Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รัฐบาลปรับครู กศน.ตำบลเป็นข้าราชการเติมเต็มการศึกษา
      

รัฐบาลปรับครู กศน.ตำบลเป็นข้าราชการเติมเต็มการศึกษา

          อภิสิทธิ์มอบนโยบายครูกศน.ตำบลทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่ง เพื่อยกระดับการศึกษาในระดับท้องถิ่นเข้าถึงการเรียนรู้ ปรับครูกศน.เป็นขรก. 8,672 คน
          ไบเทค-นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาสมัชชา กศน.ตำบล : ศูนย์การเรียนชุมชนตลอดชีวิตและมอบนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน เพื่อให้บุคลากรกศน.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาของรัฐบาล และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมในทุกพื้นที่เพื่อเติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ กศน. ผู้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารและครูกศน.จากทั่วประเทศ ภาคีเครือข่าย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
          ทั้งนี้การจัดการศึกษาตลอดชีวิตนั้น กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะดำเนินการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่นให้ได้มีโอกาสก้าวถึงแหล่งเรียนรู้ การจัดสัมมนาในวันนี้เป็นการจัดสัมมนาของกศน.ตำบลทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเริ่มต้นประกาศคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต ซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง และเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชนในทุกด้าน
          นายอภิสิทธิ์ กล่าวแสดงความยินดีกับครู กศน.ทุกคนที่ได้รับการปรับสถานภาพให้เป็นพนักงานราชการ ซึ่งจะทำให้มีความมั่นคงมากขึ้น และขอขอบคุณทุกคนที่ได้เสียสละทำงานในฐานะครู กศน.ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าจะพบกับความยากลำบาก แต่ก็ได้ทำงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นการทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ และกำลังเร่งดำเนินการยกระดับศูนย์การเรียนชุมชมที่มีความพร้อมเป็น กศน. ตำบล ให้ครบทุกตำบลทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในตำบลต่าง ๆ ต่อไป
          นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาว่าจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งในเรื่องของโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ได้ยึดประชาชนในฐานะผู้ที่เรียนรู้ เป็นศูนย์กลาง ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตนายกฯ กล่าว
          ทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินการผลักดันนโยบายสำคัญทางด้านการศึกษาหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรม เช่นการศึกษาฟรี 15 ปี การผลักดันกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดระบบในเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ทั้งในเรื่องของความมั่นคงและค่าตอบแทนที่กำลังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
          ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสามารถและความพร้อมของประเทศและสังคมจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความพร้อมของคน ซึ่งตรงนี้จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของโอกาส และคุณภาพของการเรียนรู้ ถึงแม้ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลหลายคณะ จะได้มีผลักดันให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาในระบบอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาเรื่องของการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพิ่มจำนวนปีมาโดยตลอด
          อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากของประเทศที่ยังต้องการการพัฒนาและต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงบุคคลอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งผ่านระบบการศึกษาในระบบมาอย่างครบถ้วนแล้วก็ยังมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม ทั้งความรู้ทางวิชาการ ทักษะ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม เพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อไป
          นายกฯ กล่าว่า ศูนย์การเรียนรู้หรือกศน.ตำบล ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้กลุ่มคนต่าง ๆ เหล่านี้มีแหล่งเรียนและศูนย์การเรียนรู้ที่ใกล้ตัวสามารถที่จะสร้างโอกาสในอุดช่องว่างและเติมเต็มให้สามารถใช้ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูป ซึ่งนายกฯเป็นประธานและรัฐบาลก็กำลังที่จะมีการปรับนโยบายเพิ่มมาตรการที่จะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มคนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา
          เช่น กลุ่มลูกหลานของครอบครัวที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเมือง กลุ่มเด็กพิการซึ่งไม่สามารถที่จะหาสถานศึกษาที่เหมาะสมเรียนรู้ได้ กลุ่มเด็กนักเรียนที่ถูกผลักออกจากระบบการศึกษา ตลอดจนกลุ่มคนซึ่งขาดโอกาสการศึกษาในระบบในอดีต เป็นต้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้มีการสานต่อการเริ่มต้นในเชิงนโยบายของรัฐบาล เพื่อดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาจะเห็นทุกคน ครู กศน.และเครือข่ายเป็นกลไกที่มีความสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายในเรื่องนี้บรรลุผลสำเร็จ
          การที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ31 ส.ค.53 เห็นชอบปรับสถานภาพครู กศน. ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์การเรียนชุมชนหรือ กศน.ตำบล (ครู ศรช.) จำนวน 8,672 คน เป็นพนักงานราชการ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจและมีความมั่นคงในการเป็นกำลังสำคัญส่งเสริมคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
          อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านการเรียนรู้คือ 1.เรื่องของการมีทักษะในการประกอบอาชีพ
          2.มีความรู้เท่าทันในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและชุมชน
          3.มีทักษะและรักการอ่านเพื่อเป็นแนวทางของการกระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ตลอดเวลา
          และ4.การเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนของสังคม ของประเทศ เพื่อนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศในปัจจุบันเช่นเดียวกัน
          นายกฯ กล่าวอีกว่า จากบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว ก็ยังอยากเห็นทุกคนได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากชุมชน ท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์เป็นความรู้ที่ยั่งยืนของประชาชนในวงกว้างและเผยแพร่ไปสู่สังคมในวงกว้างหรือในระดับประเทศต่อไปด้วย
          รัฐบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสำเร็จนั้น จะวัดจากการที่สามารถทำให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนายกฯ กล่าว
          จากนั้นตัวแทนครู ศรช. ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลที่ให้ได้เล็งเห็นความสำคัญครู กศน.โดยการปรับสถานภาพครู กศน. ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์การเรียนชุมหรือ กศน.ตำบล (ครู ศรช.) จำนวน 8,672 คน เป็นพนักงานราชการ ซึ่งขอยืนยันว่า ครู กศน.ทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถต่อไป

          ที่มา: http://www.bangkokbiznews.comโพสเมื่อ : 13 ต.ค. 53   อ่าน 11136 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.ชวนร่วมงานการศึกษาอาเซียน 16 ก.ย.ที่เมืองทองธานี
13 ก.ย. 56 | อ่าน 793 ครั้ง
รัฐ-เอกชน จับมือพลิกอนาคตประเทศ
19 พ.ย. 61 | อ่าน 225 ครั้ง
ชงสุชาติแก้ระเบียบอุดหนุนร.ร. สช.ตั้งเป้าจัดซื้อโปร่งใส-เสนอตั้งกองทุนให้กู้
26 ม.ค. 55 | อ่าน 40617 ครั้ง
ยุบรวม’มรภ.’ทำยาก สวนสุนันฯเคลียร์นศ.มหา’ลัยนอกระบบ
18 ธ.ค. 55 | อ่าน 995 ครั้ง
การจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1ตุลาคม2557)(เพิ่มเติม)
21 ก.พ. 58 | อ่าน 411 ครั้ง
นักวิชาการแนะ ต้องทำ 7 ข้อนี้ เพื่อวางรากฐานการศึกษาชาติ
07 ม.ค. 59 | อ่าน 319 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.