Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: พิจารณาประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ          ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ  ก.ค.ศ.

          หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครู ชำนาญการกำหนดให้ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อคือ
          1) ต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
          2) มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของก.ค.ศ.
          3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้ เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
          จากการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอตามข้อ 1 นั้นส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขออนุมัตินำประสบการณ์การ ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) มานับรวมกับตำแหน่งครู เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ซึ่ง ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้
          1.อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการนำประสบการณ์การดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) มานับรวมกับตำแหน่งครู ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
          2.อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งเป็นผู้พิจารณากรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูและเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 สามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 มานับรวมกับตำแหน่งครูได้ ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
          และหากกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นกรณีเฉพาะรายต่อไป ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.4/4487 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
          สำหรับกรณีตัวอย่างในการพิจารณาประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการจะได้นำเสนอ

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ก.พ. 2554 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 54   อ่าน 11609 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.ตั้งทีมทำแผนความต้องการครู
15 มิ.ย. 58 | อ่าน 336 ครั้ง
เลขาฯกกอ. กังวลแต่งตั้ง ซี 10 แทนเกษียณไม่ลงตัวกระทบงาน
15 ก.ค. 57 | อ่าน 298 ครั้ง
สกสค.ไขข้อสงสัย "โครงการอาคารศูนย์พัฒนาครูฯ" มุ่งหวังเพื่อสวัสดิการเพื่อนครู
29 มี.ค. 56 | อ่าน 542 ครั้ง
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ภาคเรียนที่ 2/2558 (70%)
08 ต.ค. 58 | อ่าน 320 ครั้ง
สถานี ก.ค.ศ. : การสอบสวนในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
01 พ.ย. 53 | อ่าน 8301 ครั้ง
สถานี ก.ค.ศ : ความผิดที่ข้าราชการครูฯ ถูกบังคับให้ออกจากราชการ โดยไม่สมัครใจ
26 ก.ย. 54 | อ่าน 70530 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.