Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยขานรับ 'สมาคมสภามหาวิทยาลัยฯ'พร้อมหนุน 'สกอ.' ดันคุณภาพอุดมศึกษา          สภามหาวิทยาลัย -ผู้บริหาร เห็นพ้องตั้ง "สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย" ทำงานขนาน " สกอ."  เสริมเขี้ยวเล็บ "สภามหาวิทยาลัย" ร่วมจัดระเบียบมหาวิทยาลัยนอกลู่ยกมาตรฐานวิชาการ-หลักสูตรอุดมศึกษา  พร้อมจับมือ "กพร."- "สมศ." นำมาตรฐาน สมาคมฯใช้ร่วมในเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
          ดร.ชุมพล พรประภา ประธานที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหาที่เกิดในระบบการศึกษาของประเทศและได้พยายามแก้ไขกันมาตลอดคือเรื่อง คุณภาพการศึกษาแม้ว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาผ่านมา 10 ปีแล้ว แต่คุณภาพการศึกษาทุกระดับยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะอุดมศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเกิดใหม่มากมายทำให้ไม่สามารถควบคุม คุณภาพได้ ซึ่งทางแก้ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่คุณภาพของครู อาจารย์ แต่ความจริงแล้วหัวใจของการปฏิรูปฯ คือการบริหารจัดการ ถ้าระบบบริหารดี คุณภาพก็จะดีตามมาและตัวขับเคลื่อนคุณภาพที่สำคัญคือ สภามหาวิทยาลัย แต่ที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างคนต่างทำงาน และมีรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลาย มีประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ และสถานภาพของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตกต่างกัน โดยที่ยังไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยอย่างที่กำหนดไว้ในระบบอุดมศึกษาของประเทศที่ พัฒนาแล้ว ดร.ชุมพลกล่าวว่า ซึ่งเรื่องนี้ได้ปรึกษาหารือกันมานานในกลุ่มของนายกและอดีตนายกสภา มหาวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการและอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง จนเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีองค์กรกลางที่เป็นที่รวมของสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ในรูปแบบของสมาคมทำหน้าที่ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างระบบ ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ฝึกอบรมและเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่กรรมการ สภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเบื้องต้นได้ก่อตั้งหน่วยงานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการขึ้นมาก่อน ใช้ชื่อว่า "ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย" (ทกสท) พร้อมกับจัดให้มีการประชุมวิชาการและระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดประชุมครั้งแรกที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย จากนั้นได้เสนอให้มีการจัดตั้ง "สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย" (สสมท) ขณะนี้เราได้ยื่นขอจดทะเบียนแล้ว คาดว่าจะมีผลภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนที่ตั้งสมาคมจะใช้สถานที่ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒประสานมิตรเป็นที่ทำการ จากนั้นก็จะแต่งตั้งนายกสมาคม กรรมการ และผู้ทำงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อกำหนด กฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ของสมาคมไว้ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ การอบรมในวาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรสภามหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
          "สิ่งเราจะผลักดันอย่างแรกคือ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเจ้าหน้าที่มาดูแลกิจการของสภา มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะตัวอย่างที่ท่านอาจารย์วิจิตรทำไว้ เช่น ให้รองอธิการบดีมาดูแล มีเจ้าหน้าที่ และมีที่สำนักงานสำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย มีสำนักงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องมีงบประมาณของกิจการสภามหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งปัจจุบันต้องผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการและรออธิการเป็นคนอนุมัติ ซึ่งหลายแห่งเช่น มหิดล มสธ.ทำแล้วและก็ได้ผลมาก อีกเรื่องคือเราจะพัฒนาเลขาสภาฯ ให้มีบทบาทที่ชัดเจนต้องเข้ามาทำงานแบบฟูลไทม์อย่างเต็มตัว เพื่อให้การทำงานของสภาฯ มีความเข้มแข็งและคล่องตัวมากขึ้น" ดร.ชุมพลกล่าว
