Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


“วรัท” ยก 6 จุดเน้นขับเคลื่อนงาน กศน. ปี 64 พัฒนาทักษะดิจิทัล-ปรับปรุงอาคารดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นและมีสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยสำนักงาน กศน. กำหนด 6 จุดเน้นการดำเนินงาน ดังนี้ 1.น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ อาทิ การสืบสานศาสตร์พระราชา โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหนึ่งชุมชนหนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน เพื่อความกินดีอยู่ดีมีงานทํา และสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ในรูปแบบ Re-Skill & Up-Skill ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน (English for All)

เลขาธิการ กศน. กล่าวอีกว่า 3.พัฒนาหลักสูตรสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับทุกประเภท เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องและพร้อมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปัจจุบัน 4.บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 5.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร กศน. โดยพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy & Digital Skills) ให้กับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ 6.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กรปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สำเร็จ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและปรับปรุงอาคารสถานที่ทุกแห่ง.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64   อ่าน 328 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กยศ.แจ้งกำหนดการกู้ยืมปี 56 ย้ำนร.ควรเดินเรื่องด้วยตัวเอง
07 ก.พ. 56 | อ่าน 1569 ครั้ง
เชิญบริจาคแท็บเล็ตได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
08 มี.ค. 55 | อ่าน 11104 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียงร.ร.วัดนากลาง ผุดต้นกล้าจากสถานศึกษาสู่ชุมชน
11 ก.พ. 54 | อ่าน 14331 ครั้ง
สร้างฐานข้อมูลร่วมดูเด็กพิการ
13 ส.ค. 57 | อ่าน 881 ครั้ง
คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2558
05 ม.ค. 58 | อ่าน 794 ครั้ง
บริจาคการศึกษาลดภาษี 200%
02 พ.ย. 53 | อ่าน 8968 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.