Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"บิ๊กตู่"ออกคำสั่ง ม.44 แต่งตั้ง 4 ผู้ว่าฯ ใหม่เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 20/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ระบุว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่ง ที่ 12/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขาดจากตําแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อย้ายหรือโอนไป แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งสิ้น 8 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป นั้นเพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ข้าราชการ 4 รายที่ขาดจากตําแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อโอนไปแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๑ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ได้แก่ (1) นายยุทธนา วิริยะกิตติ (2) นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ (3) นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ (4) นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 วรรคสาม แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ข้อ 2 ให้ข้าราชการ 4 รายที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในตําแหน่งที่ว่างลงเพราะ เหตุตามข้อ 1 ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้
(1) นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (2) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (3) นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (4) นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ข้อ 3 ให้ข้าราชการตามข้อ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งข้างต้นตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ เป็นต้นไป
ข้อ 4 ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตามข้อ 1 และข้อ 2 ของคําสั่งนี้ พ้นจากตําแหน่งหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
ข้อ 5 ในกรณีสมควรเปลี่ยนแปลงคําสั่ง เพื่อให้ข้าราชการตามคําสั่งนี้ดํารงตําแหน่งอื่นที่เหมาะสม ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการดังกล่าวดําเนินการตามขั้นตอนปกติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 6 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชา

 

ที่มามติชนออนไลน์ วันที่ 22 เมษายน 2559


โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 59   อ่าน 454 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.ชงเพิ่มรายหัวซื้ออุปกรณ์ฝึกนักปฏิบัติมืออาชีพ
23 มิ.ย. 57 | อ่าน 3028 ครั้ง
ศ.นพ.วิจารณ์ ชี้สิงคโปร์ประกาศแล้ว แก้ทัศนคติพ่อแม่เลิกบ้าเกรด เน้นความเก่งของผู้เรียน
16 พ.ค. 59 | อ่าน 518 ครั้ง
"จาตุรนต์" สั่งรวมข้อมูลความต้องการครู โยงแต่งตั้งโยกย้าย
19 ก.ย. 56 | อ่าน 721 ครั้ง
ยูเอ็นชู 3 ด้าน ปลูกฝังเด็กต้านทุจริต ร่วมมือศธ.พัฒนาคุณภาพชีวิตจว.ชายแดนใต้
30 ม.ค. 56 | อ่าน 705 ครั้ง
ศธ.ปรับยุทธศาสตร์สอนภาษาอังกฤษชู5แผนบูรณาการ’สพฐ.-สอศ.-กศน.’ยกคุณภาพทั้งระบบ
21 ธ.ค. 53 | อ่าน 10408 ครั้ง
อธิการมรส.แนะมหาวิทยาลัยทวน4บทบาทซานตาคลอสแจกของหรือแหล่งเรียนรู้ปลูกความคิด
09 ธ.ค. 54 | อ่าน 107738 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.