Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รัฐบาลพัฒนา “ศูนย์เด็กเล็ก-รร.อนุบาลกว่า 46,000 แห่ง” ปลอดโรค สุขภาพเด็กดี พัฒนาการครบถ้วน                                 

รัฐบาลพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก-รร.อนุบาลกว่า 46,000 แห่ง ปลอดโรค สุขภาพเด็กดี พัฒนาการครบถ้วน

          รัฐบาลไทย เร่งลงทุนสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยอายุต่ำกว่า 5ขวบ ที่มีปีละกว่า 6ล้านคน ให้เติบโต เป็นทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ มีสุขภาพกาย-จิตดี มีไอคิว อีคิวสูง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลที่มีทั่วประเทศกว่า 46,000แห่ง ให้เป็นสถานที่ปลอดโรค มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งด้านโภชนาการ พัฒนาการ วิชาการ ตั้งเป้าดำเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563
          วานนี้ (26สิงหาคม 2556) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ร่วมเปิดตัวโครงการรณรงค์ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ – ปลอดโรค ปี 2556 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) ต.บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
          นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายดูแลประชาชนชาวไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ โดยในกลุ่มเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 5ปี ที่มีปีละประมาณ 6ล้านคน เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกๆ ด้าน ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานคุณภาพชีวิต จิตใจ ของบุคคลเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศสืบไป จึงมีนโยบายเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กกลุ่มนี้ ให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุม ครบทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เปรียบเสมือนเป็นการลงทุน เพื่ออนาคตของประเทศ
          การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว รัฐบาลจะเร่งยกมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กที่มีประมาณ 20,000แห่ง และโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศที่มีประมาณ 26,000แห่ง รวม 46,000แห่ง เป็นสถานที่ปลอดโรคติดต่อ มีความปลอดภัยต่อเด็ก เด็กได้รับการดูแลเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ ทั้งเรื่องโภชนาการ ความสะอาด พัฒนาการสติปัญญา อารมณ์สังคม สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง ในการนำบุตรหลานเข้ามาสู่ระบบศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาสมบูรณ์แบบ โดยได้ให้ 3กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ทำงานบูรณาการกันอย่างต่อเนื่อง
          ด้านนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลต่างๆ ให้ปลอดโรคและน่าอยู่ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก เนื่องจากถือเป็นบ้านหลังที่ 2ของเด็ก และเด็กใช้ชีวิตช่วงกลางวันร่วมกัน หากเด็กคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น จะติดกันง่ายและรวดเร็ว ทำให้เด็กต้องหยุดเรียน และอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตร่างกายและสมองได้ ในการพัฒนาครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการงาน 3กรม ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต เพื่อดูแลเด็ก ทั้งเรื่องความสะอาดสถานที่ โภชนาการ เครื่องเล่นเด็กที่กระตุ้นพัฒนาเด็ก การป้องกันโรค โดยเน้น 5โรคที่พบบ่อยในเด็กเล็ก ได้แก่ ไข้หวัดซึ่งเด็กป่วยบ่อยที่สุด
          ในเขตเมืองพบเฉลี่ยคนละ 5-8ครั้งต่อปี ในเขตชนบทเฉลี่ยละ 3-5ครั้งต่อปี รองลงมาคือ โรคมือเท้าปาก โรคสุกใส โรคตาแดง และโรคอุจจาระร่วง โดยอบรมครูพี่เลี้ยงและจัดทำคู่มือการดูแลเด็กเบื้องต้น ในปี 2556นี้ ดำเนินการในศูนย์เด็กเล็กครบ 100เปอร์เซ็นต์แล้ว จะเริ่มดำเนินการในโรงเรียนอนุบาลต่อไป ตั้งเป้าครบ 100เปอร์เซ็นต์ภายในพ.ศ. 2563
          ทางด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552เป็นต้นมา พบว่าได้ผลดี ส่งผลให้การระบาดของโรคไข้หวัดลดลงจากร้อยละ 25เหลือเพียงร้อยละ 9และยังสามารถตรวจจับสัญญาณของโรคระบาดและควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ โครงการฯ ยังเป็นการปลูกฝังและวางรากฐานเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีและถูกต้อง แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ทั้งนี้ ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค จะเน้นยุทธศาสตร์ 3ดี คือ 1.ครูและพี่เลี้ยงเด็กมีสุขภาพดี และความรู้ดี 2.มีระบบริหารจัดการดี และ3.สภาพแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลดี สะอาด ทุกแห่งต้องมีระบบการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังเด็กป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่เด็กปกติ ส่วนเด็กจะต้องมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพถูกต้อง เช่นล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และล้างหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม เป็นต้น หากทุกแห่งผ่านการประเมินขั้นต้น จะได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
          อนึ่งในวันนี้ ได้มีการลงนามประกาศเจตนารมย์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค ภายในปี 2563 ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูศูนย์เด็กเล็กที่มีการดำเนินงานดีเด่นจากทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 10 แห่ง และสังกัดกัดเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 10 แห่งด้วย

          ที่มา: http://www.thanonline.comโพสเมื่อ : 27 ส.ค. 56   อ่าน 578 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มมส.จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
29 ม.ค. 57 | อ่าน 582 ครั้ง
รายงานความเคลื่อนไหว! การยกร่างแก้ไข พรบ.ระเบียบข้าราขการครูฯ
09 ก.ค. 58 | อ่าน 669 ครั้ง
เผยเคล็ดลับที่ 1 แพทย์ของประเทศ
03 มี.ค. 58 | อ่าน 894 ครั้ง
’ชินวรณ์’ปิ๊งหลักสูตรครูนานาชาติคัดผู้บริหารร.ร.ดีประจำตำบลส่งนอกติวภาษา
18 เม.ย. 54 | อ่าน 35029 ครั้ง
แนะยกเครื่องชายแดนใต้ เน้นการศึกษาสอดคล้องวิถีชาวบ้าน
15 ก.พ. 55 | อ่าน 70120 ครั้ง
จ่อคืนสภาพ 4 รั้วอุดมฯหลังถูกควบคุม
17 พ.ย. 60 | อ่าน 636 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.