Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มหา’ลัยปรับระบบรับตรงลดปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ทปอ.แก้แอดมิสชั่น’56
      

มหา'ลัยปรับระบบรับตรงลดปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ทปอ.แก้แอดมิสชั่น'56

 

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังร่วมประชุมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า ได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับระบบรับตรงของแต่ละแห่ง แทนที่จะจัดสอบ เองก็ให้มาใช้คะแนนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบกลางแทน อาจจะเป็น สทศ. จัดสอบ เพียงแห่งเดียว แล้วมหาวิทยาลัยก็นำคะแนน โอเนตไปใช้ หากมหาวิทยาลัยไม่มั่นใจว่า สทศ.จะจัดสอบได้อย่างยุติธรรมก็เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยไปร่วมกับสทศ.จัดสอบด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เด็กต้องวิ่งสอบหลายแห่ง เพื่อลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

          ระบบสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยในขณะนี้ ทำให้เด็กต้องวิ่งสอบ 20 ที่ ต้องเรียนพิเศษ 20 แบบ เด็กเก่งก็คงสอบได้ทุกที่ แต่ถ้าเด็กไม่เก่งจะทำยังไง ดังนั้น น่าจะให้สำนักทดสอบที่เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้จัด สอบ แล้วนำผลการสอบนั้นมาใช้กับการ รับตรงของทุกมหาวิทยาลัย ส่วนหน่วยงาน ที่จัดสอบอาจจะเป็น สทศ. ซึ่งจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net และการทดสอบความถนัด ทั่วไป หรือ GAT การทดสอบความถนัดทาง วิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

          รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ตนได้รับปากกับ ทปอ.จะไปคุยกับสำนักงบฯ เพื่อหาทางขึ้นเงินเดือนให้พนักงานราชการอีก 5% เพื่อให้สอดรับกับที่ข้าราชการได้ปรับเงินเดือน 5% เมื่อ เม.ย. 2554 แต่พนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปรับขึ้นด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าใจว่า สำนักงบฯคงลืมคิดถึงพนักงานราชการ จึงไม่ได้กำหนดให้การขึ้นเงินเดือนครอบคลุมมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น ในระยะยาว ทปอ. ควรจะไปคุยกับสำนักงบฯให้เข้าใจว่าต้องครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

          ส่วนมหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ ก็สามารถดำเนินการได้ผมยินดี แต่ขออย่างเดียว อย่ามาของบฯเพิ่ม ผมมีข้อเสนอว่า มหาวิทยาลัย ควรจะดูแลตัวเองได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะมหา'ลัยที่ออกนอกระบบแล้ว ก็ไปปรับค่าบริการต่างๆ และใช้งบรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นค่าใช้จ่าย ส่วนเรื่องที่ ทปอ.เสนอว่า อยาก ให้ช่วยเจรจาเรื่องการจ่ายเงินสมทบค่าก่อสร้าง ที่มหาวิทยาลัยจะต้องสมทบจ่ายเพิ่มเติมจาก ที่รัฐจัดสรรให้นั้น โดยทปอ.เสนอว่าอยากขอให้ปรับลดให้มหาวิทยาลัยร่วมสมทบในอัตราที่ 40% ผมก็รับปากจะไปเจรจาให้ ส่วน เรื่องการเลื่อนเปิดเทอมให้ตรงกับประเทศ กลุ่มสมาชิกอาเซียนและสากลเป็นเดือน ส.ค. ถึง ก.ย.นั้น ผมจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีกครั้ง นายสุชาติ กล่าว

          นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า ได้บอกใน ที่ประชุม ทปอ.ว่าจะจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ ไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยมีทุนประเดิม 1,300 ล้านบาท สำหรับเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) หรือ TQF นั้น ขณะนี้ทราบจาก รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการ กกอ.แล้ว ว่าจะเลื่อนการส่งรายงานออกไปเป็นปี 2556

