Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อาชีวะคัดรองผอ.สถานศึกษา 251 อัตรา - รับสมัคร 17-23 เม.ย. เน้นสอบปรนัย -ผ่านเกณฑ์ 60%
      

อาชีวะคัดรองผอ.สถานศึกษา 251 อัตรา - รับสมัคร 17-23 เม.ย. เน้นสอบปรนัย -ผ่านเกณฑ์ 60%

 

          เมื่อวันที่16 เมษายน รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ออกประกาศรับสมัครและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. จำนวน 251 ตำแหน่ง จำแนกเป็นกลุ่มทั่วไป 125 ตำแหน่ง และกลุ่มประสบการณ์ 126 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ได้ออกประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี จำนวน 14 ตำแหน่ง จำแนกเป็น กลุ่มทั่วไป 7 ตำแหน่ง และกลุ่มประสบการณ์ 7 ตำแหน่ง
          รายงานข่าวแจ้งว่า โดยกำหนดปฏิทินรับสมัครทั้ง 2 กลุ่มพร้อมกัน ดังนี้ รับสมัครระหว่าง 17-23 เมษายน ณ สถานศึกษาที่รับสมัคร ดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักอำนวยการ สอศ. www.boga.go.th แล้วยื่นใบสมัครที่สถานศึกษา หากมีคุณสมบัติสมัครได้ทั้งกลุ่มทั่วไป
          และกลุ่มประสบการณ์ ให้เลือกสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว ผู้สมัครกลุ่มประสบการณ์ จะต้องส่งแบบรายงานประวัติและผลงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครในวันสมัคร หากเลยกำหนด จะไม่ได้รับการประเมินและให้ได้รับคะแนนในส่วนของประวัติและผลงานศูนย์คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สำหรับเกณฑ์การสรรหา มีดังนี้ กลุ่มทั่วไป สอบเฉพาะข้อเขียนแบบปรนัย คะแนนรวม 200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนกลุ่มประสบการณ์ มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน จำแนกเป็น สอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 นอกจากนี้ มีคะแนนจากประวัติและผลงาน 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบทางเว็บไซต์สำนักอำนวยการ สอศ. ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม และกำหนดสอบข้อเขียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม
          รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร มีดังนี้ กลุ่มทั่วไป มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดังนี้ อาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโทขึ้นไป ส่วนตำแหน่งไม่น้อยกว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งเป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ 6 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนกลุ่มประสบการณ์ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโทขึ้นไป และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา
          รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ส่วนเกณฑ์การตัดสิน กลุ่มทั่วไป ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ส่วนกลุ่มประสบการณ์ จะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน รวมถึงประวัติและผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยทั้ง 2 กลุ่มเรียงลำดับตามคะแนนจากมากไปน้อยเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างในปัจจุบัน และจำนวนตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการใน 2 ปีงบประมาณ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่สูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนสมรรถนะทางการบริหารสูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า และถ้าคะแนนเท่ากันอีก ก็ให้พิจารณาผู้ที่อาวุโสมากกว่าตามหลักการจัดลำดับอาวุโสในราชการอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาทางเว็บไซต์สำนักอำนวยการ สอศ. โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์
          รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะกำหนดวันเรียกตัว ผู้ผ่านการสรรหาจากบัญชีกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ให้มารายงานตัวเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างในปัจจุบันที่ระบุไว้ในประกาศ เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันเดียวกันนั้น ให้ผู้ผ่านการสรรหาที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับที่ดีกว่า เป็นผู้เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งก่อน หากเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้ กรณีไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น กรณีผู้ผ่านการสรรหาเมื่อถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่คุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่งด้านระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ให้เรียกข้ามบุคคลนั้น เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งในลำดับถัดไป โดยให้คงการขึ้นบัญชีของผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่งไว้ในลำดับเดิม เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีตำแหน่งว่าง กรณีผู้ผ่านการสรรหาที่ขึ้นบัญชี ไม่สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น สำหรับผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 17 เม.ย. 55   อ่าน 4548 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มทร.ธัญบุรียืนกู้กยศ.ทะลักอธิการเตรียมขออนุมัติเพิ่ม
27 มิ.ย. 54 | อ่าน 95235 ครั้ง
ร้องทุกข์เกณฑ์การย้ายครูแบบใหม่
16 ก.ย. 58 | อ่าน 746 ครั้ง
ครม.เปลี่ยนวิธีจัดซื้อ ’แท็บเล็ต’ จาก ’จีทูจี’ เป็นทำ ’เอ็มโอยู’
21 มี.ค. 55 | อ่าน 8088 ครั้ง
สพฐ.ขอตั้งเขตพื้นที่มัธยมทุกจังหวัด
26 มี.ค. 61 | อ่าน 570 ครั้ง
ศธ.ทวงเงินพันล้าน ก.คลัง ช่วยเด็กหูหนวกได้ยินเสียง
24 ก.ย. 55 | อ่าน 917 ครั้ง
การกำหนดรหัสกลุ่มวิชาในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558
14 มี.ค. 58 | อ่าน 817 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.