Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
      

เกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

 

          คงเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นของสถาบันอุดมศึกษานี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาได้รับเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของทุกชีวิตที่เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว มี องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรพร้อมให้โอวาทที่มีคุณค่ายิ่งถ้ายึดมาใช้ในการดำรงตน มั่นใจว่านี่แหละคือชัยชนะการดำเนินชีวิตให้อยู่ได้อย่างบริบูรณ์
          สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานกลางประสาน อำนวยความสะดวก และกำกับให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เพื่อให้พิธีดังกล่าว มีความหมายสร้างความประทับใจแก่นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาครอบครัวและผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่นำมาแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศนั่นคือ ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ได้รับเกียรติการรับเชิญจากองคมนตรี 5 ท่าน ดังนี้ 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วางรากฐานวิทยาลัยชุมชนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนตาก บุรีรัมย์ สมุทรสาคร สตูล และแพร่ 2) นายพลากร สุวรรณรัฐ อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ผอ.ศอ.บต.) อดีตปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปัตตานี นราธิวาส และยะลา 3) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด หนองบัวลำภู มุกดาหาร และยโสธร 4) พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร อุทัยธานี สงขลา และพังงา 5) พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนระนอง และสระแก้ว
          ทุกครั้งในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประธานในพิธีจะกล่าวให้โอวาท ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้ที่รับฟังนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความสุข ความสำเร็จในการใช้ชีวิตทั้งหน้าที่การงาน การประกอบอาชีพ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัวทำให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติ ดังตัวอย่างที่นำมากล่าว ณ ที่นี้
          ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวให้โอวาทในโอกาสเป็นประธานประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ตอนหนึ่งว่าขอฝากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ สองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรก คือ ค่านิยมในความดี ทำเถอะความดี ความดีไม่ล้าสมัยความดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมไม่ใช่อับอาย ความดีทำทั้งใกล้และไกลตัวได้ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นความดีได้ และขอให้เชื่อมั่นว่าทำดีต้องได้ดี เรื่องที่สองคือ รู้ รัก สามัคคี เราจะต้องมีพื้นฐานรู้ รัก สามัคคี จึงพัฒนาร่วมกันได้ ปรึกษาหารือกันได้ เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ เมื่อนั้นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดก็จะสำเร็จดังที่ทุกคนได้ตั้งเจตนาไว้
          พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวให้โอวาทในโอกาสเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ตอนหนึ่งว่าผู้มีการศึกษาดี ต้องนำความรู้ที่มีไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร ควรตั้งมั่นด้วยคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้รักสามัคคี ปัจจุบันสังคมของเรามีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สภาพแวดล้อม และที่สำคัญคือทัศนคติ ซึ่งล้วนเป็นผลจากการตกผลึกทางปัญญาและดุลยพินิจของเราทั้งสิ้น ขอให้พึงตระหนักและยึดเป็นแนวปฏิบัติว่าการมีจิตสาธารณะที่จะอุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนใดๆ นับเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินของเรา
          นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวให้โอวาทในโอกาสเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และยะลา ตอนหนึ่งว่าทุกท่านถือเป็นบุคลากรของจังหวัดที่มีคุณภาพ มีความขยันหมั่นเพียร และมีวิจารณญาณในการคิดพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่า สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด และสิ่งใดจะเป็นประโยชน์สุขต่อชุมชนของท่านและของส่วนรวม และพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความสมานฉันท์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ความเสียสละ และการร่วมแรงร่วมใจกันที่จะพัฒนาจังหวัดอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน
          พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี กล่าวให้โอวาทในโอกาสเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ตอนหนึ่งว่าผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนต้องเป็นผู้มีจิตใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพากเพียรอุตสาหะ ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะการทำงานของตน ให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นและควรจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ สำหรับประกอบการงานที่สำคัญต่อไป
          พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าวให้โอวาทในโอกาสเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง ตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านต้องพึงระลึกเสมอว่าตนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไม่ยึดติดในกรอบความรู้เพียงอย่างเดียว ควรมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควร ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และการมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างถูกต้องด้วยเหตุด้วยผล สิ่งเหล่านี้หากยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ย่อมเป็นหนทางนำชีวิตไปสู่ความสุข ความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง
          คงเป็นเครื่องบ่งชี้ที่พิสูจน์ได้ว่า การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเป็นฐานรากแห่งการพัฒนา เพราะผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้มีปัญญา ที่สำคัญนำความรู้ไปใช้พัฒนาชุมชนสังคม และสร้างความเจริญสู่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป
          E-Mail : kwanapi @bcca.go.th

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 24 ส.ค. 55   อ่าน 1228 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครม.อนุมัติแปลงงบโครงการแท็บเล็ต 3.7 พันล้าน คิกอ๊อฟดิจิทัลอีโคโนมี 8 แผนงาน
24 ธ.ค. 58 | อ่าน 421 ครั้ง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
24 มี.ค. 58 | อ่าน 808 ครั้ง
ตั้งกรรมการศึกษาต่อ "ตั๋วครู"
19 ม.ค. 59 | อ่าน 431 ครั้ง
เผยรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี11ประเทศ
05 ส.ค. 58 | อ่าน 651 ครั้ง
หาเหตุผลดันตั้งสถาบันคุรุศึกษาฯ
07 ธ.ค. 53 | อ่าน 13418 ครั้ง
"ชินวรณ์" เน้นย้ำการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการยอมรับความคิดเห็น
19 ต.ค. 53 | อ่าน 8861 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.