Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศูนย์คุณธรรมจับมือ สมศ.สร้างโมเดลคุณธรรมในสถานศึกษา                                 

ศูนย์คุณธรรมจับมือ สมศ.สร้างโมเดลคุณธรรมในสถานศึกษา

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และเครือข่ายการศึกษากว่า 30 หน่วยงาน เปิดโมเดลพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ผ่านเวทีการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ.2557-2559 ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาด้านความซื่อตรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นด้านการกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งปัจจุบันพบสถิติว่า สัดส่วนในการคืนเงินของผู้กู้ยืมมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น
          ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวถึงสถานการณ์ด้านคุณธรรมในสถานศึกษาว่า จากการประเมินผลทางด้านความซื่อตรงของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งประเมินจากคุณธรรมในหลายประเด็น ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ฯลฯ พบว่า นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ลดน้อยลง และมีแนวโน้มว่า นักเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่า จะยิ่งมีระดับคะแนนด้านความซื่อสัตย์น้อยกว่านักเรียนที่ยังเล็ก โดยเฉพาะเรื่องการเก็บของได้แล้วไม่คืน การลอกการบ้าน การมาสาย
          ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวอีกว่า ปัญหาสำคัญที่พบมากในระดับมหาวิทยาลัยคือ การกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งพบว่า ผู้ที่กู้ยืมเงินไปศึกษาต่อ เมื่อจบออกมามีงานทำแล้ว กลับไม่นำเงินมาคืน โดยปัจจุบันนี้ มีสัดส่วนการคืนเงินทุนการศึกษาเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่งผลให้นักศึกษารุ่นต่อไปไม่สามารถกู้เงินได้ และยังอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมในอนาคต เพราะเมื่อนักศึกษากลุ่มนี้เติบโตไปทำงานในภาคธุรกิจ อาจมีแนวโน้มที่จะคดโกงหน่วยงานของตนเอง การปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์และความซื่อตรงในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะสถานศึกษาเป็นสถาบันแรกๆ ที่มีหน้าที่บ่มเพาะความรู้ควบคู่คุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนตั้งแต่ยังเล็ก จนกระทั่งเด็กเหล่านั้นเติบโตไปเป็นวัยรุ่น และกลายเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
          ในปี พ.ศ.2557 สมศ. ได้ร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณธรรม และค้นหาวิธีการติดตามประเมินผลด้านคุณธรรมในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างสูงสุด ภายใต้เป้าหมายในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และคุณธรรม ซึ่งพร้อมจะเติบโตมาพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป ผอ.สมศ.กล่าว
          ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาว่า การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชนถือเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเยาวชนเหล่านี้คือผู้ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ อีกทั้งสถาบันการศึกษายังเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เพราะการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาหลักที่พบในสถานศึกษาไทย ล้วนเกี่ยวข้องกับคุณธรรมด้านความซื่อตรงและซื่อสัตย์ เช่น การลอกข้อสอบ การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ การกู้ยืมค่าเล่าเรียนแล้วไม่คืนเงิน ดังนั้น ศูนย์คุณธรรมจึงเล็งเห็นว่า ถึงเวลาที่สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนความซื่อตรงในสถานศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ค่านิยมด้านความซื่อตรงในทางที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเยาว์ โดยใช้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 4 รูปแบบ ได้แก่
          1.การสร้างวัฒนธรรมด้านความซื่อตรงในสถานศึกษา โดยใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือ รวมถึงการสร้างเครือข่ายชมรมความซื่อตรงสำหรับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถทำหน้าที่ในการอบรมคุณธรรมของบุตรหลานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการอบรมจากในโรงเรียน 2.การคัดเลือกและแก้ไขคุณธรรมความซื่อตรงที่เป็นปัญหาหลักก่อน โดยปัญหาในอันดับแรกๆ ที่ควรแก้ไข ได้แก่ การกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนแล้วไม่คืน การรับเงินนอกระบบหรือแป๊ะเจี๊ยะ และการลอกข้อสอบของนักเรียน 3.การใช้รูปแบบการประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาแบบ 360 องศา โดยเปลี่ยนจากการประเมินคุณธรรมระหว่างครูและนักเรียน เป็นการให้นักเรียนประเมินคุณธรรมของผู้บริหาร นักเรียนประเมินครู ครูประเมินนักเรียน รุ่นน้องประเมินรุ่นพี่ รุ่นพี่ประเมินรุ่นน้อง เป็นต้น 4.การแปลงองค์ความรู้ด้านคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ แทนการท่องจำจากตำราเรียน
          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในสถานศึกษาบางแห่ง อาทิ การจัดตั้งโครงการเข้าวัดวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ของโรงเรียนนายเรือ โครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อและวันแม่ของโรงเรียนเตรียมทหาร และโครงการบันทึกความดีที่ทำเพื่อคนไข้ของนักเรียนวิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น ซึ่งทางศูนย์ฯ มุ่งหวังว่า การสร้างโมเดลขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา และการริเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมประสานให้เยาวชนหันมาใส่ใจกับเรื่องคุณธรรม และจะช่วยสร้างคุณสมบัติด้านคุณธรรมของคนรุ่นใหม่ที่เหมาะสมต่อการเติบโตไปทำงานในองค์กรต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติและสังคม
          สำหรับ ผู้สนใจองค์ความรู้ด้านคุณธรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2644-9900 หรือ www.moralcenter.or.th

   ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 57   อ่าน 1791 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
“ธีระเกียรติ” แจงเหตุผลชะลอตั้ง ศธภ. ติงเลื่อนไหลอัตโนมัติไม่มีธรรมาภิบาล
13 พ.ย. 60 | อ่าน 993 ครั้ง
ชงตั้ง 10 นายกสภาสถาบันอาชีวะ
18 มี.ค. 56 | อ่าน 1040 ครั้ง
มจธ.ประกาศพร้อมเป็น “ม.รับใช้สังคม” พร้อมสานต่อนโยบาย “ผลิตบัณฑิตเก่งและดี”
24 ก.พ. 55 | อ่าน 74930 ครั้ง
งบฯศธ.ปี 59 พุ่งเกิน 5 แสนล้าน
26 พ.ค. 59 | อ่าน 754 ครั้ง
ศธ.ชี้เรียนฟรีตั้งแต่เกิดไม่ชัดสั่งก.ค.ศ.ทำงบฯเพิ่มเงินขรก.
02 ส.ค. 54 | อ่าน 28900 ครั้ง
ครม.อนุมัติแปลงงบโครงการแท็บเล็ต 3.7 พันล้าน คิกอ๊อฟดิจิทัลอีโคโนมี 8 แผนงาน
24 ธ.ค. 58 | อ่าน 733 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.