          ด้านนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับค่าน้ำหนักขององค์ประกอบกลุ่มสาขาวิชาในการแอดมิสชั่น ปีการศึกษา 2556 ใน บางสาขา กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ปรับ คือ สัตวแพทย์ สหเวชสาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ GPAX 20% คะแนนทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET 30% คะแนน การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT 20% และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30% เภสัชศาสตร์ GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% และ PAT2 40%

          กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ปรับสาขา วิทยาศาสตร์ ทรัพยากร ธรรมชาติ GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% และPAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% และPAT2 30% สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT1 20% และ PAT2 20% กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ ปรับสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% และPAT1 10% และPAT2 30%

          นายสมคิดกล่าวต่อว่า กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขภาพ รูปแบบที่ 1 GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% และPAT5 30% รูปแบบที่ 2 GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% และ PAT5 20% และต้องเลือกสอบ PAT 1/2/3/4/6/7 วิชาใดก็ได้ 1 วิชา กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับสาขา วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ การออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% และเลือกสอบ PAT4 หรือ 6 เพียง 1 วิชา 40%

          และกลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคม สงเคราะห์ศาสตร์ ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% และ PAT1 20% พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบ ที่ 1 ไม่มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบที่ 2 GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% และ PAT7 20% โดยค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่ปรับครั้งนี้จะใช้ในการแอดมิสชั่นปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ทางคณะสามารถคัดเลือกเด็กได้ตรงตามความถนัดที่แท้จริง และถือว่าเป็นการปรับเล็ก ไม่ใช่ปรับใหญ่ ดังนั้น ทปอ. ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า 3 ปี

          ประธานทปอ.กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่นายสุชาติ ให้มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้วดูแลตัวเองโดยปรับค่าบริการต่างๆ และใช้งบรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัย ก็พึ่งตนเองเป็นส่วนใหญ่ อยู่แล้ว แต่ประเด็นที่นายสุชาติ พูดคืออยาก ให้มหาวิทยาลัยไประดมทุนจากศิษย์เก่า ส่วนตัว คิดว่าไม่น่าจะหมายความถึงการขึ้นค่าหน่วยกิต แต่การขึ้นค่าหน่วยกิตก็มีความจำเป็น เพราะบางแห่งค่าหน่วยกิตเพียง 300 บาท ขณะที่ปัจจุบันต้นทุนการผลิตนักศึกษาแต่ละคนอยู่ที่ 800-1,000 บาทต่อหน่วยกิต ดังนั้น หาก มหาวิทยาลัยที่มีรายได้ไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องขึ้น แต่สำหรับบางแห่งที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอ การขึ้นค่าหน่วยกิตก็เป็นสิ่งจำเป็น

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 20 ก.พ. 55   อ่าน 41016 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ร.ร.เล็กเสนอเรียนแบบพี่-น้อง ชี้ยุบรวมยังแก้ไม่ตรงจุดต้องทบทวนทั้งระบบ
15 พ.ค. 56 | อ่าน 978 ครั้ง
"สุชาติ"อัดยับ นร.ทุน 1 อำเภอ 1 ทุน อย่าหวังให้รัฐอุ้มมาทำงาน การแข่งขันยังน้อยไป
05 มี.ค. 55 | อ่าน 10912 ครั้ง
สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ’สทศ.ต้องไม่ทำให้เด็กเสียสิทธิ’
14 มี.ค. 54 | อ่าน 13725 ครั้ง
ไฟเขียว"สาขาขาด"ได้ใบครูชั่วคราว2ปี บอร์ดคุรุสภา "ลดกก.27คน-โละ กมว." หวังแก้ทุจริต
11 ส.ค. 59 | อ่าน 666 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ (จบ)
22 มี.ค. 59 | อ่าน 546 ครั้ง
สทศ.ไถ่บาปยกคะแนนโอเน็ตฟรี
05 ก.พ. 56 | อ่าน 748 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.