Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


หมายเหตุ ก.พ.: ศูนย์กลางการพัฒนากาลังคนภาครัฐธรรมา ธรรมมะในภาครัฐ
      

หมายเหตุ ก.พ.: ศูนย์กลางการพัฒนากาลังคนภาครัฐธรรมา ธรรมมะในภาครัฐ

 

          นายพิษณุโลก
          ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เป็นแนวทางและนโยบายที่จะนำทิศทางของประเทศไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างดีโดยยุทธศาสตร์ประเทศประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ 1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 2) การลดความเหลื่อมล้ำ 3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4) การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ
          สำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นย่อยด้าน การพัฒนาและบริหารกำลังคนภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญใน 2 แนวทาง คือการบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจ และการพัฒนาทักษะและศักยภาพกำลังคนภาครัฐ ดังนั้น บทบาทสำคัญของสำนักงาน ก.พ. คือการเป็น ศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนภาครัฐ
          สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ประเทศเป็นเป้าหมายในการยกระดับขีดสมรรถนะ โดยเป้าหมายในการยกระดับขีดสมรรถนะ คือ บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันได้อย่างดี และปฏิบัติงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวประชาคมอาเซียน คือ มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นนานาชาติ มีความเป็นผู้สนับสนุน และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
          นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้สำรวจและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดประชุมร่วมกับผู้แทนจากองค์กรกลางต่างๆ จำนวน 19 หน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ จำนวน 125 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ จำนวน 22 หน่วยงาน และได้กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมบนหลักของสมรรถนะโดยแบ่งกลุ่มบุคลากรตามภารกิจและพื้นที่ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน เป็นต้น รวมทั้งวางกรอบการพัฒนาตามระดับตำแหน่ง ประกอบด้วยระดับบริหาร ระดับอำนวยการ และระดับปฏิบัติการ
          สำนักงาน ก.พ. ในฐานะศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนภาครัฐจะเป็นศูนย์กลางการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ และจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนากำลังคนภาครัฐ จัดทำหลักสูตรกลางและคู่มือที่ใช้ในการสร้างความรู้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธี  E-Learning และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐมีความครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          --มติชน ฉบับวันที่ 1 มี.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56   อ่าน 792 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เสริมจุดอ่อนยกระดับโอเน็ต
11 ก.ย. 57 | อ่าน 524 ครั้ง
เตรียมเสนอ5ประเด็นปฏิรูปการศึกษา
01 ธ.ค. 57 | อ่าน 564 ครั้ง
มทร.ธัญบุรีจัดแข่งฟิสิกส์
14 พ.ค. 57 | อ่าน 599 ครั้ง
สทศ.เปิดคะแนนสูง-ต่ำแกต,แพต 56
03 เม.ย. 56 | อ่าน 1235 ครั้ง
ฟันอาญาม.อีสาน'คุรุสภา'ถกนักกม.ฟ้องให้หลาบจำ
12 พ.ค. 54 | อ่าน 128685 ครั้ง
หนุนแจกคูปองซื้อหนังสือ
18 เม.ย. 55 | อ่าน 4098 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.