Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ต่ออายุ ข้าราชการ ป.ป.ช. ครบ 60 ปีแล้วรับราชการต่อไปได้ขอบคุณข่าวจาก มติชนออนไลน์ 

วันนี้ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้แล้ว

ประกาศ มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด และดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรมในสาขากระบวนการยุติธรรมหรือประเภท วิชาการในสาขา ตำแหน่งทั่วไปและดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จะต้องเป็นกรณีที่

(๑) มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
(๒) ตำแหน่งที่จะให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปต้องเป็นตำแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่มีความขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพและหาผู้อื่นปฏิบัติงานแทนได้ยากเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทาง วิชาการ หรือหน้าที่ที่จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว และ
(๓) ตำแหน่งที่จะให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เดิม”

ข้อ๔ให้ยกเลิกความในข้อ๖ (๑) และข้อ ๖ (๔) ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรมในสาขากระบวนการยุติธรรม หรือประเภทวิชาการในสาขาตำแหน่งทั่วไปและดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสิ้นปีงบประมาณนั้น
(๔) ผ่านการตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไปพ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรมในสาขากระบวนการยุติธรรม หรือประเภทวิชาการในสาขาตำแหน่งทั่วไปและดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญหรือ ระดับทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓ (๒) ได้รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้พิจารณา”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไปพ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการดำเนินการตามข้อ ๗ ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณที่ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้นั้นจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาข้อเสนอของส่วนราชการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีงบประมาณนั้น”


ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เห็นชอบให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดรับราชการต่อไปได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริ บูรณ์ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป และส่งสำเนาคำสั่งให้กรมบัญชีกลางทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ ไป”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 7 สิงหาคม 2558


โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 58   อ่าน 1994 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"พิษณุ" ฝากแก้ปัญหาองค์การค้า-ปรับราคาตำรา
09 ต.ค. 60 | อ่าน 855 ครั้ง
คุณภาพครู-ผู้เรียนส่อสะดุดปัญหาศธ.เจออุปสรรคทั้งขาดงบ-บุคลากรไร้ทักษะ
03 พ.ย. 54 | อ่าน 43121 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7127 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิ
10 พ.ย. 60 | อ่าน 924 ครั้ง
การศึกษาไทยในอาเซียน
14 ธ.ค. 58 | อ่าน 632 ครั้ง
’วรวัจน์’ ไฟเขียว ’268’เขตพื้นที่ เพิ่ม’82’สพม.- ลดสพป.’16
11 ม.ค. 55 | อ่าน 89430 ครั้ง
สกอ.ทำโครงการปูทางสู่อาเซียน
28 ก.พ. 55 | อ่าน 12873 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.