สีใส เขียนทับลายด้วยรูปต่าง ๆ

          ป้านิด หรือ นางสนอง พรมเพ็ชร ภรรยาเจ้าของแหล่งเรียนรู้ร้านสุเทพสังคโลก เล่าว่า ที่นี่จะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสังคโลกให้แก่นักศึกษาที่มาเรียน เริ่มตั้งแต่สอนให้รู้ถึงความสำคัญของเครื่องสังคโลก ที่มาที่ไป และเริ่มลงมือปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานการปั้นดิน หัดเขียนลาย จุ่มเคลือบ ส่วนนักศึกษาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน ซึ่งถ้าสนใจเยอะเราก็ให้เขาเรียนรู้เต็มที่ และหากมีฝีมือดีก็จะให้ทำงานต่อที่นี่เลย หรือเมื่อฝึกจนชำนาญแล้วก็สามารถออกไปเปิดร้านประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

          ป้านิด บอกถึงความรู้สึกด้วยว่า ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ และถือเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ร่วมมือกับ กศน. โดยป้าได้ยึดอาชีพทำเครื่องสังคโลกมากว่า 31 ปีแล้ว บางครั้งก็ท้อ เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ขายสินค้าไม่ค่อยได้ ที่สำคัญรัฐบาลไม่ค่อยส่งเสริม เช่น มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น แต่เราปรับราคาสินค้าขึ้นไม่ได้ เพราะจะไม่มีคนซื้อ จึงอยากให้รัฐบาลและทางจังหวัดมาช่วยเหลือบ้าง เช่น ติดป้ายบอกทางเข้าร้าน เพราะที่นี่เหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย จะได้มีคนแวะมาดู และซื้อสินค้า ซึ่งการผลิตสินค้าเหล่านี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์ ไม่ส่งเสริม หากวันข้างหน้าสินค้าแพง ขายไม่ออก มันก็อยู่ไม่ได้

          หากคนในทุกท้องถิ่นรู้ประวัติถิ่น ฐานบ้านเกิด ได้สัมผัสมรดกที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ และรู้ถึงคุณค่าของดีที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างถ่องแท้แล้ว จากนี้คงไม่มีคำถาม ว่า ทำไมคนต่างถิ่นต้องมาเที่ยวบ้านเราให้ได้ยินอีก และหวังว่าจะมีปราชญ์ท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดให้แก่ผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น.

          ณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์

 

          ที่มา: http://www.dailynews.co.thโพสเมื่อ : 01 ก.ค. 54   อ่าน 59209 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ส.ค.ศ.ท.ทำแผนพัฒนาเน้นคุณภาพบัณฑิตครู
25 ก.พ. 57 | อ่าน 385 ครั้ง
’พงศ์เทพ’จ้องรื้อแบบเรียนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย
11 ธ.ค. 55 | อ่าน 755 ครั้ง
ภริยานายกฯ เปิดการประชุมสมาพันธ์ครูภาษาไทยฯ ในยุโรป ครั้งที่5
27 ก.ค. 58 | อ่าน 560 ครั้ง
เล็งเพิ่มทุนเสมาพัฒนาชีวิต
27 มิ.ย. 55 | อ่าน 5502 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ ฯ ยันไม่แตะโครงสร้างศธ.ชงปรับเล็กให้ร.ร.เป็นนิติบุคคล
21 มิ.ย. 60 | อ่าน 336 ครั้ง
นักวิชาการจวกโครงสร้าง ‘เขต-ศธจ.-ศธภ.’ ไม่ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษา จี้ส่วนราชการกระจายให้สถานศึกษา
14 มิ.ย. 60 | อ่าน 338 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.