Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"นริศรา"ปลุกกระแส!!"ยุคทอง"อาชีวศึกษาฟีเวอร์!!
      

นริศราปลุกกระแส!!ยุคทองอาชีวศึกษาฟีเวอร์!!


          ปรากฏการณ์นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 แห่สมัครเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในรอบแรก ที่เปิดรับสมัครพร้อมกับการรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 สายสามัญ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประจำปีการศึกษา 2554 นั้นยอดผู้สมัครสูงมากถึง 1.6 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 65-70 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 204,850 คน นับว่าเกินความคาดหมาย
          ดิฉันคิดว่าอาจจะมีเด็กมาสมัครเรียนอาชีวะไม่ถึง 5 หมื่นคน หรือประมาณร้อยละ 30 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ปรากฏว่าปีการศึกษา 2554 มีเด็กมาสมัครเรียนสายอาชีพจำนวนมากถึง 1.6 แสนคน หรือร้อยละ 65-70 ของเป้าหมาย ทำให้เห็นว่าค่านิยมในการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาของเด็กไทยเริ่มมีมากขึ้น ต่างจากปีที่ผ่านมาที่เด็กมักจะหันมาเรียนสายอาชีพก็ต่อเมื่อพลาดจากการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ในสายสามัญศึกษาแล้วเท่านั้น นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวด้วยสีหน้าเปื้อนรอยยิ้ม
          ทั้งนี้ สาขาที่เด็กม.3 สนใจสมัครมากที่สุดมี 5 สาขา ได้แก่ สาขาพาณิชย์นาวี สาขาโลจิสติกส์ สาขามาตรวิทยา สาขาช่างเชื่อม/ช่างยนต์ และสาขาอาหารและการเกษตร จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.) ประมาณ 200 แห่งที่มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก
          10 อันดับแรกที่มีนักเรียนแห่มาสมัครมากที่สุด ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) บุรีรัมย์ มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 330% วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 308% วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 297% วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 255% วิทยาลัยการอาชีพสตึก จ.บุรีรัมย์ 232% วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 195% วิทยาลัยพณิชยการบางนา 194% วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 194% วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 193% และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 187%
          ขณะนี้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2.3 แสนคน ซึ่งยังมีเด็กส่วนหนึ่งยังไม่มีที่เรียน ทำให้ สอศ.ต้องขยายจำนวนการรับนักเรียน ปวช.เพิ่มขึ้นจากเดิม 204,000 คน เป็น 265,000 คน จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อของบประมาณกลางจำนวน 550 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และเป็นค่าจ้างครูช่างเพิ่มอีก 1,000 อัตรา โดยขณะนี้ สอศ.ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อขออัตราบรรจุดังกล่าว พร้อมประสานให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภายืดหยุ่นในเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูช่าง เพื่อให้สามารถเปิดสอบบรรจุได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 นี้ น.ส.นริศรา กล่าวด้วยความมุ่งมั่น
          เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา ที่มากเป็นประวัติการณ์ในครั้งนี้ น.ส.นริศรา กล่าวว่า สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ได้เปิดรับสมัครในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นการรับเพิ่มจากแผนเดิมที่กำหนดไว้อีก 6.5 หมื่นคน โดยนักเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สอศ. โทร.1156 หรือเว็บไซต์ www.vec.go.th หรือสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่งทั่วประเทศ
          ด้าน น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยการเพิ่มห้องเรียนในสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการสูง อาทิ พาณิชย์นาวี โลจิสติกส์ ช่างเชื่อม อาหารและเกษตร ฯลฯ หรือเปิดสาขาวิชาใหม่ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษา ประกอบด้วยครูและบุคลากร วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
          ปี 2554 ถือเป็นยุคทองการอาชีวศึกษา ภายใต้การทำงานงานอย่างเสียสละทุ่มเทและต่อเนื่องของ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสอศ. จนนำไปสู่กระแสอาชีวะฟีเวอร์ สอดคล้องกับแนวแนวทางการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
          คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(กนป.)ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี(อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)เป็นประธาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ที่เพียบพร้อมไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 14 คน มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย อาทิ การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ รายงานผลการศึกษา แนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี 2553-2557 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2561 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 จากนั้นได้สังเคราะห์จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา น.ส.นริศรา แจกแจงบทบาทคณะกรรมการ กนป.ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา พอสังเขป
          ไม่เพียงเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 มาตรา 4 การอาชีวศึกษา หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี และตามมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษา ในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
          เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ นั่นคือเป้าหมายของการพัฒนาอาชีวศึกษา
          เหนืออื่นใดเป้าหมายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 ยังพุ่งเป้าไปที่การมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ควบคู่ไปกับการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการรองรับสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
          ตลอดจน การขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อีกทั้งเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 ต่อ 40 และกำลังแรงงานไทยมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมีสมรรถนะตามวิชาชีพตามมาตรฐาน
          นี่คือภาพรวมของการพัฒนาอาชีวศึกษาที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด และกำลังดำเนินการต่อในอนาคต ภายใต้ความรับผิดชอบของ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีในโควตาบ้านริมน้ำของนายสุชาติ ตันเจริญ ในตำแหน่งรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
          0 กมลทิพย์ ใบเงิน 0 เรื่อง
          0 บัลลังก์ โรหิตเสถียร 0 ภาพ

          ที่มา: http://www.komchadluek.netโพสเมื่อ : 25 เม.ย. 54   อ่าน 45797 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"พิษณุ" ฝากแก้ปัญหาองค์การค้า-ปรับราคาตำรา
09 ต.ค. 60 | อ่าน 479 ครั้ง
ม.บูรพา สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลิตบัณฑิตรับมือเขตการค้าเสรีอาเซียน
07 ก.ค. 54 | อ่าน 26661 ครั้ง
สพป.ชลบุรี เขต 2 เปิดสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 5 อัตรา
03 พ.ย. 56 | อ่าน 1538 ครั้ง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
28 ต.ค. 59 | อ่าน 579 ครั้ง
"พิษณุ" มึน "กศจ." ไม่กล้าตั้ง "อกศจ."
19 เม.ย. 59 | อ่าน 356 ครั้ง
"กมล" ขู่เด้ง ผอ.เขตฯ หากงานไม่เดิน-ตุลาฯ นี้ มีโยกย้ายล็อตใหญ่!
04 พ.ค. 58 | อ่าน 509 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.