Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่ฯ 54 ราย
      

ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่ฯ 54 ราย

 

          ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผอ.สพป. และ ผอ.สพม. จำนวน 54 ราย พร้อมทั้งเห็นชอบให้ ผอ.เขต 10 รายปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เดิมต่อเนื่อง 1 ปีตามที่ สพฐ.เสนอ
          ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 54 ราย แบ่งเป็น อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) 6 ราย ดังนี้ 1.นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 1, 2.นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.เขต 16 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 2, 3.นายประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.เขต 21 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 29, 4.นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 20 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 21,5.นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.เขต 23 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 20 และ 6.นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผอ.สพม.เขต 40 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 42
          อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) จำนวน 48 ราย ดังนี้ 1.นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2. ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 13,2.นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 16,3.นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1,4.นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1, 5.นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.ตราด ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1, 6.นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด,7.นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2,8.นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1,9.นางสาวสายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3,10.นายทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
          11.นายวิฑูรย์ วังตาล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1,12.นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1,13.นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.พังงา ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2,14.นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พังงา,15.นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2,16.นายเจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.ภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4,17.นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ภูเก็ต, 18.นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1,19.นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3,20. นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
          21.นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2,22.นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2,23.นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3,24.นายวสันต์ นาวเหนียว ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1,25.นายภิรมย์ นันทวงค์ ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1,26.นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ตาก เขต 1,27.นายสุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, 28.นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.สิงห์บุรี ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2,29.นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สิงห์บุรี,30.นายเทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.เลย เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1
          31.นายสุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลย เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เลย เขต 2,32.นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2,33.นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1,34.นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1,35.นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,36.นายนิคม เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2,37.นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4,38.นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1,39.นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม,40.นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
          41.นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6,42.นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครรราชสีมา เขต 6 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2,43.นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2,44.นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐมเขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครปฐมเขต 1,45.นายสุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1,46.นายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1,47.นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และ 48.นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1
          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาและอนมุติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอขออนุมัติให้ ผอ.สพป.ที่ดำรงตำแหน่งครบ 4 ปีให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมใน สพท.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปเป็นเวลา 1 ปีจำนวน 10 ราย โดยให้เหตุผลว่าข้าราชการกลุ่มดังกล่าวมีภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับขณะนี้ ก.ค.ศ.ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้าย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ส่วนราชการดำเนินการ สำหรับ ผอ.สพท.ที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม 1 ปีประกอบด้วย 1.นายจำนง ยอดขำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1,2.นายธวัชชัย พิกุลแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4, 3.นายวินัย ทองรัตน์ สพป.ตรัง เขต 1,4.นายคนึง ย้อยเสริฐสุด สพป.ตรัง เขต 2,5.นายสุรเสน ทั่งทอง สพป.พิจิตร เขต 1,6.นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ สพป.สมุทรปราการ เขต 1,7.นายสุรพล น้อยแสง สพป.สระแก้ว เขต 1,8.นายศักดิ์ชัย บรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต 2,9.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ 10.นายวิทยา ศักดา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

 

          กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--ASTVผู้จัดการออนไลน์โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 55   อ่าน 1109 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สสวท.เปิดมิติใหม่หลักสูตรไทยคำนวณ ทักษะเรียนรู้ทันยุคไทยแลนด์ 4.0
09 ก.ค. 61 | อ่าน 408 ครั้ง
สรอ. ตั้ง มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
30 เม.ย. 56 | อ่าน 533 ครั้ง
ศธ.ทุ่มกว่า 4 พันล้านแจกคอมพิวเตอร์ให้ 7,200 โรงเรียน
06 ต.ค. 53 | อ่าน 13919 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษากับรัฐบาลใหม่
02 ส.ค. 54 | อ่าน 22435 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
02 พ.ค. 55 | อ่าน 1370 ครั้ง
แนะวิธีเยียวยาเด็กฝ่าวิกฤตน้ำท่วมสสค.รับจิตอาสาแจ้งข่าว-เชื่อกำลังใจช่วยให้รอด
26 ต.ค. 54 | อ่าน 44262 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.