Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’ชัยพฤกษ์’ตั้ง 111 รก.รองผอ.อาชีวะ
      

'ชัยพฤกษ์'ตั้ง 111 รก.รองผอ.อาชีวะ

 

          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  (รอง ผอ.) สถานศึกษาให้รักษาการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง จำนวน 111 ราย ดังนี้ นางบัญชาลักษณ์ เลิศไกร รก.รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) นครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.สุระศักดิ์ ชัยตาแสง รก.รอง ผอ.วก.ห้วยผึ้ง นายชาญชัย แสนจันทร์ รก.รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม นายสุบรรณ์ ชัยยะ รก.รอง ผอ.วก.ลอง นางรุจิรา ฟูเจริญ รก.รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ รก.รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิค (วท.) เพชรบุรี นายศุภชัย แน่นอุดร รก.รอง ผอ.วก.เกษตรวิสัย นายสิทธิโชค บุญลือ รก.รอง ผอ.วก.พรหมคีรี นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน รก.รอง ผอ.สารพัดช่าง (วช.) ฉะเชิงเทรา นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ รก.รอง ผอ.วก.วังน้ำเย็น นายชนสรณ์ จิตภักดี รก.รอง ผอ.วก.หัวไทร นายอภิชาติ กุลธานี รก.รอง ผอ.วท.มาบตาพุด น.ส.จงสถาพร ดาวเรือง รก.รอง ผอ.วช.ระยอง นายวิโรจน์ ธิมา รก.รอง ผอ.วก.กันทรลักษณ์ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รก.รอง ผอ.วช.สุโขทัย
          นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ รก.รอง ผอ.วก.สังขะ นายอัศวิน ข่มอาวุธ รก.รอง ผอ.วษท.ลำพูน นายพยนต์ น้อยนาดี รก.รอง ผอ.วก.ตะกั่วป่า นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ รก.รอง ผอ.วก.ปราสาท นายธนกร วริยานนท์ รก.รอง ผอ.วช.เพชรบูรณ์ น.ส.สุมีนา แดงใจ รก.รอง ผอ.วช.พระนครศรีอยุธยา นางกีรดา ธนากุลดุษฏี รก.รอง ผอ.วษท.ยโสธร นางนพพร สุรินทร์ รก.รอง ผอ.วก.บางละมุง นายสุทิน ทองพลับ รก. รอง ผอ.วษท.กระบี่ นายบรรลือศักดิ์ มานาดี รก.รอง ผอ.วก.ปากช่อง นายณัฐพงษ์ อินทรสุข รก.รอง ผอ.วก.บางปะกง นายปิยะวัสส์ ชูจิตต์วงศ์ รก.รอง ผอ.วษท.ราชบุรี นายอำนาจ สังข์ทอง รก.รอง ผอ.วก.พนมไพร นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ รก.รอง ผอ.วท.ป่าพะยอม นายรชต สิงห์ทองชัย รก.รอง ผอ.วช.กำแพงเพชร นายสุชาติ จำปาโพธิ์ รก.รอง ผอ.วก.กบินทร์บุรี นายสวาท มาปัสสา รก.รอง ผอ.วก.ชัยบาดาล น.ส.สายสิริ สายยศ รก.รอง ผอ.วก.นายายอาม นายจักรี อุไรวงศ์ รก.รอง ผอ.วช.จันทบุรี นายนิรันดร์ สมมุติ รก.รอง ผอ.วช.ปราจีนบุรี นายปัญญา มุ่งดี รก.รอง ผอ.วก.หนองแค น.ส.กชกร บุษราภรณ์ รก.รอง ผอ.วษท.พังงา นางเตือนใจ ไพคำนาม รก.รอง ผอ.วก.แกลง
          นายนริศ สุคันธวรัตน์ รก.รอง ผอ.วก.เถิน นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล รก.รอง ผอ.วท.ธัญบุรี นายเกียรติศักดิ์ สมบูรณ์ รก. รอง ผอ.วษท.เพชรบุรี นายวิสุทธิ์ นวลเจริญ รก.รอง ผอ.วก.อู่ทอง นายสถาพร โพธิ์หวี รก.รอง ผอ.วก.ขาณุวรลักษบุรี นางจิตติมา น่วมนิ่ม รก.รอง ผอ.วก.เขาย้อย น.ส.ชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง รก.รอง ผอ.วษท.สตูล น.ส.สุภาภรณ์ สิงหเสนา รก.รอง ผอ.วษท.ตาก นายสายัณห์ แร่ทอง รก.รอง ผอ.วษท.สุราษฎร์ธานี นายธนทัต ชัยภักดี รก.รอง ผอ.วก.สอยดาว ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ ทองสกุล รก.รอง ผอ.วษท.ระนอง นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร รก. รอง ผอ.วิทยาลัยประมงเขตรอุดมศักดิ์ นางวันทนา โพธิ์รัง รก.รอง ผอ.วก.อินทร์บุรี นายบุญเรือง เย็นศิริ รก.รอง วก.ปราณบุรี นายชัชวาลย์ สาระภูมิ รก.รอง ผอ.วก.บ่อไร่ นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ รก.รอง ผอ.วท.บ้านค่าย นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย รก.รอง ผอ.วก.นครศรีธรรมราช นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ รก.รอง ผอ.วท.เพชรบุรี นายสมชัย อินอ่อน รก.รอง ผอ.วก.ชุมพวง นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ รก.รอง ผอ.วก.หนองกุงศรี นางลำพูน ครอบแก้ว รก.รอง ผอ.วก.วังน้ำเย็น
