Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


นร.กว่า 6 หมื่น แห่สอบตรง “มศว” พยาบาล-เภสัช-จิตวิทยา ติดอันดับสาขาสุดฮิต  ยอดสอบตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้สมัครกว่า 6 หมื่นราย คิดเป็นอัตราส่วนแข่งขัน 1 ต่อ 23 ด้านสาขายอดฮิต ปี 54 ได้แก่ พยาบาล เภสัช จิตวิทยา กายภาพบำบัด วิศวกรรมไฟฟ้า
ฝ่ายวิชาการ มศว เตรียมความพร้อมครั้งใหญ่ในการรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 19 และ 26 กันยายน 2553 ณ สนามสอบศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในการนี้ รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ยอดผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ของ มศว ในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 63,785 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2553 เกือบ 1,000 คน แบ่งออกเป็นผู้สมัครสายศิลป์จำนวน 32,083 คน และผู้สมัครสายวิทยาศาสตร์จำนวน 31,702 คน ในขณะที่ มศว สามารถรับเข้ามาเรียนได้เพียงเพียง 2,709 คน คิดเป็นอัตราส่วนแข่งขัน 1:23.54
สำหรับสาขาวิชาที่มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกสูงสุด 5 ลำดับแรกในปีการศึกษา 2554 ได้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับจากทุกจังหวัดทั่วไประเทศ) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4,800 คน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวน 2,663 คน สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2,587 คน สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 2,053 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,900 คน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว กล่าวต่อว่า สาขาวิชาที่มีอัตราส่วนการแข่งขันในการสอบคัดเลือกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) อัตราการแข่งขัน 1:177.53 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับจากทุกจังหวัดทั่วไประเทศ) คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:160 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:129.35 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:124.46 และสาขาวิชาการบัญชี คณะสังคมศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:108
จากจำนวนผู้สมัครเข้าสอบจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบจากเดิมที่กระจายสอบตามโรงเรียนต่างๆ มากกว่า 30 โรงเรียน ซึ่งพบว่ามีข้อจำกัดและเป็นปัญหาหลายประการ เช่น ความสะดวกในการเดินทาง กระบวนการจัดการสอบและคุมสอบของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน สภาพห้องสอบที่แตกต่างกัน เหล่านี้ล้วนส่งผลให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบและความเชื่อมั่นในการจัดสอบ ฝ่ายวิชาการจึงต้องการสนามสอบขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถควบคุมการจัดการสอบได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ให้พิจารณาหาข้อมูลของสนามสอบที่มีศักยภาพ เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นต้น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสนามสอบในสถานที่ดังกล่าวแล้ว ฝ่ายวิชาการพบว่าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบให้ใช้ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นสนามสอบในที่สุด
เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการจึงได้ร่วมกับสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว จัดประชุมกรรมการคุมสอบทุกคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดสอบและคุมสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว จะเป็นประธานในการประชุมชี้แจงทั้งที่ มศว ประสานมิตร มศว องครักษ์ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ทั้งนี้ในการเดินทางของกรรมการคุมสอบไปปฏิบัติหน้าที่คุมสอบยังสนามสอบที่อิมแพคเมืองธานีในวันเวลาดังกล่าวนั้น ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย มศว โดยความรับผิดชอบของอาจารย์สมเกียรติ พิทยทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผศ.สมชาย ไกรสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย ที่ได้จัดเตรียมรถบัสกว่า 30 คันเพื่อรับ-ส่งกรรมการคุมสอบและนิสิตช่วยงาน
นอกจากนี้แล้ว นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ยังได้มอบหมายสั่งการให้จัดเตรียมรถพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าสอบหรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงกรณีหากมีเหตุจำเป็น
ในการจัดสอบตรงในครั้งนี้ ต้องใช้กรรมการคุมสอบมากถึง 1,000 คนต่อวัน และนิสิตช่วยงานอีกเกือบ 500 คน ต่อวัน โดยการสอบในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ มศว ให้แก่ผู้สมัครสอบและผู้ปกครองภายใต้แนวความคิด สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น อีกด้วย
โดย นิทรรศการดังกล่าวได้รับการสร้างสรรค์โดยอาจารย์กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์และอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการสร้างสรรค์นิทรรศการและควบคุมการแสดงนิทรรศการครั้งนี้จากอาจารย์ สามมิติ สุขบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนบุคลากรของศูนย์ฯ ศิษย์เก่าของ มศว รวมถึงความทุ่มเทในการดำเนินการสอบตรงให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างยิ่งจาก ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ และ รศ.ดร.สมใจ ศิริโภค ทั้ง 3 ท่านในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวมไปถึงบุคลากรของงานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา ทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นแรงสำคัญยิ่งในการจัดมหกรรมการสอบตรงสำคัญครั้งนี้
ในการจัดการสอบตรงประจำปีการศึกษา 2554 นี้มหาวิทยาลัยยังได้แจกหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัย อุปกรณ์เครื่องเขียนที่จัดทำขึ้นเป็นโอกาสพิเศษภายใต้ความหมายของคำว่า SWU หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้เข้าสอบทุกคนในครั้งนี้--จบ--

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ (Th)โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 53   อ่าน 13160 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอบเข้า ม.1ทั่วประเทศ เลขาฯ สพฐ.ยืนยัน มีที่เรียนทุกคน
30 มี.ค. 58 | อ่าน 576 ครั้ง
สพฐ.จัดทำแผนพัฒนาเด็กปี 56
30 เม.ย. 56 | อ่าน 515 ครั้ง
อาชีวะฝึกอบรมอาชีพช่วยคนด้อยโอกาส
07 พ.ค. 56 | อ่าน 556 ครั้ง
การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 25
20 ก.ย. 59 | อ่าน 314 ครั้ง
มสด.พัฒนาคุณภาพตำรา
15 พ.ย. 55 | อ่าน 799 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการชาติ กศน.
15 พ.ย. 61 | อ่าน 278 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.