Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อัพเกรดครูไทย สู่มิติใหม่การสอนวิทย์-คณิต ในงาน ’วทร.21’
      

อัพเกรดครูไทย สู่มิติใหม่การสอนวิทย์-คณิต ในงาน 'วทร.21'

          สสวท. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ผสานงาน ISMTEC2013 รวมพลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วประเทศ ประชุมวิชาการ วทร. 21 เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ผลงานวิชาการจาก 5 ทวีปทั่วโลก เปิดมิติใหม่ในการสอนวิชาด้านวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21...
          เมื่อเร็วๆ นี้ สสวท. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ผสานงาน ISMTEC2013 เพื่อเปิดมิติใหม่ ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หวังสนับสนุนคุณภาพการสอนของครูไทย ยกระดับและรู้ทัน ICT นำมาประยุกต์ใช้ในการสอน และการประเมินผลงานอย่างทั่วถึง ภายใต้หัวข้อ มิติใหม่ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 20 ม.ค.2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม
          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายมนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ภารกิจหลักของ สสวท. คือการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน (วทร.1) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ครูผู้สอนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และเสนอผลงานทางวิชาการ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งในปี พ.ศ.2556 นี้ หลายหน่วยงานมีความตื่นตัวสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 สสวท. จึงร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 21 (วทร.21)
          ประธานกรรมการ สสวท.กล่าวต่อว่า งาน วทร.21 เป็นการประชุมนานาชาติครั้งแรกของ วทร. ในหัวข้อ มิติใหม่ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา หวังเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู รวมไปถึงการใช้ ICT กับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ พร้อมการประเมินผล การเรียนรู้ของเด็ก และการสอนของครู ซึ่งครูต้องสามารถทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำผลการวิจัยนั้นมาพัฒนาการสอนของตน สามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานนั้นให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรในภูมิภาคได้ด้วย
          เชื่อว่า การมาพบปะเรียนรู้ร่วมกันของเพื่อนร่วมวิชาชีพในงานนี้จะสร้างแรงกำลังใจ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป้าหมายสำคัญในงานของครูและการจัดการศึกษาในระดับสากล ทั้งการเตรียมเยาวชนให้พร้อมในการใช้ชีวิตและการทำงาน ผ่านมิติใหม่ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา นายมนตรี กล่าว
          ด้าน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า การประชุม วทร. 21 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา ทั้งในระดับชาติ และในระดับโลก มาจัดกิจกรรมทั้งการบรรยายวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ มากมายหลายเรื่อง อาทิ การเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษา STEM ในภูมิภาคอาเซียน การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในทศวรรษหน้า และ กระตุ้นสมองอย่างไร เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ เป็นต้น
          ผู้อำนวยการ สสวท.กล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดประชุมปฏิบัติการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ตัวอย่างเช่น สายสืบ สืบสายสปีชีส์ การทดลองเสมือนจริง แก้ปัญหาการเรียนฟิสิกส์ สนุกกับวิทย์ คณิต ปฐมวัย ผ่านดนตรี หรือแม้แต่ การใช้แท็บเล็ตในกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น ที่ผ่านมางาน วทร. มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปีนี้ภายในงานจัดให้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมวิชาการที่สำคัญ เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจ สามารถติดตามได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งบางรายการก็มีผู้นำเสนอจากต่างประเทศที่นำเสนอผ่านทางระบบ วิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์อีกด้วย
          ขณะที่ นางดวงสมร คล่องสารา นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) กล่าวว่า การประชุมวทร. 21 ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนานาประเทศ เพื่อนำไปสู่การเป็นเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพที่ดี และเป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียน
          นอกจากนี้ ในงาน วทร.21 ยังได้รับเกียรติจาก อ.สุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์ และ อ.สุพัตรา ทองเนื้อห้า ตัวแทนคุณครูในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของ สสวท. ที่เคยมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์น (CERN: The European Organization for Nuclear Research) หรือ องค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป ได้มาสาธิตทดลอง เครื่องตรวจวัดอนุภาคอย่างง่าย ทำจากวัสดุหาง่ายทั่วไปราคาไม่แพง ให้แก่ครูและผู้สนใจในงาน วทร. 21 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครูท่านอื่นๆ สามารถนำไปผลิตเองและไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสร์ในชั้นเรียนได้.

          ที่มา: http://www.thairath.co.thโพสเมื่อ : 31 ม.ค. 56   อ่าน 1955 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
TALIS ประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้นานาชาติ
13 ก.พ. 57 | อ่าน 841 ครั้ง
แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย
24 พ.ค. 60 | อ่าน 784 ครั้ง
สทศ.-สมศ.แชร์ฐานข้อมูลออนไลน์ ศธ.ชูมาตรฐานมุ่งพัฒนาคุณภาพครู-นักเรียน
27 พ.ย. 55 | อ่าน 1041 ครั้ง
สมศ.ชูโมเดลจิตอาสาพัฒนา ’ซ่อมสร้างเสริมสอนศิลป์’ พัฒนาสถานการศึกษาห่างไกล
10 มิ.ย. 57 | อ่าน 574 ครั้ง
ก.ค.ศ.ฟังความเห็นแก้กฎหมายดูแลครูฯ
12 ม.ค. 54 | อ่าน 10470 ครั้ง
เผยร่างมาตรฐานวิชาชีพครูอาเซียน
20 ก.ย. 59 | อ่าน 579 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.