Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มุมมองสื่อการสอนสมัยใหม่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แค่ไหน!?
      

มุมมองสื่อการสอนสมัยใหม่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แค่ไหน!?

 

          ทีมวาไรตี้
          ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลสื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัยมากขึ้น แน่นอนว่าเทคโน โลยีสื่อใหม่ ๆ มีส่วนช่วยครูได้ซึ่งก็อยู่ที่ว่าวิธีการใช้จะนำไปใช้อย่างไรให้เหมาะสม
          เปิดเทอมต้อนรับปีการศึกษาใหม่กันแล้วสำหรับหลายโรงเรียน และจากนี้อีกไม่นานเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก็จะได้ใช้ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กเพื่อการเรียนการสอนโดยที่ผ่านมาเครื่องมือดังกล่าวนี้มีความเคลื่อนไหวให้ติดตามต่อเนื่อง ดังเช่น  การจัดเตรียมเนื้อหาที่นำมาใช้ประกอบการสอนในแท็บเล็ต
          เอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  เนื้อหาภายในแท็บเล็ตจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นหนังสือเรียนที่เรียกว่า อีบุ๊ก โดยมีเนื้อหาตามหนังสือเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาโดยจัดทำเป็น พีดีเอฟ ไฟล์
          ส่วนต่อมาเป็นบทเรียนที่เรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง  หรือหน่วยการเรียน จัดแบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ของ 5 วิชา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคม โดยส่วนนี้ครูจะเลือกนำไปใช้กับนักเรียนเพื่อนำไปฝึกฝน นอกจากนี้ยังมี ส่วนมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บทเพลงคุณธรรม ฯลฯ และส่วนสุดท้ายเป็น แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก
          อย่างไรก็ตามในกลุ่มสาระการเรียนรู้หนังสือเรียนของนักเรียนชั้นประถม 1 ยังมีวิชาสุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ และศิลปะรวมอยู่  แต่ที่ไม่ได้นำมาบรรจุไว้ทั้งนี้บางรายวิชาหลักสูตรกำหนดให้ต้องฝึกปฏิบัติ อาทิ ออกกำลังกาย เพาะปลูก ฯลฯ ก็จะต้องฝึกหัดเรียนรู้จริง  ส่วนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคม ที่นำมาบรรจุไว้ในส่วนของอีบุ๊ก จะเหมือนกับหนังสือเรียนทุกประการ
          แท็บเล็ต สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือช่วยการเรียนการสอน อย่างเช่น ในระหว่างการเรียนการสอนของครูอาจจะหยิบนำ อีบุ๊กที่บรรจุในแท็บเล็ตเปิดให้เด็ก ๆ ได้อ่านทบทวน นำบทเรียนส่วนที่เป็นอีเลิร์นนิ่งมาสอนการอ่านสระ กะ-กา หรือสอนการบวกนับจำนวนเลขมาประกอบการเรียนให้กับเด็กได้เรียนรู้
          บทเรียนที่เป็นอีเลิร์นนิ่ง เป็นสื่อมัลติมีเดียจะมีทั้งภาพ เสียงดนตรี  มีตัวหนังสือให้เด็กได้เห็นภาพสร้างสีสันจูงใจการเรียนรู้ซึ่งในบทบาทของหนังสือเรียนที่เป็นเล่มก็ยังคงมีความสำคัญโดยยังคงใช้ควบคู่กัน การนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของครูที่จะเลือกนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นก่อนนำเข้าสู่บทเรียนหรือใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียน ฯลฯ ซึ่งก่อนนำไปใช้ก็จะมีการฝึกอบรมให้กับครู
          สำหรับเนื้อหาที่นำมาบรรจุในแท็บเล็ตจะคัดเลือกนำสิ่งที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยโดยยังคงมีการปรับปรุง สิ่งที่ไม่จำเป็นก็จะไม่นำมาบรรจุไว้ แต่อย่างไรแล้วจะมีส่วนหลัก 4 ส่วนตามที่กล่าวมา
          บทบาทของสื่อสมัยใหม่แม้จะมีส่วนช่วยฝึกฝนทักษะเติมต่อการเรียนรู้แต่อีกด้านหนึ่งหากปล่อยให้เด็กเรียนรู้โดยลำพังในด้านดีของเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ก็อาจส่งผลเสียเกิดขึ้นได้  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยังคงให้มุมมองเพิ่มอีกว่า การที่พ่อแม่เรียนรู้ร่วมกันกับลูกสิ่งนี้มีความสำคัญซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดความอบอุ่นใกล้ชิดผูกพันในครอบครัว  พ่อแม่ยังจะได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของลูกประกอบกับสื่อสมัยใหม่ที่มี ซึ่งหากนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ สองสิ่งที่ดีเหล่านี้จึงควรที่จะต้องนำมาผสมผสานเคียงคู่กัน
