Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: รายงาน: เยือน...กศน.เมืองตรัง ดูวิธีเตรียมตัวสู่อาเซียน
      

คอลัมน์: รายงาน: เยือน...กศน.เมืองตรัง ดูวิธีเตรียมตัวสู่อาเซียน

 

          พัชรา แนบสนิท

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำนักงาน กศน. ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานการแสวงหาความรู้และได้เรียนรู้ในสาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องต่างๆ เพื่อจูงใจให้ภาคสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
          เมื่อเร็วๆ นี้ มีโอกาสไปศึกษาดูงานกิจกรรม กศน. ที่จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาดูงานและกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การสร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเตรียมความพร้อมของ กศน. เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          อย่างเช่นโครงการมุมส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ของ กศน. อำเภอรัษฎา เนื่องจากห้องสมุดประชาชนตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ทำให้คนในชุมชนเดินทางไปใช้บริการไม่ค่อยสะดวกนัก ทาง กศน. อำเภอรัษฎา บรรณารักษ์ห้องสมุด สาธารณสุขอำเภอ และคนในพื้นที่จึงร่วมกันจัดมุมส่งเสริมการอ่านใน รพ.สต.ทั้ง 5 ตำบล เพื่อให้ประชนชนเข้าถึงหนังสือได้สะดวกขึ้น จัดหาชั้นวางหนังสือ โต๊ะเก้าอี้ นำหนังสือวารสารจากห้องสมุดประชาชนมาให้บริการหมุนเวียนทุกเดือน เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาอ่าน ศึกษาหาความรู้
          โดยเฉพาะที่ รพ.สต.คลองปาง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การแนะนำหนังสือน่าอ่าน การเล่านิทาน การเล่นเกมซูโดกุสำหรับเด็ก การสอนภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน และการจัดกิจกรรมด้านอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเปิดให้ใช้สถานที่สำหรับเรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ของโรงเรียนในพื้นที่ด้วย
          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคาราโอเกะและการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ ของ กศน. อำเภอสิเกา ภายใต้แนวความคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน. ตำบลกะลาเส ร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลควนกุน จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมีโครงการ คาราโอเกะสำหรับผู้สูงอายุ ในทุกวันที่ 1 ของเดือน เพื่อสร้างความสนิทสนมในกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้กล้าแสดงออก ฝึกการเรียนรู้ ทบทวนความจำจากการอ่านหนังสือจากเนื้อเพลง
          รวมทั้ง ได้จัดเตรียมน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและขนมมาบริการให้ผู้สูงอายุได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุขอย่างเต็มที่ ทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ด้านสมุนไพรจากปราชญ์ชาวบ้าน การดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การบรรยายธรรมะ โดยมีวัดเจริญร่มเมืองเป็นที่จัดกิจกรรม
          ที่ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนอำเภอสิเกา ได้จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนให้ใช้คอมพิวเตอร์เป็น โดยสอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ จนกระทั่งสามารถใช้งานเบื้องต้น และใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้ ผ่อนคลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปคุย เล่นกับลูกหลานได้อย่างเข้าใจ โดยเปิดอบรมหลักสูตรละ 5 วัน เวียนไปทีละตำบล นอกจากเวลาฝึกอบรมแล้ว คนในชุมชนก็สามารถมาใช้บริการคอมพิวเตอร์ที่นี่ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำ
          สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอห้วยยอด และร้านกาแฟรักการอ่าน ที่ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี มีการจัดมุมอาเซียน สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นประชาชนให้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุมอาเซียนนี้ จะมีอยู่ในทุกตำบล ทางห้องสมุดจะมีการจัดหนังสือไปหมุนเวียน จัดวางตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชน เช่น สถานีตำรวจ สถานีรถไฟ เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านให้ทั่วถึง ไม่เพียงแต่หน่วยงานของรัฐที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่าน ที่ร้านกาแฟสด ดวงใจเบเกอรี่ มีการรวมกลุ่มกันของคนรักหนังสือ ในนามชมรมคนรักการอ่าน ที่นำหนังสือที่ตัวเองรัก มาแบ่งปันให้คนในชุมชนได้อ่าน
          โดยจัดมุมข้างร้านกาแฟ ให้ลูกค้าและคนทั่วไปมานั่งอ่านและสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้ โดยใช้ระบบยืมคืนด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู กศน. สำหรับ กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมเข้าสู่ประตูอาเซียน English Speaking Practice for ASEAN โดยมีตัวแทนครู กศน.จังหวัดตรัง อำเภอละ 2 คน ที่มีความรู้และสนใจการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มแกนนำเข้ารับการอบรม ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์ละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ กศน.ตรัง และอาจารย์ชาวต่างประเทศที่รับเชิญมาช่วยสอน เพื่อให้สามารถพูด สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยไม่เน้นไวยากรณ์ เพื่อให้กล้าพูด สามารถนำความรู้ไปกระจายสู่เพื่อนครูคนอื่นๆ และสอนนักศึกษาได้
          ผู้อำนวยการ กศน.จ.ตรัง นายประวิตร ทับเที่ยง เล่าว่า กศน. ตั้งเป้าให้บริการความรู้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเขาอย่างไร โดยมีครู กศน.เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการให้ความรู้ สร้างความตระหนักสู่ประชาชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ รับนักท่องเที่ยว และติดต่อสื่อสาร แบบรู้เขา รู้เรา
          โครงการนี้จะสร้างความตระหนักให้บุคลากรของเราก่อน เพื่อจะได้สร้างความรู้แก่ประชาชนต่อไป เพราะถ้าบุคลากรเรายังไม่ให้ความสำคัญ จะสอนคนอื่นได้อย่างไร ต้องค่อยๆ สร้างการเรียนรู้ ปลูกฝังโดยลองปรับใช้หลายๆ วิธี ตอนนี้มีการสอนบทเรียนการพูดภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของ กศน.จังหวัดตรัง ให้ครู กศน.และบุคคลทั่วไปเข้าไปศึกษาได้ การสร้างความตระหนักในเรื่องประชาคมอาเซียนทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เฉพาะ กศน. แต่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน นายประวิตรกล่าว ขณะนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงาน กศน. บอกว่า ครูทุกคนต้องให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการจ้างครูเจ้าของภาษามาสอนภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน สามารถพูดจาติดต่อสื่อสารในภาษาต่างประเทศได้ ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยมั่นใจว่าการเตรียมความพร้อมนี้จะทันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แน่นอน
          การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องของทุกคน ทุกฝ่ายที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยงานต่างตื่นตัวกับเรื่องนี้ เชื่อว่าเมื่อถึงปี 2558 ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจ...

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 21 มิ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 55   อ่าน 1273 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปรับเกณฑ์รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่เป็นมาไม่ตรงกับเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
18 มี.ค. 57 | อ่าน 445 ครั้ง
ผุดห้องเรียนภาษาเข้มข้น
24 ก.ค. 56 | อ่าน 527 ครั้ง
สวทน.ปรับบทบาทใหม่หลังเจอ ม.44
10 ต.ค. 59 | อ่าน 406 ครั้ง
ไขความลับ คนไทยทำไมไม่เก่งภาษา
11 ก.ย. 56 | อ่าน 689 ครั้ง
มทร.ธัญบุรี ชงหลักสูตรร่วมผลิต "บัณฑิตพันธุ์ใหม่"
26 มี.ค. 61 | อ่าน 385 ครั้ง
ประกาศผล O-Net 21 มี.ค. ลั่นทันรับแอดมิชชัน
09 ก.พ. 58 | อ่าน 352 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.