Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตามติดผลงาน... รมต. ’ศักดา คงเพชร’ กับภารกิจขับเคลื่อน ’อาชีวศึกษา’
      

ตามติดผลงาน... รมต. 'ศักดา คงเพชร' กับภารกิจขับเคลื่อน 'อาชีวศึกษา'

 

          กระแสความนิยมเรียนสายสามัญเพื่อต่อปริญญาตรียังไม่ลดลง ดังนั้นการเดินหน้าพัฒนาคุณภาพอาชีวะและสร้างจุดเด่นให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและท่าน ศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีนักคิด นักปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลงานอาชีวะต้องทำงานหนักทั้งสานต่องานเดิมและเสริมนโยบายใหม่เพื่อให้อาชีวศึกษาเป็นทางเลือกอันดับแรกของเด็กไทย และเป็นฮับของอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า
          ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่มาดูแลอาชีวะโดยตรง มีเรื่องอะไรที่เร่งด่วนต้องทำและทำสำเร็จไปแล้ว
          ที่แล้วเสร็จไปแล้ว จากที่ยืดเยื้อมากว่า 4 ปีก็คือ การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งซึ่งตอนนี้ครม.อนุมัติแล้ว ต่อไป ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งชื่อที่จะขอพระราชทานพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯพระราชทานนามสถาบันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 19 แห่ง ซึ่งทั้ง 19 แห่งครอบคลุม  5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพฯ 1 แห่ง ภาคกลาง 5 แห่ง ภาคเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่งและภาคใต้ 3 แห่ง เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อผลิตกำลังคนได้ถึงระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กที่จบปวช. ปวส.ที่ต้องการจะเรียนต่อปริญญาตรี สามารถเรียนต่อที่เดิมได้เลย จะทำให้เด็กเข้าสู่สายอาชีพมากขึ้น
          อยากทราบนโยบายการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาคที่จะคู่ขนานไปกับสถาบันการอาชีวศึกษาที่ดำเนินการไปแล้ว
          สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาคก็คือเป็นการรวมกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงที่มีความพร้อมสามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้เช่นเดียวกับสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง ที่เดินหน้าจัดตั้งไปก่อนและที่มีแนวคิดในเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าความจำเป็นและความต้องการของประเทศไทยและประชากรโลกในอนาคตก็คืออาหารและพลังงาน เมื่อประชากรโลกเพิ่ม ความต้องการด้านอาหารและพลังงานก็เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทยที่ได้เปรียบหลายประเทศในด้านสภาพอากาศที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ตอนนี้มีปัญหาคนเรียนเกษตรน้อย ทำให้เกษตรกรที่ไม่มีความรู้ถูกครองงำจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ เป็นอย่างนี้ต่อไปคนก็จะทิ้งที่ดินทำกินมากขึ้น การตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค จะช่วยยกระดับให้อาชีวะเกษตรของเราให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ และการคิดค้นนวัตกรรมด้านการเกษตรใหม่ๆ และสร้างยุวเกษตรที่สามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเอง และเป็นกำลังการผลิตที่สามารถสู้กับกลุ่มทุนในประเทศและต่างประเทศได้
          การดำเนินการคืบหน้าไปที่ถึงไหนแล้ว
