Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: เปิดยุทธศาสตร์สอศ. นำสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: เปิดยุทธศาสตร์สอศ. นำสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

 

          อาชีวะสร้างสรรค์ฉบับนี้มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาบอกเล่าว่าการเตรียมความพร้อมมีความคืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้ว
          นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ระบุว่า บนเวทีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ คงไม่อาจปฏิเสธว่าการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของประเทศ ดังนั้นในปี 2555 สอศ.ได้เร่งรัดกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีปริมาณเพียงพอ มีขีดความสามารถที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านแรงงานไว้หลายด้าน อาทิ การพัฒนากำลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิต และบริการบนฐานความรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์, การพัฒนาแรงงานภาคเกษตรโดยการจัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย, การจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิทางการศึกษาตามระดับการเรียนรู้กับ คุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เป็นต้น
          โดย สอศ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของ สถานศึกษาสังกัด สอศ.รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยไว้ ดังนี้ 1.พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในทุกระดับ ให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นพลเมืองอาเซียน  2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ 3.จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค และผู้จบการศึกษาได้รับเอกสารรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน 4. มีโครงการวิจัย นวัตกรรมและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษานานาชาติ และ 5. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคทุกกลุ่มเป้าหมาย
          ในปี 2555 สอศ.จะดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมใน 5 ด้านคือ 1.จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาและผู้บริหาร เพื่อให้เข้าใจการเป็นพลเมืองอาเซียน ตามแนวทาง ASEAN Blueprint ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2.สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางของอาเซียน ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ และกำหนดให้มีการประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม เรียนภาษาอื่นเพิ่มอีก 1 ภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น และจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน 3.พัฒนาสื่อการสอน ตำราเป็นภาษาอังกฤษ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดทำตำราภาษาอังกฤษใช้ในการสอน 4.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สร้างมาตรฐานวิชาชีพในการผลิตกำลังคนของประเทศไทย โดยมีสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพให้การรับรอง 5.เปิดสอน English Program และ Mini English Program ในปีการศึกษา 2555 มีสถานศึกษาเปิดสอนภาคภาษาอังกฤษจำนวน 32 แห่งในทุกภูมิภาค
          นอกจากนี้ สอศ.ยังได้กำหนดกรอบเตรียมความพร้อมในปี 2556-2558 ไว้ด้วย อาทิในปี 2556 จะเน้นการบริหารจัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนด้านอาชีวศึกษาในอาเซียน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมประชาคมอาเซียนทุกประเทศ  การแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เช่น การเทียบโอนหน่วยกิต ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
          ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของสอศ.ที่ต้องการให้มีความพร้อมมากที่สุดเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          www.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 06 ก.ย. 55   อ่าน 1386 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.สรุปจำนวนผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันในสังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)
06 ก.พ. 58 | อ่าน 544 ครั้ง
"บุญรักษ์" เปิดทางครูอบรมได้-เบรกห้ามหนีสอน
08 ก.ย. 60 | อ่าน 790 ครั้ง
รมว.ศธ.แบ่งงานให้ รมช.ศธ. "ศักดิ์ดา" ดูแลสภาการศึกษาและอาชีวะฯ
26 ม.ค. 55 | อ่าน 24803 ครั้ง
หนุ่มคนนี้ จบป.ตรีอายุ18 กำลังเรียนอีก2ใบ พร้อมปริญญาโท เขามีวิธีเรียนอย่างไร มาหาคำตอบกัน
16 พ.ย. 58 | อ่าน 351 ครั้ง
มรภ.สงขลาติวอาจารย์ต่อป.เอก
20 เม.ย. 55 | อ่าน 3060 ครั้ง
คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: หลักสูตรธรรมศึกษา ผู้ช่วยพยาบาลและการศึกษาตลอดชีวิต
03 เม.ย. 56 | อ่าน 927 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.