Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ 21 รายนางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิด เผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 27พฤษภาคม 2558 โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 21 ราย

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 21 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1) นางวันเพ็ญ คฤคราช โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สพม. เขต 18 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 2. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 3. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมตอบปัญหาด้านสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพในวัยเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)

2) นางสุนีรัตน์ ไขแสง โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด เป็นผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสู่งานอาชีพ)

3) นางสาวพนมพร ชินชนะ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านนาฏศิลป์แบบเครือข่าย

4) นางรัชนี วนาพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 2. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ3. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาโรงเรียนบ้านมะเดื่อให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา)

3) นายสถิต วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. ต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 ประจำปี 2554 3. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้)

4) นายสมาธิ พินิจกิจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2556 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555 4. “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2556
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น)

5) นายเกียรติศักดิ์ สีแสง โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2556 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 4. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามรูปแบบเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนรางวัล พระราชทาน)

6) นายเชาว์วัศ ปัดสำราญ โรงเรียนนาภูพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม สพม. เขต 26 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2554 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

7) นายเสน่ห์ คำสมหมาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น พ.ศ. 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ด้วยการบริหารเชิงระบบแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ)

8) นายพิชัย ชุบสุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2553 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง 3. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง สถานศึกษาพอเพียงได้มีการต่อยอดการจัดโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง)

9) นายชัยชาญ ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านตรอกนอง (ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2552 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามรูปแบบเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนในฝันอย่าง ยั่งยืน)

10) นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ปี พ.ศ. 2554 2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่องปี พ.ศ. 2553 3. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2552 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านทอนตรน สู่ความยั่งยืน)

11) นายศรัณย์ บัวทองเรือง โรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) สพป. พัทลุง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554 2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2553 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสด้านวิชาการ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง)

12) นายพรณรงค์ วรศิลป์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554 2. รางวัลองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) “หน่วยงานดีเด่นระดับชาติ” ปีการศึกษา 2554 3. รางวัลองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) “หน่วยงานดีเด่นระดับชาติ” ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเครื่องมือ)

13) นายธวัช โลกา โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจำปี 2552 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” ประจำปี 2555 3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้างนักเรียนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย)

14) นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2554 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี 2554 3. ต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง

16) นางสุพิศ ยางาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554 2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการพื้นฐาน ประเภทการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 3. รางวัลชนะเลิศ โครงการ “เย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง” การประกวดสำรับขนมมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการศิลปะประดิษฐ์วิจิตรงานฝีมือ)

17) นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 2. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบันและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2554 3. เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 5 ประการ สู่ 5 ห้องชีวิต)

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 28๕ ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน จากนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด


โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 58   อ่าน 406 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มธ.กับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
04 พ.ค. 55 | อ่าน 1042 ครั้ง
ข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
28 ต.ค. 58 | อ่าน 416 ครั้ง
ปรับเป้าแก้เด็กอ่าน-เขียนไม่ได้จาก ป.3 เหลือ ป.1
11 มี.ค. 58 | อ่าน 439 ครั้ง
สกอ. ร่วมจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
14 ม.ค. 54 | อ่าน 10501 ครั้ง
เยาวชน 43% ไม่แน่ใจสิ่งที่เรียนจะได้งานตามฝัน
05 ก.พ. 61 | อ่าน 256 ครั้ง
ค้านหลักเกณฑ์’ผอ.สพท.โครงสร้าง’ แนะสอบคัดเลือก - เปิดกว้างทุกกลุ่ม
02 พ.ค. 55 | อ่าน 1320 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.