Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 110 รายนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม และศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 110 ราย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ดังนี้

1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 86 ราย
- กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งโครงสร้าง – ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 16 ราย
1. นายสพล ชูทอง รองผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
2. นายอนัน สมาธิ รองผอ. สพป.พัทลุง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
3. นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รองผอ.สพป. ปัตตนี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป. ปัตตานี เขต 1
4. นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม
5. นายชูฌาน พีรชัยเดโช รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2
6. นายพิษณุ ดิเรกกุล รองผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7. นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3
8. นายขวัญเรือน แสบงบาล รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
9. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.นครพนม เขต 1
10. นายสุภาพ จันทร์สม รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1
11. นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
12. นายไพบิน เชื่อนแก้ว รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
13. นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2
14. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
15. นายอัสรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.น่าน เขต 1
16. นายวุฒิภัทร จุมโสดา รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
- กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข – ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 61 ราย
1. นางสาวสมศรี เทพประชา รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 
2. นายวัตสัน สร้างดำรงคุณ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3. นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผอ.สพป.พังงา 
4. นายอำนาจ สุทิน รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
5. นายสำเริง สุวรรณพงศ์ รองผอ. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
6. นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2
7. นางชุลีกร ยิ้มสุด รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 
8. นายประชา วุฒิวัฒนากูล รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
9. นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
10.นางทัศนี แก้วทอง รองผอ.สพป.ชัยนาท
11. นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
12. นายพงษ์กฤติย์ นามปพนอังกูร รองผอ.สุพรรณบุรี เขต 1
13. นางประภา สมาคม รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
14. นายศิวะ ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
15. นายนิรันดร์ ช่วยเจริญ รองผอ.สพป.นครนายก
16. นางช่อชบา ชื่นบาน รองผอ.สพป.ระยอง เขต 1
17. นางปภาภรณ์ ศรีแทพย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1
18. นายสมาน คชกฤษ รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
19. นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1
20. นายเกษม พูลสงค์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 
21. นายสุนทรา หันชัยศรี รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
22. นายทินกร พันธุระ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3
23. นายกิตติภพ เหลาไชย รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5
24. นายสุรศักดิ์ ฦาชา รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1
25. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2
26. นายอรรถกานต์ อรุณไพร รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2
27. นายไพศาล ประทุมวงษ์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1
28. นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
29. นายถวิล อรัญเวศ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4
30. นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5
31. นายศุภพงษา จันทรังษ์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6
32. นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
33. นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2
34. นายสิทธิชัย สมเดช รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
35. นายสุขาติ พุทธลา รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
36. นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
37. นายฉลาด เดชธิสา รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1
38. นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
39. นางสุรางค์ คำมุข รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
40. นายเปโส ขบวนดี รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1
41. นายณรงค์ กองสาลี รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2
42. นายวีรพล สารบรรณ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1
43. นายสมาน บุญจะนะ รองผอ.สพป.อุดรานี เขต 2
44. นายสาญัณห์ รัตนดสภา รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
45. นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2
46. นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2
47. นายกฤษฎ์อธิป ชุตินธรากร รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2
48. นางไปรผดา โปติบุตร รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 4
49. นายพิฑูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50. นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
51. นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
52. นายสมดุล เจริญสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 4
53. ว่าที่ พ.ต. สุรเดช รอดจินดา รองผอ.สพป.น่าน เขต 1
54. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 1
55. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
56. นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
57. นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
58. นายสุรพล เพ็งน้อย รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
59. นายสมใจนึก เทียนสันต์ รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60. นายกิตติพัทธ์ กุนทอง รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
61. นายพิษณุ เส็งพานิช รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
- กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข - ตำแหน่งเงื่อนไข) 9 ราย
1. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
2. นายคูณ พุดซ้อน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
3. นายวัชระ ขันธสมบัติ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1
4. นายวินิจ วงศ์ทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
5. นายสุภชัย ปุริสาย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
6. นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
7. นายเสนอ แสนคำ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
8. นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
9. ว่าที่ ร.อ.ไพบูลย์ ยกให้ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 24 ราย
- กรณีย้ายต่างสายงาน (ตำแหน่งโครงสร้าง - ตำแหน่งโครงสร้าง) 1 ราย
1. นายอารมณ์ บ้านใหม่ รอง ผอ.สพม. เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
- กรณีย้ายต่างสายงาน (ตำแหน่งเงื่อนไข - ตำแหน่งเงื่อนไข) 2 ราย
1. นางปาณิสรา สุทนต์ รอง ผอ.สพม. เขต 31 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1
2. นายไพโรจน์ วิเศษ รอง ผอ.สพม. เขต 35 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
- กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งโครงสร้าง - ตำแหน่งโครงสร้าง) 1 ราย
1. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม. เขต 35 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 34
- ย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข - ตำแหน่งโครงสร้าง) 9 ราย
1. นายกรุณพล พราหมเภทย์ รอง ผอ.สพม. เขต 13 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 13 
2. นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รอง ผอ.สพม. เขต 6 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 6
3. นายชนวรรธฎ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม. เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 4
4. นายชูเกียรติ บุญรอด รอง ผอ.สพม. เขต 5 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เขต 5
5. นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รอง ผอ.สพม. เขต 18 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 18
6. นายรชต ภูพานเพชร รอง ผอ.สพม. เขต 24 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เขต 24
7. นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอง ผอ.สพม. เขต 25 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 25
8. นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม. เขต 33 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เขต 33
9. นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม. เขต 37 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 37
- กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข - ตำแหน่งเงื่อนไข) 1 ราย
1. นางเบญจมาศ ฦาชา รอง ผอ.สพม. เขต 26 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 25
- กรณีย้ายต่างสายงาน (โครงสร้าง - โครงสร้าง) 4 ราย
1. นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 10
2. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 22
3. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 39
4. นายประทาน หาดยาว รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 40
- กรณีย้ายต่างสายงาน (เงื่อนไข - โครงสร้าง) 2 ราย
1. นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 1
2. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 35
- กรณีย้ายต่างสายงาน (เงื่อนไข - เงื่อนไข) 4 ราย
1. นายภาณุวัชร แก้วลำหัด รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 12
2. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 3
3. นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 23
4. นางสุพร สามัตถิยะ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 28
 
 

โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 61   อ่าน 267 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.ส่งครูเข้าปฏิบัติธรรมลดพฤติกรรมเสี่ยง
04 ก.ค. 55 | อ่าน 1844 ครั้ง
กศน.สุราษฏร์ธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สนองนโยบายปีรณรงค์รักการอ่านของรัฐบาล
08 มี.ค. 55 | อ่าน 12089 ครั้ง
สสวท.รับสมัคร ร.ร.คุณภาพด้านวิทย์-คณิต-เทคโนโลยี
06 ต.ค. 60 | อ่าน 278 ครั้ง
แบบเสนอชื่ออนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
16 ก.ย. 57 | อ่าน 518 ครั้ง
ปลุก “แม่พิมพ์”... พลิกฟื้นศรัทธาฉุดการศึกษาชาติพ้นปากเหว : ถึงเวลายกเครื่อง"ครู"
13 ม.ค. 58 | อ่าน 410 ครั้ง
"อินเทล" โชว์ต้นแบบห้องเรียนแทบเล็ต ป.1
02 มี.ค. 55 | อ่าน 12439 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.