Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ปลัดมท.เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง 83 รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วปท.วันที่ 25 พ.ย. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 83 ราย ประกอบด้วยการโยกย้ายรองผวจ. 23 ราย โอนข้าราชการในสังกัดกรมอื่นๆ เช่นปลัดจังหวัด ผู้ตรวจราชการ เป็นรองผวจ. 46 ราย และแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดมหาดไทย คือหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นรองผวจ. 14 ราย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติราชการวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ประกอบด้วย

1.นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผวจ.ตรัง เป็นรองผวจ.กระบี่ 2.นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา รองผวจ.บุรีรัมย์ เป็นรองผวจ.กำแพงเพชร 3.นายนลิน ตังประสิทธิ์ รองผวจ.อ่างทอง เป็นรองผวจ.กำแพงเพชร 4.นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผวจ.ปทุมธานี เป็นรองผวจ.ชลบุรี 5.นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผวจ.สุโขทัย เป็นรองผวจ.เชียงราย

6.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผวจ.ลำพูน เป็นรองผวจ.เชียงใหม่ 7.นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผวจ.ร้องเอ็ด เป็นรองผวจ.นครนายก 8.นายจำเรญ ทิพพงศ์ธาดา รองผวจ.ภูเก็ต เป็นรองผวจ.นครปฐม 9.นายบุญยืน คำกงษ์ รองผวจ.อำนาจเจริญ เป็นรองผวจ.นครราชสีมา 10.นายพินิจ บุญเลิศ รองผวจ.ระนอง เป็นรองผวจ.นครศรีธรรมราช

11.นายสมาน แสนสอาด รองผวจ.กระบี่ เป็นรองผวจ.นครศรีธรรมราช 12.นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรคิ รองผวจ.ราชบุรี เป็นรองผวจ.นนทบุรี 13.นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นรองผวจ.พิจิตร 14.นายฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผวจ.กำแพงเพชร เป็นรองผวจ.เพชรบูรณ์ 15.ธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผวจ.เลย เป็นรองผวจ.ร้อยเอ็ด

16.ธวัช สุระบาล รองผวจ.มหาสารคาม เป็นรองผวจ.ราชบุรี 17.เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นรองผวจ.ลำพูน 18.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผวจ.นครพนม เป็นรองผวจ.สกลนคร 19.นายธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผวจ.นครนายก เป็นรองผวจ.สมุทรปราการ 20.นายศุภวัชร ศักดา รองผวจ.ระนอง เป็นรองผวจ.สุราษฎร์ธานี 21.นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผวจ.อุบลราชธานี เป็นรองผวจ.สุรินทร์ 22.นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผวจ.หนองบัวลำภู เป็นรองผวจ.สุรินทร์ 23.นายอดุล จันทนปุ่ม รองผวจ.มหาสารคาม เป็นรองผวจ.อุดรธานี

คำสั่งแต่งตั้ง 1.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นรองผวจ.กระบี่ 2.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผอ.สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดมหาดไทย เป็นรองผวจ.ชลบุรี 3.นายประธาน สุรกิจบวร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นรองผวจ.ตราด 4.นายเบญจพล เปรมปรีดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท เป็นรองผวจ.นครสวรรค์ 5.นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เป็นรองผวจ.น่าน

6.นายอำพัน รุ่งแจ้ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรองผวจ.พังงา 7.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา เป็นรองผวจ.ยะลา 8.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรยุรี เป็นรองผวจ.ระนอง 9.นายภิญโญ ประกอบผล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด เป็นรองผวจ.ระยอง 10.นายนิมิตร นิลวัตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เป็นรองผวจ.สตูล

11.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดมหาดไทย เป็นรองผวจ.สิงห์บุรี 12.ว่าที่ร.ต.วิชวุทย์ จินโต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรองผวจ.สุราษฎร์ธานี 13.นายประสงค์ คงเคารพธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นรองผวจ.หนองคาย 14.นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นรองผวจ.หนองบัวลำภู

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ 46 ราย ประกอบด้วย 1.นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร ปลัดจังหวัด (ปจ.) กาญจนบุรี เป็นรองผวจ.กาญจนบุรี 2.นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผวจ.ขอนแก่น 3.นายเดชา ใจยะ ปจ.ฉะเชิงเทรา เป็นรองผวจ.ฉะเชิงเทรา 4.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ปจ.ชลบุรี เป็นรองผวจ.ชลบุรี 5.นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปจ.นครปฐม เป็นรองผวจ.ชุมพร

