Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แฉป.บัณฑิตฟัน100ล.ชงรับน.ศ.ม.อีสาน54 ตรี444คน-โท2สาขา
      

แฉป.บัณฑิตฟัน100ล.ชงรับน.ศ.ม.อีสาน54 ตรี444คน-โท2สาขา

          อธิการบดี ม.อีสาน ชงขออนุมัติ กก.ควบคุมฯ เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรีหลายคณะรวม 444 คน 'ป.โท'รับแค่'บริหารธุรกิจ-บัญชี' เฉพาะที่สอนใน มอส.
          นายสุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) และกรรมการควบคุมการดำเนินการของ มอส. เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ว่าในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินการของ มอส. ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ตนจะเสนอขอความเห็นชอบเรื่องการเปิดรับนักศึกษา
          ใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 ของมอส. จำนวน 444 คน ดังนี้ คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรม รับ 84 คน, คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ รับ 50 คน, คณะนิเทศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ รับ 30 คน, คณะศิลปศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น รับ 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 50 คน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ36 คน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม รับ 44 คน สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์รับ 50 คน, ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ.เลยรับ 100 คน ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 50 คนและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 50 คน สาขาวิชาการจัดการไม่รับ และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ.กาฬสินธุ์ รับในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 100 คนนายสุมนต์กล่าวต่อว่า ส่วนระดับปริญญาโทจะขอให้เปิดรับเพียง 2 หลักสูตร คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับ 41 คน และบัญชีมหาบัณฑิต รับ 50 คน รวม 91 คน เนื่องจากทั้ง 2 หลักสูตร เปิดสอนในที่ตั้ง มอส. และรับนักศึกษาจำนวนไม่มาก อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนยืนยันว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีอาจารย์ประจำหลักสูตร
          ครบตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด แต่จะงดรับนักศึกษาปริญญาโทที่เปิดสอนตามศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มอส. และสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ให้งดรับนักศึกษาใหม่จนกว่าจะมีการปรับปรุงการเรียนการ
          สอนให้มีคุณภาพ ส่วนนักศึกษาที่เรียนอยู่ให้เรียนจนจบ โดยนักศึกษาที่เรียนอยู่ในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้โอนย้ายมาเรียนในศูนย์ที่ได้รับอนุญาต แต่ต้องมีการปรับปรุงให้มีคุณภาพด้วย โดยหาอาจารย์มาเพิ่มเติมให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด หรือลดจำนวนนักศึกษาลง นอกจากนี้ จะขอความ
          เห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมฯในการตั้งทีมบริหารชุดใหม่ โดยให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมอส.ทำงานต่อไป รวมทั้งจะหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาหลักสูตร ป.บัณฑิต และปัญหาการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่ไม่มีคุณภาพ
          ส่วนบัณฑิต มอส.ที่ได้รับผลกระทบ ผมจะตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นดูแลทั้งหมด เช่นบัณฑิตหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2553 จำนวน 531 คน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาไปแล้ว โดยหากบัณฑิตคนใดถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูจะขอให้คณะกรรมการควบคุมฯ ซึ่งทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พิจารณารับรองใบป.บัณฑิตวิชาชีพครูให้ใหม่ โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป นายสุมนต์กล่าว
          นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรรมการควบคุมฯมอส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา มอส.แจ้งเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 12 แห่ง และที่ไม่ได้แจ้งอีกหลายแห่ง โดยศูนย์ทั้ง 12 แห่ง เปิดสอนระดับปริญญาโท และ ป.บัณฑิต จะให้ระงับการรับนักศึกษาใหม่ชั่วคราวทั้งหมด ส่วนที่นายสุมนต์จะขอความเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2554 ยังไม่ควรรับ เพราะยังไม่มีคุณภาพ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมฯ
          จากที่ สกอ.ได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของ มอส.ประมาณ 20 แห่ง ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบหลายแห่งไม่มีคุณภาพ บางแห่งได้ปิดตัวเองไปตามคำแนะนำของ สกอ.เพราะถ้าฝืนสอนต่อไปก็คงไม่ผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นพ.กำจรกล่าว
          ด้านนายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้มีบัณฑิตหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2553 มารายงานตัวแล้ว 415 คน จาก 531 คน ส่วนใหญ่ระบุในแบบคำร้องว่า เรียนที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของ มอส. 15 ศูนย์ ในจำนวนนี้ 15 รายยอมรับว่าจ่ายเงินซื้อใบ ป.บัณฑิต โดยไม่ได้ไปเรียน และฝึกสอน ที่เหลือ 400 ราย ยืนยันว่าเรียนจริง แต่ฝึกปฏิบัติการสอนเพียง 1 ภาคเรียนทั้งที่ตามระเบียบให้ฝึกสอน 2 ภาคเรียน ดังนั้นในวันที่ 5 พฤษภาคม ตนอยากให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 15 แห่งของ มอส.มาให้ข้อมูลที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่มาอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีร่วมกับ มอส.ด้วย ทั้งนี้หลังจากประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) คุรุสภา ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ จะได้ความชัดเจนในการแจ้งความดำเนินคดีทางอาญากับ มอส. นอกจากนี้ จะเสนอรายชื่อผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของ มอส.ให้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบด้วย เพราะพบว่าหลายคนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่แล้ว
          ผมจะเสนอข้อมูลของบัณฑิตหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 531 คน ให้คณะกรรมการกมว.พิจารณาด้วย เพราะมีเรียนในศูนย์นอกที่ตั้งของ มอส.ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สกอ.ให้เปิดสอนป.บัณฑิต จึงไม่สามารถให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าหลายคนไปสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้แล้ว แต่สุดท้ายก็จะบรรจุไม่ได้ทั้งนี้ บัณฑิตที่มารายงานตัว 415 ราย บอกว่าเสียค่าเล่าเรียนประมาณ 33,600 บาท รวมทุกคน14 ล้านบาท และเมื่อรวมจำนวนผลิตบัณฑิตป.บัณฑิตของ มอส.ในปีการศึกษา 2553 จำนวนประมาณ 2,300 ราย มอส.จะมีรายได้จากค่าเล่าเรียนนักศึกษารวมกว่า 90 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างสูง เลขาธิการคุรุสภากล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 04 พ.ค. 54   อ่าน 56993 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อ.ก.ค.ศ.อีสานยื่น 3 ข้อ ฟันตัวการโกงสอบครู
29 มี.ค. 56 | อ่าน 966 ครั้ง
ครม.ปรับเงินอุดหนุนเรียนนอกระบบ
01 ธ.ค. 54 | อ่าน 60269 ครั้ง
สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561
16 ม.ค. 61 | อ่าน 536 ครั้ง
สุชาติรับแจก ’แท็บเล็ต ’ไม่ทัน
02 ก.พ. 55 | อ่าน 21105 ครั้ง
ชงบอร์ดกพฐ.เคาะเกณฑ์รับม.1ปี55 200ร.ร.ดังใช้โอเน็ต20%-สอบ80% คุมโรงเรียนแข่งขันสูง50คนต่อห้อง
16 พ.ย. 54 | อ่าน 45381 ครั้ง
ศธ.แจกอิฐบล็อก-ทรายฟรี ช่วย ปชช.
25 ต.ค. 54 | อ่าน 56737 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.