Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แอดมิชชั่นที่1ประเทศ! เลือกนิเทศ จุฬาฯ- ศึกษาศาสตร์มาแรงสุด เด็กฝันอยากเป็นครูเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย( สอท.) แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ศ.ดร.ประสาท กล่าวว่า สอท.พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th, www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13 แห่งที่ร่วมประกาศผลกับทาง สอท. ทั้งนี้ขอให้นักเรียนเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ระหว่างวันที่15-17มิถุนายน2558

นายประสาทกล่าวต่อว่าในปีนี้มีผู้สมัครแอดมิสชั่นส์ทั้งสิ้น124,648คนในสถาบันอุดมศึกษาที่สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 87 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 802 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสคณะ/สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 4,114 รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 91,813 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 151,838 คน ดังนั้นจึงยังมีที่นั่งว่างเหลืออีกจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้ง ขอให้ผู้ที่พลาดจากแอดมิสชั่นส์กลางคอยติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับ 3 คน สมัคร 325 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:108 คน 2.คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับ 5 คน สมัคร 404 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:81 3. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 10 คน สมัคร 795 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:80 4.คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รับ 7 คน สมัคร 448 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:64 และ 5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับ 5 คน สมัคร 296 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:59

นายกสมาคมสอท.กล่าวต่ออีกว่า ส่วนคณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)รับ 250 คน สมัคร 2,847 คน 2. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ 525 คน สมัคร 2,620 คน 3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 80 คน สมัคร 2,221 คน 4. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) รับ 80 คน สมัคร 2,021 คน และ 5. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) รับ 162 คน สมัคร 2,006 คน  

“สำหรับผลแอดมิสชั่นส์ในปีนี้พบว่าผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 8 คน มีดังนี้ 1. น.ส.ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 91.60 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. น.ส.ชลิพา ดุลยากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ได้คะแนนร้อยละ 89.93 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 3.น.ส.ศุภิสรา ภัทรสินมโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 89.85 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาฯ 4. น.ส.กันต์กนิษฐ์ นัยจิต โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 87.64 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มธ. 5. นายเกษมสันต์ ชุ่มชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 83.98 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 6. น.ส.อาทิตยาพร แสนพรม โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ได้คะแนนร้อยละ 83.30 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) 7.นายวินวิทย์ จิรดิลก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 83.07 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาฯ และ8. น.ส.ณัฐณิชา สุรสิทธิ์ โรงเรียนศึกษานารี ได้คะแนนร้อยละ 82.31 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ”นายประสาทกล่าวและว่า อย่างไรก็ตามคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด 5 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นคณะศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์ ซึ่งสาเหตุที่เด็กเลือกเรียนเป็นส่วนใหญ่เพราะขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา และวิชาชีพครู จึงทำให้เด็กมั่นใจว่าเรียนจบออกมาแล้วจะมีงานทำ

โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 58   อ่าน 474 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จัดถกห้องสมุดมีชีวตต้นแบบร.ร.
22 พ.ย. 53 | อ่าน 14429 ครั้ง
เรียนฟรีไม่ดีจริงผู้ตรวจการฯวิจัย
17 ก.พ. 55 | อ่าน 68199 ครั้ง
พัฒนาเครื่องมือดูแลเด็กปรับพฤติกรรมนักเรียนตีกัน
22 ต.ค. 55 | อ่าน 848 ครั้ง
สช.จับตา “เอสไอเอสบี” หลังเข้าตลาดหุ้น
04 ธ.ค. 61 | อ่าน 201 ครั้ง
ปธ.ทปอ.หนุนใช้ม.44 เปิดม.ชั้นนำโลกเข้ามาตั้งในไทย เชื่อสร้างความตื่นตัวให้ม.ไทย
22 พ.ค. 60 | อ่าน 297 ครั้ง
ขีดเส้นห้องเรียนรร.ดังนั่งไม่เกิน50 เดินหน้านำร่องมัธยมฯเชิงปฏิบัติ
18 ม.ค. 55 | อ่าน 36704 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.