Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ขับเคลื่อน "กศน.สู่ WOW" (6G) เร่งพัฒนาเรียนรู้การใช้ดิจิทัล(ภาพ)ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ไปตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา ที่สมบูรณ์แบบ.

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนและผู้คนในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษามากขึ้น ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยอีกทางหนึ่งด้วย

วันก่อน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.เขต 7 จ.สงขลา ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม กศน. ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา

ทั้งนี้ ศูนย์ กศน.ต.ท่าประดู่ นับเป็นศูนย์ กศน.ที่สมบูรณ์แบบ และใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ดูแล กศน.
นักเรียน ร.ร.นาทวีวิทยาคม บรรยายให้ทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน.

เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “กศน. WOW” ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า จากนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการในเรื่องการเรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ

รวมทั้งจัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรสามารถมีงานทำ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 กศน. มีภารกิจสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติ คือ การขับเคลื่อน กศน. สู่ “กศน.WOW (6G)” ได้แก่

คณะของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เคารพธงชาติร่วมกับครูและนักเรียน ร.ร.นาทวีวิทยาคม ระหว่างเดินทางไปตรวจราชการ.
รมช.ศึกษาธิการ ทักทายกับนักเรียน ร.ร.นาทวีวิทยาคม อย่างเป็นกันเอง.

1.Good Teacher การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ โดยจะดำเนินการเกลี่ยเพิ่มอัตราตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครู กศน. จำนวน 928 อัตรา เพื่อให้ กศน.อำเภอมีบุคลากรที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2.Good Place พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นการยกระดับให้ กศน.ตำบล, ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีคุณภาพตอบสนองต่อการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย Digital Library 928 กศน.

3.Good Activities ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อาทิ การปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ ปรับหลักสูตรระยะสั้นรองรับ NEW S-Curve

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ทดลองใช้กระด้งฟัดข้าวที่ตำด้วยครกไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน มี นายธนกร เกื้อกูล ผอ.กศน.สงขลา ร่วมแนะนำ.
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ถ่ายรูปร่วมกับบรรดาครู กศน.ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ไปร่วมต้อนรับ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทุกคน.

4.Good Partnership การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยให้มีความร่วมมือจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน

5.Good Innovation การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย โดยให้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ brand กศน. รวมทั้งการสร้างช่องทางจัดจำหน่ายไปยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน

6.Good Learning การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานเบื้องต้น โดยผู้บริหาร กศน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่างๆไปสู่การปฏิบัติ และช่วยกันถ่ายทอดความเข้าใจไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดูแลและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา.

การลงพื้นที่เยี่ยม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม และ กศน.ตำบลท่าประดู่ อ.นาทวี ครั้งนี้ เพื่อมาให้กำลังใจและรับฟังปัญหาของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษานอกระบบให้ก้าวไกล

“กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการศึกษานอกระบบเป็นอย่างมาก สัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้ง โดยเร็วๆนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเปิดสอบครูผู้ช่วยของ กศน.ในพื้นที่ 5 จชต.ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติได้เตรียมตัว” ดร.กนกวรรณ กล่าว

ขณะเดียวกัน ดร.กนกวรรณ ยังได้ชมนิทรรศการของนักศึกษา กศน.สงขลา พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจที่ได้ดำเนินการตามโครงการ กศน. WOW กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งบริหารงาน โดย นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ภายใต้วิสัยทัศน์ ประชาชนจังหวัดสงขลาได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่21.

สุวิทย์ แก้วห่อทอง

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63   อ่าน 503 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เพิ่มเงินพนง.มหาวิทยาลัย
26 ต.ค. 55 | อ่าน 1115 ครั้ง
โละกรอบรัฐจัดแจงปฏิรูปศึกษา
19 ก.ค. 60 | อ่าน 603 ครั้ง
"ณัฏฐพล"เผย ครม.สั่งทุกกระทรวงหาทางช่วยนศ.จบใหม่ที่ตกงาน
15 ก.ค. 63 | อ่าน 176 ครั้ง
เดินหน้าโครงการ "คุรุทายาท" ม.ค.59
10 ธ.ค. 58 | อ่าน 694 ครั้ง
ห่วงหมดงบฯจ้างครูธุรการเคว้ง
15 ส.ค. 54 | อ่าน 54397 ครั้ง
ประกาศ’แอดมิสชั่นส์’ 7 พ.ค. ตรวจผลตั้งแต่ 6 โมงเย็น ทางเว็บสอท.ใช้โอเน็ต 20% จบ’ป.
04 พ.ค. 55 | อ่าน 1861 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.