          ขณะที่ปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ ๆ เกิดขึ้นช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้  ผศ.ทวีปพรหมอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มุมมองว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกล สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัยมากขึ้นแน่นอนว่า เทคโนโลยีสื่อใหม่ ๆ มีส่วนช่วยครูได้ซึ่งก็อยู่ที่ว่าวิธีการใช้จะนำไปใช้อย่างไรให้เหมาะสม
          แท็บเล็ต สิ่งนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ แต่มีความสะดวกในการพกพาไปในที่ต่าง ๆ ในด้านความสามารถอาจไม่เท่ากัน แต่กระนั้นก็เป็นเพียงแค่สื่อสื่อหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ได้รวดเร็วกว้างขวางขึ้นและมีความสะดวกซึ่งควรต้องรู้จักเลือกใช้อย่างเหมาะสม
          นอกจากนี้ ผศ.สุพันธ์วดี  ไวยรูป ครูสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเพิ่มอีกว่า  เทคโนโลยีที่นำมาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนสื่อใหม่ ๆ มีส่วนช่วยกระตุ้นในเรื่องการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งนี้เพราะสื่อเหล่านี้เป็นเสมือนจริงสีสันสวยงาม บทเพลงก็ชวนติดตาม ช่วยสร้างการเรียนรู้ในรายบุคคลได้โดยที่เด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป การใช้งานของเด็กแต่ละคนก็ต้องต่างกันตามความสามารถเฉพาะของเขา
          การเรียนรู้สื่อสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ดีแต่หากต้องสัมผัสเป็นเวลานานอาจต้องเพิ่มความระมัดระวัง ทั้งนี้เพราะเด็กช่วงวัยนี้ยังต้องมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันจึงไม่ควรปล่อยให้เด็กเรียนรู้เพียงลำพัง สื่อสมัยใหม่ขณะนี้มีแทบทุกรายวิชา มีการผลิตสื่อออกมาส่งเสริมการเรียนรู้มากมาย
          แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก สามารถเรียนรู้ได้กว้างขึ้น สืบค้นข้อมูลได้หลากหลาย เป็นข้อมูลใหม่ ๆ ทำให้เด็กเรียนรู้ภายนอกได้แม้ว่าจะอยู่ในห้องเรียน แต่อย่างไรแล้วมองว่าครูผู้สอนยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ในความก้าวไกลของเทคโนโลยีซึ่งมีสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเติมต่อการเรียนรู้ อาจารย์ท่านเดิมกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าควรจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อเลือกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด.
          แนะหลักใช้สื่อการเรียนรู้
          การเรียนรู้สื่อใหม่ ๆ แน่นอนว่าย่อมมีประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างสีสันดึงดูดใจ เปิดโลกการเรียนรู้ได้กว้างไกล  แต่ในวันหนึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป และในมุมมองการเลือกนำมาใช้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฝากคำแนะนำว่า ควรต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองและคุณครู ทั้งนี้เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่มีสองด้านทั้งดีและร้าย หากปล่อยปละละเลยขาดการชี้แนะก็อาจนำไปใช้ค้นหาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กได้
          เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่กำลังสนใจเรียนรู้ การได้พูดคุยสื่อสารกัน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนโดยคุณครูเป็นผู้แนะแนวทางสิ่งนี้จึงมีความสำคัญ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามในเรื่องของเวลาหากปล่อยให้เด็กอยู่กับสิ่งนี้นานเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสายตา กล้ามเนื้อ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร ดังนั้นการรู้จักนำมาใช้อย่างเหมาะสม เครื่องมือนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดบทเรียนช่วยผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี.

 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 พ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 55   อ่าน 943 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สั่งชะลอสอบครูผู้ช่วย ’ว 12’ ทั่วประเทศ หลัง ’ครูจ้างเอสพี 2’ ร้องศธ.ขาดสิทธ
18 ธ.ค. 55 | อ่าน 967 ครั้ง
ติดต่อราชการ ไม่ต้องสำเนาบัตรประชาชน
03 ก.ค. 58 | อ่าน 337 ครั้ง
สอศ.จัดงานสัปดาห์ของขวัญ
28 พ.ย. 55 | อ่าน 732 ครั้ง
ซีมีโอระดมสมองตั้งมาตรฐานจัดการศึกษาพื้นฐานอาเซียน
13 ก.พ. 56 | อ่าน 553 ครั้ง
"ประเสริฐ" ยันจบม.6 ใน 8 เดือนไม่ง่ายอย่างที่คิด
11 ก.ย. 56 | อ่าน 564 ครั้ง
ร้องกรรมการสิทธิฯ ช่วยเด็ก ม.6 อีก 39 คน ได้สอบแพทย์ กสพท.
03 พ.ย. 53 | อ่าน 8439 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.