Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: รายงาน: สัมผัส...ค่ายเรียนรู้ สานต่อโครงการ ’พระราชดำริ’
      

คอลัมน์: รายงาน: สัมผัส...ค่ายเรียนรู้ สานต่อโครงการ 'พระราชดำริ'

 

          ชุลีกร กิตติก้อง
          การเริ่มต้นปฏิบัติจากตนเองก่อน... เป็นบทสรุปที่สั้น กระชับ และง่ายที่จะนำไปเป็นจุดเริ่มต้นเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักการทรงงานไปสู่สังคมวงกว้าง สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ.จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการไปสัมผัสหรือปฏิบัติงานจริง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสานและน้อมนำพระราชดำริและหลักการทรงงานไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง สามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป
          นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เล่าถึงที่มาของโครงการว่า เพื่อให้แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน สามารถถ่ายทอดไปสู่นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่อง สามารถนำผลสำเร็จของโครงการไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง สกอ.จึงจัดโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน รวมถึงพระราชกรณียกิจ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ โดยกิจกรรม ประกอบไปด้วยการให้ความรู้เชิงบูรณาการ ผสมผสานการเรียนรู้และปฏิบัติจากพื้นที่จริง
          สกอ.และสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริง จำนวน 6 พื้นที่ เพื่อจัดเป็นค่ายเรียนรู้ 6 ค่าย ได้แก่ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา และได้นำนิสิตนักศึกษาแบ่งกลุ่มลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การอยู่ค่าย และประสบการณ์การทำ งานร่วมกัน
          สกอ.ได้ตรวจเยี่ยมค่ายเรียนรู้ทั้ง 6 ค่าย พบว่า นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้พระราชดำริ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ตลอดจนความรู้ เนื้อหาและทักษะ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยผ่านกิจกรรมการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งนิสิตนักศึกษาได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตและการทำงานของผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จ มีชีวิตที่พอเพียงและมีความสุขอย่างแท้จริง
          รองเลขาธิการ กกอ.เล่าต่อว่า จากการตรวจเยี่ยมค่ายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุตรดิตถ์ มรภ.นครสวรรค์ และ มรภ.พิบูลสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ พออยู่ พอกิน อาทิ หลักการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า หลักการเกษตรผสมผสาน หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ การเรียนรู้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและการใช้ชีวิตร่วมกับป่า ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้จากวิทยากรแล้ว ยังมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติ และนำการศึกษา เรียนรู้ การสำรวจและสังเกตชุมชน มาถ่ายทอดข้อคิด ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย
          สกอ.คาดหวังว่านิสิตนักศึกษาจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายเรียนรู้ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดและเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งยังคาดหวังให้ จุดเริ่มต้นของค่ายเรียนรู้ฯ เล็กๆ 6 ค่ายนี้ ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน ในการสืบสานงานพระราชดำริเพิ่มขึ้น รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวจากจุดเริ่มต้นของค่ายเรียนรู้ฯ สู่จุดเริ่มต้นของตัวแทนนิสิตนักศึกษาที่จะนำความรู้ วิถีการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริไปเริ่มใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง จากหนึ่งสู่สอง สกอ.คาดหวังว่าในไม่ช้าวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริจะขยายไปสู่สังคมในวงกว้างเพื่อเป็นสังคมแห่งความสุขต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 09 พ.ย. 55   อ่าน 1836 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.จัดมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก
16 พ.ค. 55 | อ่าน 1942 ครั้ง
ศธ.สั่งลงโทษอดีตบิ๊กสพฐ.แล้ว 1 ราย เอี่ยวทุจริตสอบครูผู้ช่วย ว12
24 ธ.ค. 58 | อ่าน 627 ครั้ง
4 องค์การวิชาชีพฟื้นคนคุณภาพ
12 ม.ค. 55 | อ่าน 77383 ครั้ง
มจธ.เดินหน้าสู่ประชาคมศก.อาเซียนประกาศเลื่อนเปิดเทอม
18 พ.ค. 55 | อ่าน 1629 ครั้ง
อธิการฯสวนสุนันทาค้านผลิตครู6ปีแนะทางแก้มุ่งดึงคนเก่งเข้ามาเรียน
01 ธ.ค. 53 | อ่าน 11448 ครั้ง
บิ๊กร.ร.ดังหนุนเกณฑ์ใหม่เฟ้นผอ. แต่ห่วง’อบรม’สร้างปัญหา’แก่งแย่ง’ ค้านครูด้อยประสบการณ์ชิงเก้าอี้
04 ส.ค. 59 | อ่าน 1197 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.