Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๖๗ ปี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา




      

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๖๗ ปี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

          พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช ๒๔๘๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๑๖มกราคม๒๔๘๘มีสาระสำคัญคือให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา โดยมีหลักการที่เป็นสาระสำคัญอยู่๓ประการคือความคิดเห็นเป็นสภาที่ปรึกษาและรักษานโยบายการศึกษาของชาติเพื่อช่วยยกฐานะครูและเพื่อให้ครูปกครองคน
          เมื่อมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาทำหน้าที่บริหารงานของคุรุสภาต่อมาเมื่อวันที่๒มีนาคม๒๔๘๘รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ลงนามตามคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการประจำของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการในตำแหน่งเลขาธิการและหัวหน้าแผนกต่างๆเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุดแรกจำนวน๙ท่านเมื่อมีคำสั่งเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่๒มีนาคม๒๔๘๘สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเกิดขึ้นและถือเอาวันที่๒มีนาคม๒๔๘๘เป็นวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
          ตลอดระยะเวลา๖๗ปีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทภารกิจในการดำเนินการการควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยการกำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสนับสนุนส่งเสริมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพและควบคุมการประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งเป็นบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภายังได้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยมุ่งไปสู่การเป็นองค์การสมัยใหม่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้มีการขยายการให้บริการไปยังส่วนภูมิภาคโดยจัดตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          ทั้งนี้มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
          แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี๒๕๕๕
          วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล
          การกำหนดกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย
          กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและพัฒนาระบบการกำกับดูแลการเข้าสู่วิชาชีพรวมทั้งกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาและพัฒนาให้สูงขึ้น
          ๒. พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการรับรองปริญญาทางการศึกษารับรองความรู้และรับรองคุณวุฒิ
          ๓. นำระบบการทดสอบมาตรฐานความรู้มาใช้ในการรับรองปริญญาทางการศึกษาและ/หรือการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๔. กำกับติดตามสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาให้ปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่คุรุสภาให้การรับรอง
          ๕. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๖. พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย
          พัฒนาระบบการให้บริการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและควบคุมกำกับติดตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย

          พัฒนาระบบการให้บริการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและควบคุมกำกับติดตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. ปรับปรุงระบบการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๒. เสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
          ๔. สร้างระบบการตรวจสอบควบคุมกำกับการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          การส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
            เป้าหมาย
          ปลูกฝังเจตคติที่ดีและควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓. เร่งรัดดำเนินการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม๔. เร่งรัดดำเนินการอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาดด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม
          การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย
          มุ่งส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงทั่วถึงและต่อเนื่อง
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและใช้ผลการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา๒. พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีรูปแบบที่หลากหลายเชื่อมโยงเป็นที่ยอมรับและต่อเนื่อง
          ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศความรู้ทางวัฒนธรรมสังคมของประชาคมอาเซียน
          ๕. พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการดำรงอยู่ในวิชาชีพ๖. พัฒนาสารสนเทศวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
          ๗. เร่งสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
          ๘. จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
          การส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          เป้าหมาย
          พัฒนาระบบการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. พัฒนาระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาชีพและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๒. ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแกนนำในการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓. สร้างภาพลักษณ์ของรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
          ๔. กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงผลการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
          การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
          เป้าหมาย
          พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          ๒. พัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของคุรุสภา
          ๔. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
          ๕. พัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
          ๖. พัฒนาระบบการควบคุมการบริหารงบประมาณ
          ๗. พัฒนากฎหมายข้อบังคับระเบียบประกาศ
          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา      Call Center ๐๒๓๐๔๙๘๙๙ www.ksp.or.th

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน



โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 55   อ่าน 12119 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดไอเดียการตลาดแบบว้าวๆ ระดับนิสิตนักศึกษา ในโครงการ “Sabina Pretty Perfect Tomorr
17 ธ.ค. 56 | อ่าน 691 ครั้ง
พบส่อทุจริต ’GAT-PAT’ 2กรณี ชงบอร์ดสทศ.ฟันปลายม.ค.นี้
06 ม.ค. 55 | อ่าน 112819 ครั้ง
มบส.เห็นชอบไกล่เกลี่ย’สภาเทคนิคฯ’
27 มิ.ย. 54 | อ่าน 88026 ครั้ง
กศน.อุบลร่วม 2 ม. ดังจัดทุนนศ.เกรด 3.5 ขึ้นไปเรียนฟรี
15 ก.ค. 56 | อ่าน 415 ครั้ง
อนุมัติครูเอกชน7พันเรียนป.บัณฑิตคุรุสภาไฟเขียวสช.จับมือมหา’ลัยชี้โอกาสสุดท้าย-ให้ออกถ้าไร้ตั๋ว
23 มิ.ย. 54 | อ่าน 65425 ครั้ง
"คุรุสภา" เร่งผลักดันให้มีครูดีทั่วทั้งแผ่นดิน
13 ก.ย. 53 | อ่าน 15457 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.