6.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ตรวจฯ เป็นรองผวจ.ตรัง 7.นายธวัช ศิริวัธนนุกูล ปจ.สกลนคร เป็นรองผวจ.นครพนม 8.นายพินิจ เธียรธวัช ปจ.นนทบุรี เป็นรองผวจ.นราธิวาส 10.นายทำนอง ศรีเมือง ปจ.บุรีรัมย์ เป็นรองผวจ.บุรีรัมย์
11.นายพิบูลย์ ทัตถกิจโกศล ปจ.ปทุมธานี เป็นรองผวจ.ปทุมธานี 12.นายปราโมทย์ สำเภาเงิน ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นรองผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ ปจ.ปัตตานี เป็นรองผวจ.ปัตตานี 14.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ปจ.ตาก เป็นรองผวจ.พระนครศรีอยุธยา 15.นายสมชาย บำรุงทรัพย์ ผู้ตรวจฯ เป็นรองผวจ.พังงา

16.นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร ปจ.พัทลุง เป็นรองผวจ.พัทลุง 17.นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปจ.เชียงราย เป็นรองผวจ.พิษณุโลก 18.นายสุธี ทองแย้ม ปจ.ราชบุรี เป็นรองผวจ.ภูเก็ต 19.นายไกรสร กองฉลาด ปจ.ร้อยเอ็ด เป็นรองผวจ.มหาสารคาม 20.นายเมธี สุพรรณฝ่าย ปจ.มหาสารคาม เป็นรองผวจ.มหาสารคาม

21.นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ตรวจฯ เป็นรองผวจ.แม่ฮ่องสอน 22.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ปจ.ชัยนาท เป็นรองผวจ.แม่ฮ่องสอน 23.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ปจ.ชัยภูมิ เป็นรอง ผวจ.ยโสธร 24.นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ตรวจฯ เป็นรองผวจ.ระนอง 25.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ปจ.เพชรบุรี เป็นรองผวจ.ราชบุรี

26.นายมงคล สุกใส ปจ.พิจิตร เป็นรองผวจ.ลำปาง 27.นายอนันตพล บุญชู ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง เป็นรองผวจ.ลำพูน 28.นายเสน่ห์ นนทะโชติ ปจ.ขอนแก่น เป็นรองผวจ.เลย 29.นายวัฒนา พุฒิชาติ ปจ.ศรีสะเกษ เป็นรอง ผวจ.ศรีสะเกษ 30.นายเอกรัฐ หลีเส็น ปจ.สตูล เป็นรองผวจ.สงขลา

31.นายชรัส บุญณสะ ปจ.สระบุรี เป็นรองผวจ.สระบุรี 32.นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ ปจ.นครสวรรค์ เป็นรองผวจ.สุโขทัย 33.นายรณชัย จิตรวิเศษ ปจ.กำแพงเพชร เป็นรองผวจ.สุโขทัย 34.นายพิภพ บุญธรรม ปจ.สุพรรณบุรี เป็นรองผวจ.สุพรรณบุรี 35.นายธนา บุษปวนิช ผู้ตรวจฯ เป็นรองผวจ.หนองบัวลำภู

36.นายขจรชัย วัฒนาประยูร ปจ.อุทัยธานี เป็นรองผวจ.อ่างทอง 37.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ปจ.สระแก้ว เป็นรองผวจ.อำนาจเจริญ 38.นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ ผู้ตรวจฯ เป็นรองผวจ.อุดรธานี 39.นางชูสม รัตนนิตย์ ผู้ตรวจฯ เป็นรองผวจ.แพร่ 40.นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองผวจ.อ่างทอง

41.นายธนู บุญเลิศ ผอ.สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน เป็นรองผวจ.อุบลราชธานี 42.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรองผวจ.ตาก 43.นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรองผวจ.ภูเก็ต 44.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ตรวจฯ เป็นรองผวจ.สงขลา 45.นายนิกร สุกใส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองผวจ.ตรัง 46.นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ตรวจฯ เป็นรอง ผวจ.ปราจีนบุรี

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 57   อ่าน 676 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เตือนระวังแก๊งตุ๋น อ้างเป็น"คุรุสภา" แจกรางวัลปลอม
10 ต.ค. 59 | อ่าน 673 ครั้ง
"กมล"สกัดทุจริตวางระบบใหม่ "ย้ายครู" หลังลือหนาหู "ย้ายครูกิโลละแสน"
29 เม.ย. 58 | อ่าน 722 ครั้ง
"กมล" รับ บุคลากรคุณภาพต่ำ ผลสอบครูผู้ช่วยเขตพื้นที่ฯ 114เขต ไม่ผ่านอื้อ
05 มี.ค. 58 | อ่าน 688 ครั้ง
สอนมวย ศธ.
23 ม.ค. 58 | อ่าน 616 ครั้ง
สอศ.ชงครม.เพิ่มเงินอุดหนุนเรียนฟรี ชี้ค่าอุปกรณ์อาชีวะราคาสูง-พ่อแม่แบกภาระ
24 เม.ย. 56 | อ่าน 619 ครั้ง
จี้ทุกหน่วยงานวางแผนผลิตนักวิชาชีพ
09 ต.ค. 60 | อ่าน 798 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.