Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"นานาทรรศนะกับ สพฐ.": เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
      

คอลัมน์: นานาทรรศนะกับ สพฐ.: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยการปรับโครงสร้างกระทรวงฯ จาก 14 กรม เป็น 5 องค์กรหลัก ประกอบด้วย สำนักานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐษน (สพฐ.) ซึ่ง สพฐ.มีภารกิจในการจัดการศึกาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวส. ปีที่ 3 โดยมี สพท. เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 185 เขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุมภารกิจในการดูแลสถานศึกษากว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ
          ผ่านมาได้ 7 ปีเต็ม จึงได้เริ่มเห็นปัญหาและอุแสรรค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอาทิ การบริหารจัดการของสถานศึกษาไม่อิสระ ปฏิบัติภารกิจไม่คล่องตัว สาเหตมาจากการรวมโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าด้วยกัน เป็นเหตุให้โรงเรียนมัธยมศึกษาไม่ได้รับการดูแลทางด้านวิชาการ งบประมาณและการบริหารทั่วไปเท่าที่ควร
          ประกอบกับการขาดศึกษานิเทศก์ที่จะนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลให้การพัฒนางานวิชาการชะงักงัน มีผลต่อคุณภาพนักเรียน พบว่าการวัดผลการเรียนทุกช่วงชั้นของสำนักทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 เกือบทุกวิชา
          การแก้ปัญหาดังกล้าวจาการวิจัยของ สพฐ. และการตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบ จึงเสนอให้มีการปรับปรุงและแก้ไข พ.ร.บ. 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพ.ร.บ.ระเบียบช้าราชการครและบุคลาการทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยการกำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการสภาการศึกา จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษา 183 เขต  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกา 42 เขต (บางเขตพื้นที่การศึกาดูแลจังหวัดขนาดเล็กที่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาควบคู่ไปด้วย)
          ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร ที่เดิมมีอยุ่ 3 เขตนั้น ให้เหลือเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพียง 1 เขต เพราะมีโรงเรียนศึกษาในกรุงเทพฯ ที่สังกัด สพฐ. อยู่เพียง 37 แห่ง และให้ตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกาในกรุงเทพฯ จำนวน 2 เขต
          ผลที่ตามมาจากการกำหนดตัวชี้วัดภาพควมสำเร้๗การจัดการศึกษา ที่จะให้ผลเชิงประจักษ์จากการแบ่งเขตพื้นที่การศึกาใหม่นั้น ได้แก่
          1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปีการศึกษา 2544
          2. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพนอก มีผลการะประเมินระดับดี/ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
          3. สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีการใช้แหล่การเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนสถาบันการศึกษา แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
          4. สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาครู และมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกาขั้นพื้นฐษน มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีและดีมาก
          5. สถานศึกาจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะหลักสูตรแกนหลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
          6. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลเพิ่มมากขึ้น
          7. สถานศึกษามีอัตราส่วนนักเรียน ต่อ คอมพิวเตอร์ ต่ำกว่า 20 : 1 และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครืองมือเพิ่มประสิทธิภาพบริหารและจัดการเรียนรู้
          ฯลฯ
          นั้นคือความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอย่างแท้จริง
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          www.obec.go.th

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 30 ส.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 53   อ่าน 21287 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
45 ชาติร่วมทบทวนการศึกษา
31 ม.ค. 54 | อ่าน 12218 ครั้ง
"ชินวรณ์"ห่วงปฎิรูปศึกษาทำถอยหลัง20ปี
18 ส.ค. 59 | อ่าน 451 ครั้ง
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท
01 พ.ย. 60 | อ่าน 633 ครั้ง
ผู้ตรวจการฯ จับมือทีดีอาร์ไอ หวังปรับคุณภาพการศึกษา
16 มี.ค. 55 | อ่าน 10166 ครั้ง
12 สถาบันรวมพลังสร้างสรรค์ศิลปะอุ่นเครื่องมหัศจรรย์ 3 ดี พร้อมสู่อาเซียน
16 ธ.ค. 56 | อ่าน 565 ครั้ง
เร่งสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ
15 ต.ค. 55 | อ่าน 1094 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.