Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: รายงาน: ’นวัตกรรมใส่ใจ’..ฉบับสพป.ชัยภูมิ เคล็ดลับบริหาร ร.ร.สู่คุณภาพ
      

คอลัมน์: รายงาน: 'นวัตกรรมใส่ใจ'..ฉบับสพป.ชัยภูมิ เคล็ดลับบริหาร ร.ร.สู่คุณภาพ

 

          สุระพงค์ สวัสดิ์ผล 
          ชาตรี ทวีนาท สพป.ชัยภูมิ เขต3

          ในสังคมยุคปัจจุบันการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ แนวทางการบริหารจัดการให้ทันสมัย โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการศึกษาต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็เช่นกัน ได้นำรูปแบบวิธีการแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีศักยภาพ มุ่งความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา
          นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชัยภูมิ เขต 3 บอกว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา จึงคิดหาวิธีการเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลังจากอ่านผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงองค์ประกอบที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเกิดแรงบันดาลใจให้คิดถึง เรื่องนวัตกรรมที่จะนำมาสู่โรงเรียนให้มีคุณภาพได้ โดยยึดหลักว่าการทำงานใดๆ จะเกิดผลสำเร็จได้ต้องใส่ใจ
          สิ่งสำคัญที่สุดคือ 'ใจ' ทำด้วยใจ เอาไปไว้ในใจ เมื่อใส่ใจ มันก็จะเข้าใจ จึงได้ปรึกษาทีมงานด้านวิชาการ เพื่อใช้กระบวนการบริหารตามหลักแนวคิดการบริหารโรงเรียนคุณภาพ รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วย 'นวัตกรรมใส่ใจ' อันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้หลักทฤษฎีประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตามกรอบแนวคิดนวัตกรรม SAIJAI (ใส่ใจ) มาขับเคลื่อนให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เด็กผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการศึกษา โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องแสดงออกถึงคุณลักษณะใส่ใจ อันประกอบด้วย S (Satisfaction) การบริการที่เน้นความพึงพอใจ A (Awareness) มุ่งให้ตระหนักในภาระหน้าที่ I (Inspiration) สร้างแรงบันดาลใจเพื่อผลงานที่ดี J (Justice) เน้นการทำงานที่ยึดหลักยุติธรรม A (Attempt) สร้างความพยายามนำสู่เป้าหมาย I (Illumination) สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน
          ทั้งนี้ นวัตกรรม SAIJAI (ใส่ใจ) ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องแสดงออกถึงบทบาทผ่านกระบวนการ 3 M กล่าวคือ M1 (Moral Supporter) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน M2 (Monitor) ใส่ใจ กำกับ ดูแล ติดตามให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะที่ดี ตามคุณลักษณะเบญจลักษณ์ M3 (Mentor) ใส่ใจเป็นแบบอย่าง เป็นพี่เลี้ยงที่ดีมีความรับผิดชอบ
          ดังนั้น การเอาใจใส่-ใส่ใจ-เข้าใจเพื่อต้องการให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการสามารถจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี เป็นที่ชื่นชอบของชุมชน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามแนวคิดด้านเบญจพัฒน์และเบญจวิธี ส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะตามหลักเบญจลักษณ์
          เบญจพัฒน์ คือให้โรงเรียนมีลักษณะสภาพแวดล้อมที่ดี มีสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้เพียงพอ มีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง ผู้บริหารและครูมีลักษณะของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายการจัดการศึกษาเข้มแข็ง เบญจวิธี ครูต้องเน้นคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียงนักเรียนได้รับโอกาส และการดูแลอย่างทั่วถึง มีหลักสูตรที่อิงมาตรฐานใช้ ICT เพื่อจัดการเรียนรู้และครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
          ส่วน เบญจลักษณ์ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ นักเรียนมีปัญญาดี สุขภาพดี สื่อสารดี และทักษะชีวิตดี สามารถจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ มีหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิถีประชาธิปไตยเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
          จากการศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ด้วย นวัตกรรมใส่ใจในช่วง 1 ปีเศษที่ผ่านมาพบว่า
          ด้านบริหารจัดการ ร้อยละ 80 โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 70 มีสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเพียงพอร้อยละ 95 มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน และได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 ครูและผู้บริหารผ่านการอบรมภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงและร้อยละ 100 ที่จัดกิจกรรมและใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาผ่านศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
          ด้านครู พบว่า โรงเรียนร้อยละ 90 ครูใช้คุณธรรมแทรกเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ 90 มีรูปแบบการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงและให้โอกาสแก่ผู้เรียน และโรงเรียนร้อยละ 100 มีหลักสูตรอิงมาตรฐาน ครูร้อยละ 90 ใช้ ICT เป็นในการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ 70 มีงานวิจัยในชั้นเรียน
          ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนเป็นคนดี : ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปัญญาดี : นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น สุขภาพดี : นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินด้านสุขภาพกายตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป สุขภาพจิตดี : ร่าเริง แจ่มใส ร้อยละ 98 สื่อสารดี : นักเรียนร้อยละ 70 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามวัย และร้อยละ 78 ผ่านการประเมินด้านภาษาไทย มีทักษะชีวิตดี : นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินการมีทักษะชีวิตที่ดี
          หากทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือได้นำ นวัตกรรมใส่ใจ มาใช้อย่างจริงจังจริงใจแล้วละก็...ความสำเร็จก็น่าจะเป็นมักเป็นผลอย่างภาคภูมิใจ การศึกษาของไทยก็จะไม่มีใครต่อว่าได้...
          ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็ขอให้นำ นวัตกรรมใส่ใจ มาใช้รับรองเกิดผล อย่างแน่นอน

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 23 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 55   อ่าน 1188 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’ชินวรณ์’ฟุ้งธนาคารโลกปลื้มเรียนฟรีขอหนุนการศึกษาไทย-ยกฮับอาเซียน
29 มี.ค. 54 | อ่าน 50524 ครั้ง
ชี้เด็กลดอีก 10 ปี มียุบมหา’ลัย
05 ก.ค. 56 | อ่าน 1890 ครั้ง
ถกคู่มือกฎหมายแท็บเล็ต
20 ธ.ค. 55 | อ่าน 963 ครั้ง
ครูเอกชนเฮ-กองทุนปรับเกณฑ์กู้ เพิ่มวงเงินลดดบ.แบ่งเบาภาระ-แก้หนี้นอกระบบ
07 ก.พ. 56 | อ่าน 1113 ครั้ง
ปลัด ศธ.สั่งสอบครูใช้ไม้เรียวฟาดเด็ก
13 ม.ค. 54 | อ่าน 10592 ครั้ง
’จาตุรนต์’ หวัง ศธ.ทำงานเชื่อมโยงกระตุ้นเด็กคิดต่อยอดจากการใช้เน็ต
05 ก.ค. 56 | อ่าน 822 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.