          นางวิไลรัตน์ แสงวณิช รก.รอง ผอ.วอศ.อุตรดิตถ์ นายสิริชัย นัยกองศิริ รก.รอง ผอ.วิทยาลัยพณิชยการบางนา นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง รก.รอง ผอ.วษท.สุราษฎร์ธานี นายภานุพันธ์ พันธนิตย์ รก.รอง ผอ.วอศ.สุพรรณบุรี นางปฎิมา พุฒตาลดง รก.รอง ผอ.วช.กำแพงเพชร น.ส.จันทร์เพ็ญ วรวสุวัส รก.รอง ผอ.วท.หลวงพ่อคูณปริสุทโธ นายประวิทย์ บุรินนิตย์ รก.รอง ผอ.วก.ชุมพวง นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ รก.รอง ผอ.วก.ปากช่อง นางวรรณภา พ่วงกุล รก.รอง ผอ.วท.ตราด นายถาวร หงษา รก.รอง ผอ.วท.ป่าพะยอม นายสุรพล วรินทร์เวช รก.รอง ผอ.วก.สำโรง นายธนภัทร แสงจันทร์ รก.รอง ผอ.วก.ปากช่อง นายคมสัน อรรคแสง รก.รอง ผอ.วษท.ยโสธร นายสถาพร อนุกูลพันธ์ รก.รอง ผอ.วท.สตูล นายธวัชชัย หนูอินทร์ รก.รอง ผอ.วก.หัวไทร นายวิเชียร บุญเตี่ยว รก.รอง ผอ.วษท.สตูล นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐรก.รอง ผอ.วก.พิชัย นางบัวผา หทัยกิจเกษม รก.รอง ผอ.วก.ชัยบาดาล นายวิสิทธิ์ ภูแป่ง รก.รอง ผอ.วก.สองพี่น้อง นายศรากร บุญปถัมภ์ รก.รอง ผอ.วิทยาลัยพณิชยการบางนา นายยุทธนา อ่อนสัมกฤษ รก.รอง ผอ.วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นายจุฬา โหรวิชิต รก.รอง ผอ.วช.สี่พระยา นายสิริพงศ์ เพชรนาค รก.รอง ผอ.วก.นวมินทราชูทิศ นางพัชราภรณ์ วรรณพุฒ รก.รอง ผอ.วท.ธัญบุรี
          นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี รก.รอง ผอ.วก.พระสมุทรเจดีย์ นายเทพสมบัติ แสนวงษ์ รก.รอง ผอ.วช.สี่พระยา นายสรพงษ์ แสนกล้า รก.รอง ผอ.วท.ตราด นางเพ็ญแข พิมพิไส รก.รอง ผอ.วก.กาญจนาภิเษกหนองจอก นายนิพนธ์ โพธิ์เลิศ รก.รอง ผอ.วก.หนองแค นายเทียน รั้งกลาง รก.รอง ผอ.วษท.ลำพูน นายสมภาพ ขนุนทอง รก.รอง ผอ.วก.มหาราช นายผล ยาวิชัย รก.รอง ผอ.วก.บางปะกง ว่าที่ ร.ต.อมรินทร์ รูปสวย รก.รอง ผอ.วษท.เพชรบุรี นายชัยสิทธิ์ สง่างาม รก.รอง ผอ.วก.นวมินทราชูทิศแม่ฮ่องสอน นายสนธิ ภูละมุล รก.รอง ผอ.วก.พุทธมณฑล นายธวัช ถ้วยทองคำ รก.รอง ผอ.วก.หนองแค นายภรภิพัด มูลไชย รก.รอง ผอ.วก.น้ำเย็น นายอนุชิด อรรถานิธี รก.รอง ผอ.วก.เสนา นายประยุทธ ศิริอำนาจ รก.รอง ผอ.วก.โพธิ์ทอง นายวิสิทธิ์ตพงศ์ แสงงาม รก.รอง ผอ.วท.กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รก.รอง ผอ.วก.ปัว น.ส.เอมอร อุปชีวะ รก.รอง ผอ.วก.เขาย้อย นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ รก.รอง ผอ.วษท.เพชรบุรี นายชาญชัย วงษ์หอม รก.รอง ผอ.วก.สอยดาว นายกัซฟี ดอแม รก.รอง ผอ.วก.สุไหงโก-ลก นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ รก.รอง ผอ.วช.ยะลา นายเสถียร เพ็ชรรัตน์ รก.รอง ผอ.วก.สายบุรี นายจรัส โพธิ์สีสด รก.รอง ผอ.วก.นาทวี นายสุรพล ศรีสุวรรณ์ รก.รอง ผอ.วก.สุไหงโก-ลก นายประวิทย์ อ๋องสุวรรณ รก.รอง ผอ.วช.ยะลา นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ รก.รอง ผอ.วก.สายบุรี นายประมุข กออวยชัย รก.รอง ผอ.วก.รามัน.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 55   อ่าน 1667 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดชื่อเต็งประธานคุรุสภา
23 พ.ย. 55 | อ่าน 1091 ครั้ง
ห้ามรับน้องภายนอกสถาบัน สอศ.บี้ล้อมคอกเร่งสอบ
01 ก.ย. 57 | อ่าน 846 ครั้ง
ตักบาตรหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
21 ม.ค. 57 | อ่าน 698 ครั้ง
ประธานสคศท.เผยวางแผนผลิตครูสาขาขาด
04 ต.ค. 54 | อ่าน 44306 ครั้ง
“ดาว์พงษ์” ส่งไม้ต่อ ศอตช.จี้คดีบิลเลียนฯ
08 พ.ย. 59 | อ่าน 558 ครั้ง
’สอบครู’โผล่อีก 18 คะแนนสูงผิดปกติ ย้ายแล้ว’ผอ.สพร.’
14 มี.ค. 56 | อ่าน 1292 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.