Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


1.4แสนล.ปฏิรูปศึกษาทศวรรษ2
      

1.4แสนล.ปฏิรูปศึกษาทศวรรษ2

          กนป.สรุปใช้งบฯ 1.4 แสนล้านบาท เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (55-61) ใช้ผลิตครูพันธุ์ใหม่เกือบครึ่งหรือเกือบ 7 หมื่นล้าน พร้อมอนุมัติอีก 1.5 หมื่นล้านพัฒนา 10 นโยบายเร่งด่วน วางเป้าคนอายุ 15-60 ปีต้องรู้หนังสือ 100%

          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กนป.) ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ตั้งแต่ปี 2555-2561 จำนวน 143, 142 ล้านบาท ซึ่งวงเงินงบประมาณดังกล่าวจะมีการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

          รมว.ศธ.กล่าวว่า งบดังกล่าวจะนำมาใช้ดำเนินการ 4 ด้าน แบ่งเป็น 1.ครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ และครูสาขาขาดแคลน ให้ค่าน้ำหนัก 48% ของงบทั้งหมด 2.สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ ให้ค่าน้ำหนัก 36% ของงบทั้งหมด 3.กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ให้ค่าน้ำหนัก 8% ของงบทั้งหมด และ 4.การบริหารจัดการใหม่ ให้ค่าน้ำหนัก 8% ของงบทั้งหมด

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบ 10 นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปปี 2555 โดยได้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นจากรายงานการวิจัยของ McKinsey ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและทำวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกา และความคิดเห็นของ กนป.ซึ่งใช้งบ 15,836 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใช้งบ 2,801 ล้านบาท 2.ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมมากขึ้น ใช้งบ 566 ล้านบาท 3.กิจกรรมในการพัฒนาทักษะครู โดยเปลี่ยนกรอบความคิดครูจากการสอนมาเป็นกระบวนการเรียนรู้ ใช้งบ 1,742 ล้านบาท 4.การผลิตครูพันธุ์ใหม่ ใช้งบ 731 ล้านบาท 5.ผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนและครูวิชาชีพ ใช้งบ 1,836 ล้านบาท 6.โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีประจำอำเภอ และโรงเรียนมาตรฐานสากล ใช้งบ 1,696 ล้านบาท

          นายชินวรณ์กล่าวอีกว่า 7.สร้างโอกาสเข้าถึงมาตรฐานและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3Ns ใช้งบ 5,099 ล้านบาท 8.ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหาร เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการทำงานเชิงบูรณาการ ใช้งบ 160 ล้านบาท 9.เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้งบ 825 ล้านบาท และ 10.สร้างแรงจูงใจให้มีผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น และปรับปรุงคุณภาพการเรียนในสายอาชีวศึกษา ใช้งบ 380 ล้านบาท

          นายชินวรณ์กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1.คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลมี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 เด็กปฐมวัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาให้มีประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสามัญศึกษาเป็น 60:40 ยุทธศาสตร์ที่ 2.คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมี 2 ตัวบ่งชี้ อัตราการรู้หนังสือของประชากร (15-60 ปี) เป็น 100% เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน ยุทธศาสตร์ที่ 3.คนไทยใฝ่ดีมีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มี 4 ตัวบ่งชี้ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นพลเมือง จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจลดลงร้อยละ 10 ต่อปี จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี จำนวนเด็กเข้ารับการบำบัดยาเสพติดลดลงร้อยละ 10 ต่อปี ยุทธศาสตร์ที่ 4.คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร มี 1 ตัวบ่งชี้ คนไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์.

          ที่มา: http://www.thaipost.netโพสเมื่อ : 07 มี.ค. 54   อ่าน 10177 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.เร่งปรับ’ศึกษาภัณฑ์’
28 ส.ค. 55 | อ่าน 880 ครั้ง
ผลวิจัยชี้ 12ข้อเสนอ รัฐต้องทำเพื่อพัฒนารร.ขนาดเล็ก
26 ก.ค. 59 | อ่าน 291 ครั้ง
ปลดผู้บริหารม.อีสานสั่ง"สกอ."คุม!
28 เม.ย. 54 | อ่าน 22034 ครั้ง
ศธ.รับแท็บเล็ตนักเรียนเหลว
29 ส.ค. 56 | อ่าน 505 ครั้ง
ชงเพิ่มเงินรายหัวโรงเรียนเอกชนจาก70% เป็น85% คาดใช้งบฯ6พันล้าน
30 ก.ย. 57 | อ่าน 800 ครั้ง
ศูนย์ครูใต้ยะลาคืบหน้าเดินหน้าก่อสร้างแล้วช่วยแม่พิมพ์พ้นไฟใต้
29 ก.ย. 54 | อ่าน 116882 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.