Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการ ใน
      

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และองค์กรวิชาชีพ  เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเข้ารับการเลือกหรือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและ download ใบเสนอชื่อได้ที่ www.mua.go.th ทั้งนี้ ให้ส่งใบเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งมีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประเภทผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ให้ส่งใบเสนอชื่อได้ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ข้อ ๒ สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ส่งใบเสนอชื่อได้ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ข้อ ๓ การส่งใบเสนอชื่อให้ดำเนินการ ดังนี้(๑) กรณียื่นใบเสนอชื่อโดยตรง ให้ยื่นที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักอำนวยการชั้น ๔ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯในวันและเวลาราชการ
          (๒) กรณีส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐โดยเขียนที่มุมซองด้านล่างซ้ายว่า เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน หรือ เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เสนอชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพ หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี
          ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
          (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ)เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          --มติชน ฉบับวันที่ 21 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 55   อ่าน 662 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แจงให้’มสด.-จุฬาฯ’ปั๊มข้อสอบ’ครูผู้ช่วย-ผู้บริหารร.ร.’ไม่ขัดกม.
26 มิ.ย. 55 | อ่าน 1131 ครั้ง
สอศ.ชงคง 4 พัน ’พนง.ราชการ’ แนวโน้มเพิ่มครูจ้างสอน 8.5 พันคน
18 ก.ค. 55 | อ่าน 1008 ครั้ง
ดึง หม่อมอุ๋ย ช่วยพักหนี้ครู
24 มิ.ย. 58 | อ่าน 411 ครั้ง
สทศ.เลื่อนสอบทั้งระบบรับลูกเปิดเทอมอาเซียน
09 ม.ค. 56 | อ่าน 752 ครั้ง
ว่าด้วยหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
25 มี.ค. 60 | อ่าน 326 ครั้ง
ครูเข้าไม่ถึงกระบวนการสอนส่งผลนักเรียนเข้าไม่ถึงความรู้
17 ก.ย. 58 | อ่าน 1189 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.