Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อธิบดี สถ.เปิดสัมมนาครู บูรณาการเรียนรู้ ตามแนวฟินแลนด์ สถานศึกษา อปท.เมื่อวันที่ 20 พ.ค.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาท้องถิ่น นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 240 คน จาก 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดย นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงของโลก ต้องสร้างกระบวนการเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำแนวความคิด ปรับเข้ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านต่างๆของโลก ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะเทคโนโลยี ที่ทำให้ทุกประเทศต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การศึกษาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ ครูจึงถือได้ว่าเป็นกลไกหลักทางการศึกษา ที่จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพในการเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ สร้างมาตรฐานในความเป็นวิชาชีพครู เพื่อมุ่งสู่การสร้างคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบสังคมและผู้อื่น อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองดี และมีทักษะที่จำเป็น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศต้นแบบทางการศึกษาและวิจัย ที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม ในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และผลการสำรวจการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ (TALIS) เท่านั้น หากยังสะท้อนออกมาในรูปแบบของความสุขในการสอนของครูและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียน และจากผลการวิจัยเรื่อง "การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21" ของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ กำหนดการจัดการเรียนการสอนของฟินแลนด์แบบไม่มีความตายตัว เปิดโอกาสให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม แก่กลุ่มนักเรียนในความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระ สามารถเลือกใช้ตำราได้อย่างหลากหลาย กล่าวคือ ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างแท้จริง สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตที่ดีของนักเรียน ทั้งในแง่ของกาย จิตใจ สังคม และสุขภาพ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกในพื้นที่ 5 จังหวัด ของภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ที่ จ.ชลบุรี และภาคเหนือจำนวน 7 จังหวัด เมื่อวันที่ 2-6 กันยายน 2561 ที่จังหวัดเชียงราย โดยเชิญครูชาวฟินแลนด์มาสาธิตการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู ในครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ ได้รับความสนใจจากครูสังกัด อปท.เป็นจำนวนมาก และทางผู้ดำเนินโครงการฯก็ยังได้มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของครู ที่เข้ารับการประชุมสัมมนาดังกล่าวและพบว่า ครูปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูชาวฟินแลนด์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน มีการนำเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนของฟินแลนด์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย สามารถสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนได้มากขึ้น เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น ครูผู้สอนสามารถลดความเครียดจากการสอน เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ฝึกสอน (Coach) หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียน มีความกดดันต่อการเรียนน้อยลง กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น มีระดับผลการเรียนตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในระดับที่ดี และกรมฯ ก็ได้เตรียมการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นครั้งที่ 4 ต่อแล้ว เพื่อให้ครูในภาคใต้มีโอกาสได้รับความรู้ การสาธิตการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของฟินแลนด์ ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2562 นี้

วันนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าร่วม "โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัด อปท." ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ได้มีองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด อปท. ต่อไป

ทั้งนี้กรมฯมุ่งบูรณาการงานที่ว่าดีที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น เพื่อให้เด็กของท้องถิ่นได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างสูงสุด เช่น หลักสูตร UNICEF , PISCOR , สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาอย่างมีความสุข โดยทั้งหมดที่พยายามนำมาถ่ายทอดนั้นมีความเหมือนกันตรงที่ใช้เด็กเป็นศูนย์กลางและให้ผู้ปกครอง-เด็ก-ผู้บริหาร-และครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วย ซึ่งจะเกิดความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณครูที่มาร่วมฝึกอบรมในวันนี้เป็นสำคัญว่า จะเปิดใจกว้างยอมรับและนำไปปฏิบัติเพียงใด เพื่อลูกหลานของเราทุกคนให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการศึกษา ก็ต้องขอขอบคุณ ท่านนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์, MR.Erkki Eerola นายกเทศมนตรีเมืองวีห์ติ (Vihti) ที่ได้มอบหมายให้ครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวีห์ติ ประเทศฟินแลนด์ นั่นคือ Mrs.Saara Marvala , Mrs.Laura Sinnemaki และ Mrs.Pirjo Levaniemi มาเป็นวิทยากรสาธิตวิธีสอนหนังสือตามแนวทางของฟินแลนด์ในครั้งนี้ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เด็กในท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เติบโตเป็นอนาคตและทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติต่อไปได้อย่างสมบูรณ์


ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 62   อ่าน 715 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แนะยกเครื่องชายแดนใต้ เน้นการศึกษาสอดคล้องวิถีชาวบ้าน
15 ก.พ. 55 | อ่าน 70156 ครั้ง
เผย’ทุนป.ตรีชายแดนใต้’ว่างเพียบ
23 พ.ค. 54 | อ่าน 50164 ครั้ง
ดึงร.ร.เข้าร่วมพัฒนาการเมือง
25 ก.ย. 55 | อ่าน 935 ครั้ง
กางรายชื่อหน่วยพัฒนาตามโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู
20 ก.ค. 58 | อ่าน 620 ครั้ง
23 มี.ค.สอบครูผู้ช่วย กศน.
25 ธ.ค. 56 | อ่าน 866 ครั้ง
"ชินภัทร" แจงจัดซื้อแท็บเล็ตรอบ 2
30 ก.ค. 56 | อ่าน 639 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.