Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.ยกเครื่องแก้ตำราประวัติศาสตร์-หน้าที่พิมพ์คู่มือสอนแจกครู
      

ศธ.ยกเครื่องแก้ตำราประวัติศาสตร์-หน้าที่พิมพ์คู่มือสอนแจกครู


          นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ตามแนวนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการจัดทำและคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ได้คัดเลือกรายชื่อหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวจำนวน 32,000 เล่ม เพื่อมอบให้กับครูและบุคลากรแกนนำที่เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง มีรายชื่อดังนี้ ระดับประถมศึกษา หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ ชุด พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล จำนวน 9 เล่ม 1.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 3.พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 4.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 6.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 7.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8.พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และ 9.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และหนังสืออ่านเพิ่มเติมสมบัติผู้ดี ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 เล่ม ได้แก่ หนังสือศึก 9 ทัพ ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม หนังสือในหลวงของเรา หนังสือพระนครศรีอยุธยา และหนังสือกว่าไทยจะคงดินแดนรูปขวาน ภาค ดอกสร้อย ร้อยตำนาน
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า สพฐ.ยังได้คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา และหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับให้โรงเรียนเลือกจัดหาเพิ่มเติมอีกจำนวนทั้งสิ้น 178 รายการ ได้แก่ กลุ่มสถาบันพระมหากษัตริย์ 17 รายการ กลุ่มประวัติศาสตร์ทั่วไป 11 รายการ กลุ่มวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 57 รายการ และกลุ่มหน้าที่พลเมือง 93 รายการ โดยหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือที่ชนะการประกวดในรายการต่างๆ
          นายวินัย รอดจ่าย ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง สพฐ. กล่าวว่า การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และตำราประวัติศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยเนื้อหาที่จะใช้ในการเรียนได้เพิ่มตามจุดเน้นของ พล.อ.ประยุทธ์ใน 5 เรื่อง อาทิ การส่งเสริมความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรมไทย ซึ่งการปรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ได้นำหนังสือเรียนที่ใช้กันอยู่เดิมมาปรับปรุงและเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดและต้องเพิ่มเติม อย่างเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เพิ่มเติมเนื้อหาของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต เช่น เรื่องราวพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็นต้น ซึ่งเดิมในวิชาประวัติศาสตร์ที่ใช้เรียนกันอยู่ก็มีเนื้อหาเหล่านี้อยู่แล้ว แต่อาจจะมีแค่บางส่วนและเนื้อหาไม่ละเอียด
          ส่วนคู่มือที่ สพฐ.จะแจกให้กับครูทั่วประเทศจะครอบคลุมครูในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ฉะนั้นจะมีครูที่ได้รับคู่มือการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ประมาณ 40,000 คน โดยคู่มือเล่มนี้จะมีความละเอียดในเนื้อหามาก สามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้เป็นอย่างดีแม้จะไม่ได้เรียนจบมาทางด้านประวัติศาสตร์ก็ตาม นายวินัยกล่าว
          น.ส.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั้นทางโรงเรียนยังมีอิสระในการเลือกใช้อยู่ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ส่วนใหญ่จะเลือกใช้หนังสือเรียนของสำนักวิชาการ สพฐ.อยู่แล้ว จะมีเพียงส่วนน้อย รวมทั้งโรงเรียนเอกชนที่จะเลือกใช้หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์เอกชนที่มีเนื้อหาและมาตรฐานไม่แตกต่างกัน โดยหนังสือเหล่านี้จะอยู่ในบัญชีรายชื่อหนังสือที่โรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้ ในการปรับการเรียนการสอนทั้ง 2 วิชานี้เด็กอาจไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสอนของครู โดยในภาคเรียนที่ 2 นี้ในวิชาประวัติศาสตร์ครูต้องสอนด้วยการสอดแทรกกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้รู้จักและรักในบุคคลสำคัญ หรือกว่าจะมีชาติไทยบรรพชนในอดีตต้องต่อสู้กันมากแค่ไหน รวมทั้งการพาเด็กไปดูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองเน้นทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง โดยครูผู้สอนอาจจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดการอภิปรายในห้องเรียน โดยช่วงชั้นที่ 1 หรือระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะเริ่มที่ตัวเด็กก่อน เช่น การสอนให้รู้จักการไหว้ การแบ่งปัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งในอดีตก็มีการสอนอยู่แล้ว แต่อาจจะเน้นหนักไปทางเนื้อหามากกว่า
          นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุม ผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ที่จะเริ่มอบรมครูแกนนำในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และจะปรับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมืองให้ทันจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อยู่ระหว่างจัดทำสถานศึกษาอาชีวะต้นแบบจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยใน 28 วิทยาลัยนำร่อง ทำเป็นหลักสูตรกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนรู้ จะทำให้นักศึกษามีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตใจอ่อนโยน และลดละเรื่องการทะเลาะวิวาทไปด้วย
          ปลัด ศธ.กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด ศธ. ยังได้รายงานการตรวจสอบเบื้องต้นกรณีมีการประกาศรับจ้างทำการบ้านและรายงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย พบว่ามีการเปิดเว็บไซต์รับจ้างทำการบ้านจำนวนมากผ่านเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม ส่วนใหญ่จะทำเป็นการส่วนตัว และมีการเปิดช่องทางรับจ้างทำการบ้านในลักษณะดังกล่าวมานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเกิด ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการจะใช้วิธีบล็อกเว็บไซต์เหล่านี้คงทำได้ยาก แต่ครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้การบ้าน โดยหลีกเลี่ยงการให้การบ้านในลักษณะที่เด็กจะไปจ้างให้ผู้อื่นทำแทนให้ได้ และควรเน้นการบ้านให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ ขณะเดียวกันต้องมีระบบการดูแลเด็กให้เข้มงวดมากขึ้น
          ด้าน ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครศรีธรรมราช ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ กล่าวว่า นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ใน จ.นครศรีธรรมราชมีความตกผลึกในองค์ความรู้ พร้อมจะให้ความร่วมมือในการสร้างตำราเรียนให้กับเยาวชน โดยก่อนหน้านี้ได้จัดสัมมนาด้านประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชมา 8-9 ครั้งแล้ว จึงมั่นใจและยินดีให้ความร่วมมือ
          น.ส.นุจรี (ขอสงวนนามสกุล) นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า โรงเรียนให้ความรู้ทางด้านสังคมน้อยมาก ตนเคยถามครูว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่ครูไม่สามารถตอบได้ และบางเรื่องครู 2 คนตอบไม่เหมือนกัน ทำให้ตอนเขียนเรียงความเรื่องประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเรา เขียนไม่ถูก เพราะรู้มาน้อย ครูเองก็ไม่รู้จริง จึงขอให้ทาง ศธ.นำครูไปอบรมให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์อย่างจริงจัง หรือรับครูที่จบมาด้านนี้โดยตรง อย่าเอาใครก็ได้มาสอน เพราะทำให้นักเรียนรู้แบบงูๆ ปลาๆ
          ทางด้านนางฉวีวรรณ คูหาภินันท์ อาจารย์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวกรณีรับจ้างทำการบ้านว่า มีมานานแล้ว สาเหตุเพราะครูไทยไม่มีวิธีสอนให้เด็กเข้าใจ และการที่ครูไม่เก่งจึงให้แต่การบ้านหรือรายงานตลอด โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เด็กจะเบื่อ เพราะไม่เข้าใจ จึงมักจะใช้วิธีการลอกเพื่อนแทน หรือบางกรณีผู้ปกครองนักเรียนต้องทำให้ ส่วนวิชาอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน แม้แต่วิชาศิลปะ ครูจะให้วาดรูปยากๆ ส่วนรายงานก็จะให้ทำรายงานเป็นเล่ม ซึ่งเป็นเรื่องยาก ทำให้ผู้ปกครองหลายคนต้องมาเขียนและทำรายงานให้ลูกแทน

     

     --มติชน ฉบับวันที่ 27 ส.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 57   อ่าน 674 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพป.โคราชเขต7จัดมหกรรมการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียง
01 พ.ย. 54 | อ่าน 42036 ครั้ง
’ศธ.’หาเด็กสมองเพชร
28 ก.พ. 54 | อ่าน 10876 ครั้ง
ครูจ้างสอนจากสุราษฯ บุก ศธ. ระบุ รับเงิน แค่ 6 พันมา 5 ปีแล้ว
06 ก.พ. 55 | อ่าน 11594 ครั้ง
อาชีวะชวน’เช็กรถฟรี!’
21 ธ.ค. 55 | อ่าน 797 ครั้ง
รายงานพิเศษ: ดึงเยาวชนเข้าค่ายกำจัดขยะ
24 พ.ย. 53 | อ่าน 10047 ครั้ง
สมศ.ชี้อาจารย์อาชีวะคุณภาพต่ำเปิดสอนอุดมศึกษาแต่ผู้สอนวุฒิ ป.ตรี
03 มี.ค. 57 | อ่าน 677 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.