Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครม.เห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการ อาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2551 รวม 38 ฉบับ


• เห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ศธ. รายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแผนการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยว ข้องกับการปฏิบัติงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจความรับผิดชอบร่วมกัน และความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพและ/หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบแนวทางในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี ทักษะ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนประสบการณ์จากการทำงาน การสะสมหน่วยการเรียนและการให้การรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ จำแนกตามระดับคุณวุฒิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2551 รวม 38 ฉบับ

คณะ รัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 38 ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับไปพิจารณาด้วยว่าจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันในการเรียก ชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา และกำหนดลักษณะ ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาใน 1 แห่งได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการดำเนินการในสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งเดียวกันแล้วดำเนินการ ต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชาและการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา รวม 19 ฉบับ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

ชื่อร่างพระราชกฤษฎีกา

สาระสำคัญ

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พ.ศ. ....

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. ....

3. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 พ.ศ. ....

4. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พ.ศ. ....

5. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 พ.ศ. ....

6. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. ....

7. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. ....

8. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พ.ศ. ....

9. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 พ.ศ. ....

10. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. ....

11. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 พ.ศ. ....

12. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. ....

13. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พ.ศ. ....

14. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

15. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 1 พ.ศ. ....

16. ร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 2 พ.ศ. ....

17. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 3 พ.ศ. ....

18. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 4 พ.ศ. ....

19. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 5 พ.ศ. ....

เป็นการกำหนดปริญญาทางเทคโนโลยี และอักษรย่อ โดยเรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอาชีวศึกษา รวม 19 ฉบับ มีสาระสำคัญดังนี้ 

ชื่อร่างพระราชกฤษฎีกา

สาระสำคัญ

1. ร่าง พระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พ.ศ. ....

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. ....

3. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 พ.ศ. ....

4. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พ.ศ. ....

5. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 พ.ศ. ....

6. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. ....

7. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. ....

8. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พ.ศ. ....

9. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 พ.ศ. ....

10. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. ....

11. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 พ.ศ. ....

12. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. ....

13. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พ.ศ. ....

14. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

15. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พ.ศ. ....

16. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พ.ศ. ....

17. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พ.ศ. ....

18. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พ.ศ. ....

19. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 พ.ศ. ....

เป็นการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 57   อ่าน 637 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพม.39 เปิดศูนย์ช่วยน.ร.พลาดหวังเข้า’ม.1’ร.ร.ดัง
08 พ.ค. 55 | อ่าน 1525 ครั้ง
เพิ่มพลังบวก...ให้เด็กวัยเรียนด้วยอาหารมื้อเช้า
02 ก.ย. 56 | อ่าน 776 ครั้ง
สพฐ.พัฒนาหลักสูตรใหม่ บนระบบ TEPE Online หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และการขอมี+ต่อใบอนุ
07 มี.ค. 59 | อ่าน 555 ครั้ง
ชงหลักสูตรใหม่ เลิกเรียนวิชาการเที่ยง
14 ม.ค. 59 | อ่าน 615 ครั้ง
’สันติภาพ’แจงขายตำราช่อง3 - ที่ดินสุราษฎร์
22 ก.พ. 55 | อ่าน 71884 ครั้ง
เร่งเยียวยาองค์การค้า’สกสค.’
23 ก.พ. 55 | อ่าน 68683 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.