Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: เปิดยุทธศาสตร์สอศ. นำสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: เปิดยุทธศาสตร์สอศ. นำสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

 

          อาชีวะสร้างสรรค์ฉบับนี้มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาบอกเล่าว่าการเตรียมความพร้อมมีความคืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้ว
          นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ระบุว่า บนเวทีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ คงไม่อาจปฏิเสธว่าการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของประเทศ ดังนั้นในปี 2555 สอศ.ได้เร่งรัดกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีปริมาณเพียงพอ มีขีดความสามารถที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านแรงงานไว้หลายด้าน อาทิ การพัฒนากำลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิต และบริการบนฐานความรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์, การพัฒนาแรงงานภาคเกษตรโดยการจัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย, การจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิทางการศึกษาตามระดับการเรียนรู้กับ คุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เป็นต้น
          โดย สอศ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของ สถานศึกษาสังกัด สอศ.รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยไว้ ดังนี้ 1.พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในทุกระดับ ให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นพลเมืองอาเซียน  2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ 3.จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค และผู้จบการศึกษาได้รับเอกสารรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน 4. มีโครงการวิจัย นวัตกรรมและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษานานาชาติ และ 5. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคทุกกลุ่มเป้าหมาย
          ในปี 2555 สอศ.จะดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมใน 5 ด้านคือ 1.จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาและผู้บริหาร เพื่อให้เข้าใจการเป็นพลเมืองอาเซียน ตามแนวทาง ASEAN Blueprint ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2.สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางของอาเซียน ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ และกำหนดให้มีการประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม เรียนภาษาอื่นเพิ่มอีก 1 ภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น และจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน 3.พัฒนาสื่อการสอน ตำราเป็นภาษาอังกฤษ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดทำตำราภาษาอังกฤษใช้ในการสอน 4.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สร้างมาตรฐานวิชาชีพในการผลิตกำลังคนของประเทศไทย โดยมีสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพให้การรับรอง 5.เปิดสอน English Program และ Mini English Program ในปีการศึกษา 2555 มีสถานศึกษาเปิดสอนภาคภาษาอังกฤษจำนวน 32 แห่งในทุกภูมิภาค
          นอกจากนี้ สอศ.ยังได้กำหนดกรอบเตรียมความพร้อมในปี 2556-2558 ไว้ด้วย อาทิในปี 2556 จะเน้นการบริหารจัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนด้านอาชีวศึกษาในอาเซียน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมประชาคมอาเซียนทุกประเทศ  การแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เช่น การเทียบโอนหน่วยกิต ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
          ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของสอศ.ที่ต้องการให้มีความพร้อมมากที่สุดเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          www.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 06 ก.ย. 55   อ่าน 1362 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"ไชยยศ" ระบุ พร้อมทุ่มงบประมาณเต็มที่หากได้เวลาการออกอากาศรายการ Teacher TV
15 ก.ย. 53 | อ่าน 17620 ครั้ง
119 ปี มรภ.พระนคร มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญาพึ่งตนเอง
19 ต.ค. 54 | อ่าน 55221 ครั้ง
ชี้กฎหมายครูสกัดคน ’เก่ง-ดี’ ไม่รองรับผู้ผลิต - เปลี่ยนบ่อย
20 ก.ค. 55 | อ่าน 913 ครั้ง
สพป.ตรัง เขต 2 มอบแท็ปเล็ตนักเรียน 59 โรง
17 ส.ค. 55 | อ่าน 853 ครั้ง
ด่วน ว16/2557 และ ว17/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
01 ธ.ค. 57 | อ่าน 1177 ครั้ง
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ รมช.ศธ. ย้ำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูทำงาน
09 ก.ย. 56 | อ่าน 550 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.