Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.แต่งตั้ง 43 ผอ.วิทยาลัย“ชัยพฤกษ์” ลงนามแต่งตั้ง 43 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการ มีผล 3 ต.ค.นี้

วันนี้ ( 25 ก.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ 1256/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 43 ราย ดังนี้  นายสุรพล อรุณศิวกุล  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ นายวุฒิชัย รักชาติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นายสรรเสริญ ไหมทอง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นางยุพิน พิมศร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 

 

นายประมวล วิลาจันทร์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง   นายชนสรณ์ จิตภักดี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร   ให้รักษาการใน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน  นายวิเชียร งามจันทราทิพย์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน นางวัลลีย์ อาศัย รองผู้อำนวยการการอาชีพบ้านตาก ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มนัส ชูเวช  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้  นายประทีป อนิลบล  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์    นายบพิตร วงศ์เจริญ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 

 

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  นายเรวัตร แก้วทองมูล  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า  นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  นายวรรณยุทธ จิตสมุทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิมาย ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 

 

นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด นายกษิดิฏฐ์ คำศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นายฉัตราวัฒน์ ยาละ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย นายประทีป บินชัย  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน  นายจรินทร์ หลังสัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด นางสาวสุมีนา แดงใจ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 

 

นายทวี บัวทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  นายชัยพร รัตนแสง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี  นายจรูญ ชูสังข์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก นายโรม กิจจาวิเศษ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว นายสถาพร โพธิ์หวี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง 

 

นางสาววิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  นายมนัส ชูราศรี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นายวิวัฒน์ บุญพิคำ  งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี  นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี   นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 

 

นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี  ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นางกรรณิกา ยอดสง่า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ให้รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก  นายณัชธร ทองดอนเปรียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี นายสมปอง ทองศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

 

นายวิชา อาญาเมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  นายบำรุง ทองรอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นางลำพูน ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง นายสาคม คันธโกวิท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 

 

 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี 25 กันยายน 2557


โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 57   อ่าน 1023 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จี้’สุชาติ’ชี้ชะตาครูพันธุ์ใหม่
08 ก.พ. 55 | อ่าน 60312 ครั้ง
สั่ง สพฐ.ดูแลสวัสดิการเป็นพิเศษ หลังตรวจพบครูดอยลำบาก
16 ก.พ. 58 | อ่าน 727 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากนักครุศึกษา ครูมีคุณภาพแล้วหรือยัง ?
02 ก.ย. 56 | อ่าน 744 ครั้ง
วชช.วอนรัฐอัดงบฯหนุนเต็มที่
13 ธ.ค. 53 | อ่าน 8562 ครั้ง
จัดให้ฟรี! มข.ทุ่ม 5 ล.หนุนเด็กเก่งแต่จนสอบโควตาฟรี
28 ก.ค. 59 | อ่าน 487 ครั้ง
ชง สกสค.ควักร้อยล้านให้ครูกู้รีไฟแนนซ์
13 ธ.ค. 59 | อ่าน 584 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.