          ตอนนี้ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งทีมไปทำวิจัยว่าสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรจะต้องมีศักยภาพด้านใดบ้าง และก็รับฟังความเห็นจากคนข้างนอกด้วยว่าภาคการเกษตรของอาชีวะจะเดินไปในทางใด อย่างพืชอาหารที่เราผลิตได้แต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรในแต่ละภาคจะแตกต่างกัน อย่างภาคเหนือมีพืชเกษตรอะไรเด่นที่จะต่อยอดให้เด็กอาชีวะในภาคเหนือได้ ต้องสอนให้เขารู้ว่าพืชชนิดนี้ปลูกในช่วงฤดูกาลไหน ผลผลิตเป็นอย่างไร ต้องสอนให้วิเคราะห์ดินเป็น รู้วิธีปรับปรุงดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่าที่สุด เด็กคนไหนเก่งหรือถนัดด้านใดก็ส่งเสริมให้เขาได้ต่อยอดความรู้โดยการไปเรียนหรือไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมข้างนอก เพราะเป้าหมายของเราก็คือผลิตคนให้ออกไปเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และก็ไม่ได้แข่งขันแต่เฉพาะในประเทศอย่างเดียว ต้องสามารถแข่งขันกับอาเซียนได้ด้วย  ฉะนั้นหลักสูตรปริญญาตรีที่จะเปิดสอนในสถาบันอาชีวเกษตร 4 ภาคจะต้องบรรจุเรื่องต่างๆ เหล่านี้เข้าไป ขณะเดียวกันก็ต้องปรับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กอาชีวเกษตรที่อยู่ตามวิทยาลัยต่างๆ เช่น บ้านพัก โรงฝิกต่างๆที่ทรุดโทรมก็จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีขึ้นเพื่อจูงใจให้เด็กมาเรียนเกษตร และก็ให้นโยบายไปว่าพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรฯแต่ละแห่งกว้างเป็นพันไร่ ให้ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การฝิกงานและการประกอบอาชีพของเด็ก ให้เขามีรายได้ระหว่างเรียน  คาดว่าอย่างเร็วประมาณ 6 เดือนแผนงานต่างๆ จะเห็นเป็นรูปเป็นร่าง
          เรื่องของความร่วมมือทวิภาคีจะมีแนวทางต่อไปอย่างไร
          ก็ต้องทำให้เข้มข้นขึ้นในระดับต่างประเทศนอกจากที่เคยส่งนักศึกษาไปฝิกงานที่อิสราเอล, เดนมาร์ค, ญี่ปุ่น, จีน และประเทศในอาเซียนแล้ว เราจะต้องทำให้มากขึ้น ตอนนี้ได้มีการพูดคุยหารือกับสถานทูตเยอรมัน ทำความร่วมมือกับเขา เช่น ส่งครูและบุคลากรไปฝิกอบรมกับสถาบันอาชีวะและสถานประกอบการของเขา และเรียนต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ส่งนักศึกษาไปอบรมเพื่อเสริมประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน และขอให้เขาส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวางแผนการบริหารงานการสอน รวมถึงวางแผนเปิดสาขาวิชาพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะด้านโซล่าเซลล์ซึ่งเยอรมันเขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้สูงมาก ส่วนในประเทศก็จะต้องกระจายการทำทวิภาคีลงไปในส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่างๆให้มากขึ้น ไม่ใช่กระจุกอยู่ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใหญ่ๆ
          การเตรียมความพร้อมของอาชีวะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          การผลิตกำลังคนสายอาชีพไม่ใช่มุ่งไปเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการอย่างเดียว แต่จะต้องสร้างให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเราได้เปรียบหลายประเทศในอาเซียนในเรื่องที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของประเทศอาเซียน และระบบอาชีวะของเราก็ไปไกลกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ตอนนี้พม่าเปิดประเทศมีคนเข้าไปลงทุน แต่เขาไม่สามารถตั้งสถาบันอาชีวะเพื่อผลิตบุคลากรสายวิชาชีพได้ทันทีก็ต้องมาพึ่งพาเรา ผมก็ได้ให้นโยบายวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ติดชายแดนเพื่อนบ้านรับเด็กเข้ามาเรียน  ฉะนั้นอีก 3 ปีข้างหน้าอาชีวะของเราจะต้องเป็นฮับด้านการศึกษาสายวิชาชีพของอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เวลาที่เขาลงทุนอะไรก็จะได้ใช้ทรัพยากรของเรา หรือเป็นทางผ่านทางการค้าการลงทุน และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งได้ด้วย แต่สิ่งที่เราต้องรีบแก้ก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และความรู้ด้านไอที ตอนนี้เราเปิดอิงลิชโปรแกรม ในวิทยาลัย 5 แห่ง เพื่อผลิตเด็กอาชีวะที่เก่งด้านภาษา และก็หาคนที่มีจิตอาสามาสอนภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่เป็นหลักสูตรสั้นๆ 20-30 ชั่วโมง เรียนแล้วใช้ประกอบอาชีพได้เลย  และก็จะเอาคนที่ตกงานมาฝิกอาชีพฟรี ซึ่งต่อไปเปิดอาเซียนแล้วจะมีอาชีพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย ยิ่งใช้ไอทีได้ก็สามารถขายของผ่านอินเตอร์เน็ตได้ อะไรที่เป็นภูมิปัญญา สินค้าแฮนด์เมดก็เอามาขาย เป็นรายได้เป็นอาชีพได้หมด
