Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ยกระดับคุณภาพอิสลามศึกษา สู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก
      

ยกระดับคุณภาพอิสลามศึกษา สู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก
          ฟาฏินา  วงศ์เลขา
          อิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้ทุกคนต้องใฝ่ศึกษาแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังเช่นวัจนะที่มักได้ยินบ่อยครั้ง คือ 'การแสวงหาความรู้เป็นสิ่งบังคับเหนือมุสลิมทุกคน จงศึกษาตั้งแต่อยู่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ การศึกษาในทรรศนะอิสลามนั้นเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ครอบคลุมทุกมิติทุกแง่มุมแห่งการดำเนินชีวิต ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งเท่านั้น แต่รวมไปถึงการอบรม ขัดเกลาจิตใจ บ่มเพาะสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็น วิถีชีวิต (Way of life)
          ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้กับ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือ 'อิสลามศึกษา จึงจำเป็นต้องให้การศึกษาที่มีความสอดคล้องตามวิถีชีวิต เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้มุสลิมทุกคนได้รับความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรม ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และที่สำคัญยิ่งคือการ อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข
          ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย เช่น อิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนของรัฐบาล สถาบันการศึกษาปอเนาะ การสอนตามมัสยิดมีทั้งตาดีกาและฟัรฎูอีน เป็นต้น
          สิ่งที่ปรากฏและเห็นได้ชัดเจน นั่นคือ แต่ละโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามีการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่แตกต่างหลากหลายและมีหลายหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบซึ่งอยู่ในลักษณะที่ต่างคนต่างทำ ขาดการประสานงานร่วมมือร่วมใจ เป็นสิ่ง ที่ส่อให้เห็นถึงการขาดความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบายเป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนที่สุดผลสรุปสุดท้ายก็ตกไปอยู่ที่คุณภาพผู้เรียนที่ตกต่ำและแตกต่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
          ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในหลายประเทศโดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน พบว่าล้วนแล้วแต่มีความเป็นเอกภาพด้านนโยบายสูงมาก เพราะต่างกำหนดให้ทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต้องใช้หลักสูตรและหนังสือเรียนหรือสื่อการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐกำหนด
          จากการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม พบว่ามีหลายประเด็นที่เห็นควรนำ กลับมาพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ เทียบเคียง เพื่อวางแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในประเทศไทย เช่น บรูไนมีกระทรวงการศาสนาดูแลการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ส่วนกระทรวงศึกษาธิการดูแลการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญทั่วไป ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนทุกแห่งต้องใช้หลักสูตรเดียวกันและหนังสือเรียนเหมือนกัน รวมถึงกำหนดให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามต้องเรียนอิสลามศึกษาอย่างน้อยจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ) นักเรียนจะเลือกเรียนศาสนาในโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนสามัญหรือไปเรียนที่โรงเรียนอื่นทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนได้ตามความต้องการ โดยมีระบบการสอบเทียบชั้นเรียนเพื่อไปเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา
          ส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือ ในการเข้ารับราชการนั้นจะมีการจัดอบรมให้ก่อนการเข้ารับราชการใหม่ และเข้าไปต้องเป็นครูพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้ช่วยครูก่อน หลังจากบรรจุแล้วรัฐส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครูที่สอนครบ 3 ปีหยุดพักได้ 1 ปี เพื่อไปรับการฝึกอบรม แล้วจึงกลับมาสอนใหม่ โดยรัฐสนับสนุนทั้งเงินเดือนและเงินทุนในการพัฒนาตนเอง
          สิ่งสำคัญที่ขอฝากไว้พิจารณานั่นคือ การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ต้องมีความเป็นเอกภาพด้านนโยบายแต่มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบอิสลามศึกษาทั้งระบบ ทุกรูปแบบ ทุกสังกัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทุกสังกัดในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
          โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลักสูตรอิสลามศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของการจัดการศึกษา จะต้องจัดให้มี 'หลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษาแห่งชาติ  ที่กำหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของแต่ละระดับการศึกษา สำหรับการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินั้นโรงเรียนทุกสังกัดแต่ละแห่งสามารถพัฒนาและเติมเต็มผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้ตามความพร้อมและจุดเน้นตามที่ต้องการ แต่ต้องไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และการผลิตหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องด้วย
          ณ วันนี้ คงถึงเวลาแล้วที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหันหน้ามาช่วยกันคิดร่วมกันทำเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพอิสลามศึกษาของประเทศ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และเปี่ยมด้วยคุณภาพที่สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลกได้อย่างมั่นใจ.


          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ก.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 56   อ่าน 447 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครม.ตั้ง 3 “ศึกษาธิการภาค” ตัวจริง
03 พ.ค. 60 | อ่าน 353 ครั้ง
พบร.ร.เอกชนเบิกเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน รวมกว่า79ล้าน-สช.เร่งเรียกเก็บคืน-เปลี่ยนวิธีจ่าย
25 พ.ค. 58 | อ่าน 533 ครั้ง
กศน.รณรงค์ไม่ขายเสียง
18 พ.ค. 54 | อ่าน 48591 ครั้ง
จี้ สพฐ.แจงสังคมแท็บเล็ตไม่ล่ม
12 ก.พ. 57 | อ่าน 402 ครั้ง
สทศ.เปิดสมัครสอบ7วิชารับตรงเคลียริ่งเฮาส์1ต.ค.
23 ก.ย. 54 | อ่าน 123516 ครั้ง
ผุดโมเดลกรรมการระดับจังหวัด ดูแลการศึกษา
24 ก.ค. 58 | อ่าน 681 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.