          ด้าน ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รองประธานที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาเน้นการบริหารที่เป็นอิสระ ซึ่งหลักการนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ แต่ขณะนี้เรามีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นแล้ว 170 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็มีการบริหารที่หลากหลายแตกต่างกันไป และก็เริ่มออกนอกลู่นอกทาง ทำอย่างไรให้ความอิสระนั้นตั้งอยู่บนแนวทางที่เหมาะสมซึ่งเป็นหน้าที่ของสภา มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะต้องมาร่วมกันกำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ร่วมกัน ต่อไปเมื่อเรามีสมาคมมาเป็นตัวเชื่อมและขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็จะมีกรอบให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยที่ไม่ทำให้หลักการของความเป็นอิสระหายไป  ที่เราเป็นห่วงคือเรื่องมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งต่อไปสมาคมก็จะมีเกณฑ์ต่างๆ เช่นเรื่องมาตรฐานการศึกษา จะมีคนในสภามหาวิทยาลัยที่ดูแลเรื่องมาตรฐานการศึกษามาประชุมร่วมกัน และทุกคนก็เอาเกณฑ์นี้ไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรืออย่างค่าตอบแทนอธิการบดีก็อาจจะมีการกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมา ซึ่งเราจะทำเรื่องนี้คู่ขนานไปกับ สกอ. ซึ่ง สกอ.ก็เห็นด้วยที่ให้มีสมาคมขึ้นมาทำงานร่วมกัน
          "ขณะนี้เราก็มีองค์กรกลางอุดมศึกษาคือ สกอ. และก็มีมหาวิทยาลัยซึ่งเปรียบเหมือนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กลต.เขามีกำหนดว่าถ้าจะเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตาม ที่ กลต.กำหนด ซึ่ง กลต.จะมีองค์กรคู่คือ ไอโอดี ทำงานคู่ขนานกันคล้ายสมาคมฯ เป็นตัวจัดการฝึกอบรมให้กรรมการบริษัทต่างๆ ซึ่งสมาคมของเราก็คล้ายกับไอโอดี คือทำงานคู่ขนานไปกับ สกอ. ต่อมาตรฐานที่สมาคมมีอาจจะไปใส่ไว้ในมาตรฐานขององค์กรที่ดูแลเรื่องมาตรฐาน ต่างๆ เช่น สมศ. กพร. อาจจะนำมาตรฐานนี้ใส่เข้าไปใน KPI ของ กพร. เช่น โครงสร้างการอบรม กพร.อาจจะใส่เข้ามาใน KPI เช่นกำหนดให้ในสภามหาวิทยาลัยจะต้องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ่านการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยเสริมความเข้มแข็งสภามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาของเรา ได้เยอะมาก"ดร.ภาวิชกล่าวและว่า
          สิ่งที่จะทำให้สังคมได้รับรู้ในเรื่องในวงกว้างก็คือ การจัดประชุมทางวิชาการ โดยในวันที่ 7 -8 กุมภาพันธ์นี้จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีของ "ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 2 เรื่อง "บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ"ที่โรงแรมรามากา ร์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิตโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษาและสภา มหาวิทยาลัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน อธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน  เช่นนายไชยยศ จิรเมธากร รมว.ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรมว.ศึกษาธิการ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน  ดร.สุเมธแย้มนุ่น เลขา สกอ. ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล สกอ. ร่วมอภิปรายและบรรยายในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ส่วนกิจกรรมครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนคือ เปิดอบรมหลักสูตรเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และครั้งที่ 4 ในเดือนพฤษภาคมจะจัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้เป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัยใหม่ รองประธานที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวในที่สุด

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 54   อ่าน 12740 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.เตรียมจัดงาน อาชีวะ มหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ
03 ส.ค. 54 | อ่าน 31047 ครั้ง
สอบเข้ามหา’ลัยปีนี้ส่อเลื่อนทั้งระบบ
29 ก.ย. 54 | อ่าน 108459 ครั้ง
"คุรุสภา" สั่งแจง ป.บัณฑิตก่อนชี้ชะตารับรองวุฒิ
19 ก.ย. 59 | อ่าน 285 ครั้ง
รร.เอกชนโวยแย่แน่ โดนบีบ"ค่าเทอม"
01 ก.พ. 54 | อ่าน 13554 ครั้ง
ความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
29 มี.ค. 59 | อ่าน 467 ครั้ง
ผลการจัดลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 หนองคาย-บึงกาฬ
31 ต.ค. 59 | อ่าน 574 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.