          แนวทางในด้านการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
          ผมอยากให้งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียน นักศึกษาหรือครูอาชีวะผลิตขึ้นมา เป็นงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และสถานศึกษา และจะต้องมีข้อตกลงว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กคิดค้นขึ้นมา เมื่อขายลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทไปแล้วเขานำไปผลิตได้ก็ต้องเอากำไรมาแบ่งให้อาชีวะที่เขาคิดค้นด้วย ไม่ใช่ขายขาด บริษัทเอาไปสร้างธุรกิจร่ำรวย แต่เด็ก ครูได้แต่ชื่อเสียง รางวัล อย่างนี้ไม่เอา ตอนนี้ได้ให้นโยบายและแนวทางวิทยาลัยไปทำเยอะมาก เช่น การผลิตปัมน้ำประหยัดกระแสไฟฟ้า ผมเป็นคนชอบคิดชอบทดลอง ก็ลองทำมาแล้วประหยัดไฟเยอะมาก ถ้าทำสำเร็จจะทำให้ประเทศประหยัดไฟฟ้าปีหนึ่งเป็นพันล้าน ตอนนี้ให้ไปทำรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกสำหรับใช้วิ่งในช่วงน้ำท่วม ส่วนด้านเกษตรก็ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไปเพาะเลี้ยงเยื่อไผ่ด้ามขวานซึ่งมีหนามใหญ่และแนวลำต้นแน่น โดยประสานของบประมาณจากกรมอุทยานมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและนำไปปลูกเป็นแนวรั้วกั้นช้างในอุทยานเข้ามากินพืชผลเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งผลงานต่างๆเหล่านี้ทำแล้วจะต้องได้ประโยชน์และก็สามารถเป็นรายได้ให้กับเด็กด้วย
          ทราบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดแคลนครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก มีแนวทางในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
          ส่วนหนึ่งยอมรับว่าไม่เพียงพอ มีวิทยาลัยหลายแห่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วอุปกรณ์การศึกษาเสียหาย ไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้  ซึ่งติดปัญหางบประมาณ แต่ก็ต้องรีบหาทางช่วยเหลือว่าพอจะมีงบส่วนใหญ่ที่จะไปซ่อมแซมเพื่อให้ทันเปิดเรียน ตอนนี้ปัญหาด้านครุภัณฑ์นอกจากไม่เพียงพอแล้ว ที่ได้ไปก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ก็ให้หน่วยงานไปดูว่ามีครุภัณฑ์อะไรที่วิทยาลัยหนึ่งไม่ใช้ก็โอนไปให้วิทยาลัยที่ยังขาดอยู่แทน ส่วนที่จำเป็นและไม่มีจริงๆ ก็จะเร่งจัดสรรให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
          ความหวังของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง และสังคมที่อยากเห็นอาชีวศึกษาเป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแข่งขันบนเวทีประชาคมอาเซียน คงต้องฝากไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ท่านศักดา รมช.ศึกษาธิการท่านนี้

          --มติชน ฉบับวันที่ 25 พ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 55   อ่าน 1218 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ทบ.อบรม’สุภาพบุรุษอาชีวะ’ เริ่ม 10 ก.ค. - ปลูกฝังให้รักชาติ
29 มิ.ย. 55 | อ่าน 1252 ครั้ง
แท็บเล็ตเดี้ยงส่งซ่อมพันเครื่อง
10 ต.ค. 55 | อ่าน 952 ครั้ง
สพฐ.ชงใช้ไอซีทีไม่ยึดติดสมาร์ทคลาสรูม
13 ส.ค. 57 | อ่าน 375 ครั้ง
สพฐ.วางสเปกแท็บเล็ตเน้นพื้นที่ขาดแม่พิมพ์
05 ม.ค. 55 | อ่าน 87573 ครั้ง
วิทยาลัยประมงปัตตานีเร่งพัฒนานศ. ฝึกทักษะใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
14 ส.ค. 55 | อ่าน 898 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 3,091 อัตรา ครั้งที่ 1
03 พ.ย. 58 | อ่าน 373 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.