Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การคัดลอก-ลอกเลียน-ผลงาน ทางวิชาการ
      

การคัดลอก-ลอกเลียน-ผลงาน ทางวิชาการ

          ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 91 บัญญัติ เรื่องการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องแนวทางการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการและแนวทางการกำหนดโทษที่ชัดเจน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาและเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป สวนดุสิตโพล จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ครู และข้าราชการกระทรวงศึกษา ที่มีต่อกรณีดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2554 สรุปผลได้ดังนี้

          ท่านเห็นด้วย กับ ความหมาย ของ ผลงานทางวิชาการต่อไปนี้หรือไม่

          ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่ทำขึ้นจากความรู้ ความสามารถทักษะ และประสบการณ์ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

          ร้อยละ 94.03 เห็นด้วย เพราะ ผลงานวิชาการต้องมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของผู้จัดทำฯลฯ

          ร้อยละ 05.97 ไม่เห็นด้วย เพราะ นอกจากจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดการด้านอื่นๆได้ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารประเทศ ฯลฯ

          งานที่เขียนขึ้นมาเอง โดยผู้เขียนไม่ได้นำไปใช้ในทางวิชาการหรือเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ถือเป็นผลงานทางวิชาการหรือไม่

          ร้อยละ 59.02 ไม่เป็นผลงานทางวิชาการ เพราะ การทำผลงานทางวิชาการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องผ่านการพิจารณา รับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานั้นๆ ฯลฯ

          ร้อยละ 40.98 เป็นผลงานทางวิชาการ เพราะ การเขียนผลงานขึ้นมาจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแห่ง โดยเป็นสิทธิของผู้เขียนว่าต้องการที่จะเผยแพร่หรือนำเสนออย่างไร ฯลฯ

          ผลงานที่เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ แต่ประเมินแล้วไม่อนุมัติ นับว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรือไม่

          ร้อยละ 52.24 เป็นผลงานทางวิชาการ เพราะ เป็นเจตนาของผู้ทำผลงานที่ตั้งใจทำ ถึงไม่ผ่านการอนุมัติแต่ยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ ,การทำผลงานที่สร้างสรรค์ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือ ฯลฯ

          ร้อยละ 47.76 ไม่เป็นผลงานทางวิชาการ เพราะ ยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด เป็นผลงานที่ยังไม่ได้รับการการันตี ฯลฯ

          ท่านเห็นด้วยกับ ประเภทของผลงานทางวิชาการที่มี 3 ประเภทนี้ หรือไม่

          1. ผลงาน งานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ หรือ เขียนบทความทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์

          เผยแพร่มาแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          2. ผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

          พัฒนาการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา

          3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น (1) การประเมินงาน หรือโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

          หน้าที่ (2) สื่อ นวัตกรรม ทางการศึกษา (3) เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการเรียนการสอน บริหาร จัดการศึกษา และการนิเทศการศึกษา ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้เท่านั้นที่มิให้นำมาใช้เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ

          ร้อยละ 80.60 เห็นด้วย เพราะ เป็นผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และเป็นไปตามหลักวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา ฯลฯ

          ร้อยละ 19.40 ไม่เห็นด้วย เพราะ ผลงานทางวิชาการไม่จำเป็นต้องนำไปใช้เฉพาะด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว,งานแปลคือ การคัดลอกมา ฯลฯ

          จงให้คำนิยาม ความหมายของคำต่อไปนี้

          ลอกเลียน หมายถึง การทำซ้ำ คัดลอกโดยเจ้าของผลงานไม่ได้รับรู้  สิ่งที่ทำขึ้นมาโดยไม่ได้มาจากความคิดของตัวเองทั้งหมด

          ลอก หมายถึง การนำของผู้อื่นมาทั้งหมด โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ

          เลียน หมายถึง พยายามทำให้เหมือนกับต้นฉบับหรืองานของคนอื่นที่ทำไว้แล้ว

          คำว่า คล้ายคลึงกัน มีความหมายเหมือนกับ การลอกเลียน หรือไม่

          ร้อยละ 89.23 ไม่เหมือนกัน เพราะ ถึงจะคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีการนำความคิดของตนเองลงไปสอดแทรกหรือเพิ่มเติมลงไปด้วย แต่ลอกเลียน คือ การเอาของคนอื่นมาโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้าเลย ฯลฯ

          ร้อยละ 10.77 เหมือนกัน เพราะ มีทั้งลอกและเลียนจึงออกมาคล้ายคลึงกัน ฯลฯ

          คำว่า แบบฟอร์มสำเร็จ เป็นรูปแบบของของผลงานทางวิชาการ ถ้าผู้ที่เข้ารับการอบรมนำแบบฟอร์มมาใช้เหมือนกัน เป็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการหรือไม่

          ร้อยละ 90.77 ไม่เป็นการลอกเลียน เพราะ แบบฟอร์มสำเร็จเป็นเพียงแค่การกำหนดรูปแบบของการทำผลงานทางวิชาการให้มีเค้าโครงที่เหมือนกัน แต่เนื้อหามีความต่างกันไป ฯลฯ

          ร้อยละ 09.23 เป็นการลอกเลียน เพราะ ไม่ได้มาจากการคิดค้นขึ้นมาเอง เป็นการนำแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วมาใช้ โดยไม่มีการปรับเติมเสริมแต่งใดๆ /ขาดความแปลกใหม่ ฯลฯ

          กรณีนั่งทำผลงานทางวิชาการด้วยกัน หรือ อบรมด้วยกัน จึงมีการจัดทำผลงานทางวิชาการคล้ายกัน เป็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการหรือไม่

          ร้อยละ 92.54 ไม่เป็นการลอกเลียน เพราะ  เป็นการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้หรือประยุกต์กับผลงานของตนเองโดยใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองที่มีอยู่มาบูรณาการ ฯลฯ

          ร้อยละ 07.46 เป็นการลอกเลียน เพราะ ผู้ทำผลงานวิชาการไม่ได้คิดเนื้อหาขึ้นมาเอง แต่ใช้ความคิดหรือข้อแนะนำที่ได้รับจากการอบรมมาหรือผู้ที่เข้าอบรมด้วย ฯลฯ

          คำว่า เลียน กับ คำว่า เหมือน มีความหมายเดียวกันหรือไม่

          ร้อยละ 88.06 มีความหมายต่างกัน เพราะ เลียน คือ เหมือนบางส่วน เหมือน คือ 100% หรือทั้งหมดไม่ได้มีการแก้ไขใดๆ ฯลฯ

          ร้อยละ 11.94 มีความหมายอย่างเดียวกัน เพราะ มีความหมายเดียวกัน เพราะทั้ง เลียน และ เหมือน ไม่ได้มาจากความคิดของผู้ทำผลงานอย่างแท้จริง ฯลฯ

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 27 เม.ย. 54   อ่าน 20080 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.ค.ศ.จี้บรรจุ’รอง-ผอ.’สถานศึกษาคลอดปฏิทินคัดผู้แทนเขตมัธยมฯ
16 ธ.ค. 53 | อ่าน 8873 ครั้ง
ธัญบุรีปรับพื้นฐาน นศ.ใหม่ เพิ่มวิชาช่างหวังฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ
10 เม.ย. 57 | อ่าน 502 ครั้ง
ก.ค.ศ.ขู่เสนอชื่อซ้ำโมฆะทันที
09 มี.ค. 58 | อ่าน 533 ครั้ง
ถอดรหัสรุก"อาชีวะ"แผนสู่ที่หนึ่งในใจ"นิวเจน"
31 ม.ค. 54 | อ่าน 10477 ครั้ง
10 อันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก ถูกจัดใหม่โดยนิตยสารไทมส์
29 มิ.ย. 55 | อ่าน 1194 ครั้ง
เผยร่างกำหนดการคัดเลือก "ครูผู้ช่วย" (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2558
05 ม.ค. 58 | อ่าน 928 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.