Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ดัชนีความโปร่งใสภาครัฐ ’สอบผ่าน’ แต่จัดซื้อจัดจ้าง ’ไม่ชัด-ปกปิดข้อมูล’
      

ดัชนีความโปร่งใสภาครัฐ 'สอบผ่าน' แต่จัดซื้อจัดจ้าง 'ไม่ชัด-ปกปิดข้อมูล'

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประเมินค่าความโปร่งใสในสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2554 โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.6 จากคะแนนเต็ม 10 หน่วยงานรัฐยังมีปัญหาเช่นเดิมในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดดังนี้
          ป.ป.ช. จัดทำดัชนีวัดความโปร่งใสสังคม
          ไทย เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2552
          การจัดทำดัชนีฯ ในช่วงแรกได้สุ่มวัดหน่วยงานภาครัฐระดับกรม จำนวน 50 หน่วยงาน แต่ต่อมามีหน่วยงานสมัครเข้ารับการประเมินอีก 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นเป็น 57 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ยึดตามภารกิจใกล้เคียงกัน ดังนี้
          กลุ่มสาธารณูปโภค มี 11 หน่วยงาน คือ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า กรมการบินพลเรือน และกรมทรัพยากรน้ำ
          กลุ่มด้านสังคม มี 11 หน่วยงาน คือ กรมอนามัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักพุทธศาสนา สำนักงานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา และสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
          กลุ่มด้านการยุติธรรมและความมั่นคง มี 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          กลุ่มด้านเศรษฐกิจ มี 9 หน่วยงาน คือ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมสหกรณ์
          กลุ่มด้านนโยบายและวิชาการมี 9 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ สำนัก นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          ผลการประเมินค่าความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐที่วัดเฉพาะตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2554 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.6 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
          เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามดัชนีรายตัวชี้วัดย่อย ตามปัจจัยหลัก 4 ด้าน ที่สะท้อนค่าความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 2554 สามารถสรุปได้ดังนี้
          ด้านความโปร่งใสในการกำหนดยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสในการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับพันธกิจหลักของแต่ละหน่วยงานในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 6.8
          แต่มีความโปร่งใสในการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ในระดับปานกลาง ที่ระดับ 5.5 ส่วนค่าความโปร่งใสในการติดตามประเมินผล ที่ระดับ 6.1 และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่าเฉลี่ย 8.0 มีค่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงถึงสูงมาก สะท้อนถึงความพยายามในการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
          ค่าคะแนนเฉลี่ยความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐที่วัดเฉพาะตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เมื่อจำแนกตามกลุ่มภารกิจนั้น ค่อนข้างใกล้เคียงกันทุกกลุ่มมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.3-6.7
          ผลการประเมินค่าความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐที่วัดเฉพาะตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2554 โดยการประเมินจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมใน 5 กลุ่มภารกิจ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยความโปร่งใสอยู่ที่ระดับ 6.6 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามดัชนีรายตัวชี้วัดย่อยตามปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้านแล้ว เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานภาครัฐมีหลักฐานที่แสดงได้ถึงความโปร่งใสในการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานของภารกิจหลัก ทั้งที่มาของยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมชัดเจนของโครงการหรือกิจกรรมที่ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
          ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอันมากในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานภายนอกองค์กร แต่ก็ยังคงบทบาทการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ภายในองค์กรในระดับที่ค่อนข้างสูง โดย มุ่งเป้าหมายในการยกระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
          ส่วนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม แม้ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน กรณีที่เป็นเรื่องเฉพาะจะไม่สูงมากนัก แต่ หน่วยงานภาครัฐได้แสดงว่าพยายามใน การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนการ ดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีอัตราส่วน จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการสิ้นสุดต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาทั้งหมดในระดับที่สูงมาก
          อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ควรเร่งแก้ไข คือ การแสดงความโปร่งใสในระดับของการนำยุทธศาสตร์ ผ่านแผนงานและโครงการหลักต่างๆ ไปปฏิบัติ เพราะแม้หน่วยงานภาครัฐได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามเน้นคุณภาพและความเป็นธรรมในการบริการ เช่น การให้ความเสมอภาคในการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน หรือการประกาศเผยแพร่ ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนการดำเนินงานของหน่วยงาน การจัดช่องทางการเข้าถึงข้อมูล และแสดงคุณลักษณะของ ข้อมูลที่ประชาชนเข้าดูได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          แต่เรื่องหลักคือความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่ค่อยชัดเจน ทั้งในด้านคุณลักษณะ องค์ประกอบหรือกิจกรรมในการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง และคุณลักษณะในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยังเป็นปัจจัยอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการพัฒนา
          ประเด็นที่ถือเป็นจุดอ่อน คือ หน่วยงานภาครัฐมักขาดการนำผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงานภาครัฐก็ยังไม่สูงมากนัก
          สิ่งเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เป็นจุดที่ส่งผล กระทบต่อภาพลักษณ์ความโปร่งใส แต่ยังได้สะท้อนผ่านความเชื่อมั่นในองค์กรของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ทั้งในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักและในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานที่ไม่สูงนัก จึงสมควรได้รับการพิจารณาเร่งปรับปรุงยกระดับความโปร่งใสโดยเร็ว
          ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้คะแนนดัชนีความโปร่งใสสูงสุด อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงสาธารณสุข

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจโพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 55   อ่าน 1389 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.ค.ศ.ทำโฟกัสกรุ๊ปเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
29 พ.ค. 60 | อ่าน 852 ครั้ง
ออกกฎเหล็กคุมหลักสูตรวิชาชีพเผยต้องผ่านสภารับรองก่อนสั่งห้ามเปิดใน’ศูนย์นอกที่ตั้ง’
20 พ.ค. 54 | อ่าน 100303 ครั้ง
’สุชาติ’ระงับ 2 ร่างข้อบังคับคุรุสภาหวั่นขัดกม.เหตุให้อำนาจปธ.เบ็ดเสร็จ
07 ส.ค. 55 | อ่าน 1254 ครั้ง
ศธ.ปฏิเสธสั่งร.ร.ลดชั่วโมงสอนพละ’ปรีดา’ยันเรื่องจริง-’กมธ.’เรียกแจง
25 มี.ค. 54 | อ่าน 116133 ครั้ง
ศธ.เตรียมยกร่างกองทุนตั้งตัว
17 เม.ย. 55 | อ่าน 4872 ครั้ง
เร่งตั้ง 10 นายกสภาอาชีวะประเมินสาขาพร้อมสอน
13 ก.พ. 56 | อ่าน 1054 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.