Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.กรุงเทพ เปิดตัวกรณีศึกษา ถอดรหัสความสำเร็จ "สวนสยาม" ตระกูลเหลืองอมรเลิศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (Bangkok University, School of Entrepreneurship and Management (BUSEM)) ร่วมกับ Singapore Management University สถาบันการศึกษาด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจและการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอันดับหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ และบริษัทดีลอยท์ (Deloitte Private)

เปิดตัวกรณีศึกษาการสืบทอดธุรกิจสวนน้ำสวนสนุกอันดับหนึ่ง ของประเทศไทย “ถอดรหัสความสำเร็จทางธุรกิจและการสืบทอดกิจการครอบครัวตระกูลเหลืองอมรเลิศ (สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ) – Growing in Unity – The Luangamornlert Family’s Ride Through Challenges”

ภายในงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ โดยคุณจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามพาร์ค บางกอก จำกัด, Mr. Richard Loi, Leader Southeast Asia, Deloitte Private, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ไตรภพสกุล, ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Professor Annie Koh รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Singapore Management University (SMU)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานคณะกรรมการ และคุณสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามพาร์ค บางกอก จำกัด เข้าร่วมงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจครอบครัวเป็นตัวแปรสำคัญในภาคเศรษฐกิจ สร้างรายได้ถึงร้อยละ 70-90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ธุรกิจครอบครัวสร้างรายได้ถึง 9 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และนับเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญกับความท้าทายเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จากข้อมูลรายงานว่าธุรกิจครอบครัวไม่ถึง 1 ใน 3 ที่สามารถคงอยู่ได้หลังการเปลี่ยนมือจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นสอง และอีกครึ่งหนึ่งต้องล่มสลายเมื่อเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสองไปยังรุ่นสาม

ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาสู่ความร่วมมือระดับสากลทั้งจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน ได้แก่ Singapore Management University (SMU) และคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทดีลอยท์ (Deloitte Private) ได้ทำการศึกษาและวิจัยกลุ่มตัวอย่างธุรกิจครอบครัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษาธุรกิจสยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม และการสืบทอดกิจการครอบครัวเหลืองอมรเลิศ ได้เจาะลึกถึงปัจจัยความสำเร็จซึ่งทำให้สวนน้ำสวนสนุกแห่งนี้ที่ยังคงแข็งแกร่งถึงแม้จะต้องผ่านมรสุมต่างๆ มาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี

รวมถึงการเปลี่ยนผ่านจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้านความคิดและสไตล์การบริหารงาน จากรุ่นหนึ่งซึ่งยึดการทำงานแบบคนไทย เชื้อสายจีน สู่รุ่นสองที่ต้องการความทันสมัยและมีแบบแผนแบบตะวันตก กรณีศึกษาของครอบครัวเหลืองอมรเลิศจะสร้างประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา ผู้สนใจ และเจ้าของธุรกิจครอบครัวอื่นๆ โดยจะได้ถูกเผยแพร่ผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในเครือข่ายทั่วโลก

Mr. Richard Loi


ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การดำเนินวิสาหกิจครอบครัวของผู้ประกอบการสมัยใหม่ในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทสำคัญในฐานะรากฐานของระบบเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย วิสาหกิจครอบครัวจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในฐานะของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ หนึ่งในภารกิจของเรา คือ การส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์และจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการลงไปในทุกสาขาวิชาเพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคตสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ด้วยเหตุผลนี้ จึงนำมาสู่ความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, Singapore Management University (SMU), บริษัทดีลอยท์ และบริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด จัดงานเปิดตัวกรณีศึกษาการสืบทอดธุรกิจครอบครัวเหลืองอมรเลิศ ผมมีความหวังว่า ด้วยความร่วมมือทางวิชาการของเราครั้งนี้ จะสามารถเป็นสะพานในการเชื่อมความคิด สร้างสรรค์และจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ

รวมทั้งแสดงให้ประจักษ์ถึงองค์ความรู้ธุรกิจครอบครัวของประเทศไทยแก่สายตาโลก ผมเชื่อว่า ความร่วมมือทางวิชาการในระดับสากล ทั้งในส่วนภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ จะนำมาซึ่งความร่วมมือกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจของคนไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน รวมถึงการแบ่งปันความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

Professor Annie Koh รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Vice President of Business Development), Singapore Management University (SMU) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า The Business Families Institute @ Singapore Management University (BFI@SMU) จัดตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความเป็นผู้นำสำหรับธุรกิจครอบครัวของอาเซียน

Professor Annie Koh

สำหรับกรณีศึกษาครั้งนี้ทางเราและบริษัท Deloitte Private มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) ริเริ่มโดย Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ มีส่วนร่วมในการเขียนกรณีศึกษาสวนสยามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความวิริยะอุตสาหะ และความไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจของตระกูลเหลืองอมรเลิศซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศสำหรับธุรกิจครอบครัวอื่นๆ

Mr. Richard Loi, SEA Leader, Deloitte Private SEA กล่าวว่า จากการสนทนาเชิงลึกกับ เหล่าผู้นำของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราพบว่าธุรกิจครอบครัวเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน ธุรกิจในยุคปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องพร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบ มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีการทำนวัตกรรม ธุรกิจครอบครัวเหลืองอมรเลิศ (สวนสยาม) เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ


ที่บริษัท Deloitte Private เราเชื่อว่า การยึดมั่นในค่านิยมที่ถูกต้อง การมีการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ง พร้อมกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวสามารถรักษาความมั่งคั่ง และสร้างธุรกิจเป็นมรดกที่สามารถส่งให้คนรุ่นอนาคตของพวกเขาได้ ความร่วมมือวิจัยกับ Business Families Institute @ Singapore Management University (BFI@SMU) ได้ช่วยเราแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตของครอบครัวธุรกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน.

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 62   อ่าน 854 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ผลวิจัยชี้เด็กไทยเจอรายจ่ายอื้อ เงินบริจาคสูงสุดแสนบ.-กวดวิชา8หมื่น/ปี จี้ศธ.รื้อระบบอุดหนุน-แนะให้ค
11 พ.ย. 56 | อ่าน 758 ครั้ง
ศธ.ถกข้อมูลปรับเพิ่มงบรายหัวเด็ก ชง’อ๋อย’ตั้งคณะกรรมการ-ลองรูปแบบใหม่
02 ก.ย. 56 | อ่าน 706 ครั้ง
"หมอธี"พร้อมชงโผซี 10 ศธ.แล้ว
22 ส.ค. 61 | อ่าน 606 ครั้ง
มข."มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกฝันที่เป็นจริงศ.เกียรติคุณดร.สุมนต์ สกลไชย
01 ก.พ. 54 | อ่าน 8891 ครั้ง
เร่งผลิตคนสายอาชีพรับอาเซียน ขาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมฯอื้อ
27 ส.ค. 55 | อ่าน 1076 ครั้ง
มรภ.อยุธยาใช้ภาษาอังกฤษนำน.ร.เรียนวิทย์
24 ธ.ค. 56 | อ่าน 2299 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.