Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


นิสิต มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสะพานเหล็กจำลองระดับเอเชีย ที่ไต้หวันทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม Aesthetic Award (Best Aesthetic Award) จากการแข่งขัน ASIA BRICOM 2012 ณ National Central University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เจ้าภาพ โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) และ ประเทศไทย ทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ อุทัยธรรมกุล       นายกฤษณ์ จารุสาร นายวรชัย วงษ์ขันธ์ นายนิพันธ์ มัธยันต์ นายพงศ์พัฒน์ บวรสถิรกุล โดยมี อ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน และ อ.กมล อมรฟ้า เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ทั้งนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1        ในประเภทสวยงาม Aesthetic Award  ซึ่งมี 2 รางวัล เนื่องจากมีคะแนนเท่ากัน ยังเป็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นเดียวกัน ได้แก่ ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และ ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับรางวัลและผลงานของนิสิตทั้ง 3 ทีม ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ในการนำองค์ความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม การแข่งขัน Asian bridge competition (ASIA BRICOM) มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นิสิตนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามีความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างสะพานเหล็ก ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เริ่มก่อตั้งโดย Prof. Chitoshi Miki จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ


ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขัน Asian bridge competition (ASIA BRICOM) มีความหมายว่า สะพานที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในเอเชีย ซึ่งสะพานของทุกๆชาติจะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความมั่นคง ทั้งนี้ การสร้างสะพานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในเชิงวิศวกรรม และความสวยงามในเชิงสถาปัตยกรรมควบคู่กันไป จากการแข่งขันในประเภทสวยงาม Aesthetic Award นั้น นิสิตจะต้องออกแบบสะพาน และนำเสนอผลงาน สิ่งสำคัญคือการประกอบและรับน้ำหนักจริงของสะพานเหล็กจำลอง ทีมใดได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด ก็จะเป็นผู้ชนะ นอกเหนือไปจากเวลาที่ใช้ประกอบโครงสร้างและหลักเกณฑ์กติกาต่าง ๆ  สำหรับการสะพานเหล็กจำลองในครั้งนี้ ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์และลวดลายของพญานาค สื่อออกมาให้เห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยทางด้านพระพุทธศาสนา และยังมีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์พระพิรุณทรงนาคและสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย ซึ่งคิดว่าน่าจะมีส่วนทำให้ได้เราได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้


โดยหลักการของการออกแบบโครงสร้างสะพานจากระบบโครงข้อหมุน (Truss) ผู้แข่งขันจะต้องจำลองขนาดโครงสร้างให้เล็กลงมา แต่ต้องมีระบบโครงสร้างและการใช้สอยตามวัตถุประสงค์ของสะพาน โดยคำนึงถึงน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกันไป  โจทย์ในการแข่งขัน ASIA BRICOM 2012 ได้มีการกำหนดน้ำหนักบรรทุกคือมีน้ำหนักบรรทุกในช่วงกลางระหว่างตอม่อของสะพาน และช่วงสะพานที่ยื่นจากตอม่อของสะพาน (ดังรูปที่ 1) ซึ่งรูปแบบการกระจายน้ำหนักในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับสภาวะความเป็นจริง การวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องคำนึงในสภาวะที่น้ำหนักกระทำในทุกกรณี ซึ่งจะสะพานจะถูกกำหนดสภาวะการโก่งตัวรวมไว้ไม่เกินมาตรฐาน การโก่งตัวดังกล่าวเกิดจากน้ำหนักตัวสะพานเองและน้ำหนักบรรทุกที่กระทำที่จุดที่กำหนด น้ำหนักตัวสะพานเป็นปัจจัยของต้นทุนและการออกแบบที่ดีจะทำให้สะพานรับน้ำหนักอย่างปลอดภัยควบคู่กับการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด การพัฒนากติกาจึงจำลองจากสภาวะความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ  อีกทั้งการเลือกใช้ชิ้นส่วนมาประกอบกับสะพานยังมีรายละเอียดในเรื่องขนาดและรูปร่าง โดยมีการกำหนดขนาดสูงสุดของแต่ละชิ้นส่วน เนื่องจากในการก่อสร้างจริงสะพานไม่สามารถใช้ชิ้นส่วนใหญ่ๆ ได้ เพราะข้อจำกัดทั้งในการขนส่งและการติดตั้ง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยรวมในการออกแบบเพื่อให้สะพานนี้สามารถไปก่อสร้างได้จริง


นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึง การใช้แรงงานและเวลาในการประกอบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการทำงาน และสอดคล้องกับสภาวะความจริงในภาคอุตสาหกรรม การแข่งขันจะนำจำนวนผู้ประกอบติดตั้งสะพานและเวลาในการประกอบมาคำนวณเป็นต้นทุนรวมสำหรับสะพาน โดยได้มีการแบ่งย่อยไปอีกว่า การประกอบต้องมีการแบ่งส่วนของผู้ประกอบจากสถานที่ในการประกอบ มีทั้งในน้ำ และบนบก การจำลองเหตุการณ์ดังกล่าว จะกำหนดให้ผู้ประกอบที่อยู่บนบกและในน้ำจะไม่สามารถข้ามเขตไปช่วยกันได้ การขนส่งชิ้นส่วนถูกกำหนดให้ขนส่งจากพื้นที่เก็บชิ้นส่วน(Staging Yard) ผ่านไปทางบกและส่งไปที่ทางน้ำ ดังนั้น การจำลองสภาวะความจริงดังกล่าวจึงต้องใช้ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้างและประมาณราคา รวมถึงรูปแบบความสวยงามของสะพานได้ถูกรวมเพื่อยกจุดเด่นทางงานวิศวกรรมอย่างกลมกลืน


โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 55   อ่าน 1352 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จี้แก้ พ.ร.ฎ.ภาษีที่ดิน เลือกปฏิบัติโรงเรียนเอกชน
12 ธ.ค. 62 | อ่าน 387 ครั้ง
ส่อเลิกจ้างครูเอกชนหลายพัน หลังเปิดเทอม7วันน.ร.แห่ออกครึ่งหมื่น รร.อีสานอ่วมสุดจ่อยุบ-จี้สช.ช่วยด่วน
07 มิ.ย. 61 | อ่าน 775 ครั้ง
มสด.ไม่ปรับขึ้นค่าเทอมยันศักยภาพเลี้ยงตัวรอด
05 มี.ค. 55 | อ่าน 11843 ครั้ง
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1
31 ก.ค. 61 | อ่าน 1216 ครั้ง
สพฐ.เร่งผลักดันให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ จ่อเสนอ 2 โครงการให้"จาตุรนต์"พิจารณา
21 ส.ค. 56 | อ่าน 726 ครั้ง
ตั้งทีมงานติดตามการเฟ้น “ครูสอนดี”
06 มิ.ย. 54 | อ่าน 51540 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.