Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์
      

ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์

 

          ปาเจราจริยาโหนฺติ คุณุตฺตรานุสาสกา... เสียงสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ดังก้องในงานวันครูที่ 16 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแห่งการประกอบพิธีรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติ โดยงานวันครูที่หอประชุมคุรุสภา จะมีการมอบรางวัลให้แก่ครูที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ในโครงการ ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู หรือ รางวัลครูจูหลิง

          ในปี 2555 มีผู้ได้รับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ 4 คน จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ภาคเหนือ ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ และ ภาคใต้ นายบุญสม ทองศรีพราย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

          สร้างโอกาสให้ผู้เรียน...เปลี่ยนศรัทธาต่อวิชาชีพครูให้สูงขึ้น คือ อุดมการณ์ของ ครูประยูร สุธาบูรณ์ หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ที่ได้ยึดมั่นมาตลอดตั้งแต่ในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาครูว่า จะสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กทุกคน และเปลี่ยนศรัทธาที่ประชาชนมีต่อวิชาชีพครูให้สูงขึ้น โดยได้ทุ่มเทเวลาให้แก่ลูกศิษย์ และคิดค้น นวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบสามประสบ ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส และใช้เป็นหลักการ หรือแบรนด์ของโรงเรียนในการพัฒนาต่อยอดงานและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดหมายมุ่งไปที่คุณภาพของผู้เรียน

          ครูประยูร เล่าถึงที่มาของนวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบสามประสบว่า ในปี 2551 ครูได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในอำเภอ สอนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 ด้วยสภาพของ อ.สังขละบุรี ที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนพม่า ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีถึง 220 กิโลเมตร การเดินทางต้องลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชุมชนในพื้นที่ก็มีทั้งชาวไทยพื้นเมือง ลาว มอญ พม่า แขก ชาวไทยภูเขา และผู้หลบหนีเข้าเมือง คนในชุมชนส่วนใหญ่ทำไร่ รับจ้างหาของป่า มีฐานะยากจนผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการหาเลี้ยงชีพมากกว่าการส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษา ทำให้มีปัญหานักเรียนออกกลางคันมาก ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันและเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส จึงได้คิดค้นนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษารูปแบบสามประสบขึ้น โดยได้นำทฤษฎีหลักการบริหารทางการศึกษา แนวคิดในการปฏิบัติงาน มาหลอมรวมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ทำให้การบริหารไม่แปลกแยกออกจากชุมชน นำไปสู่การได้รับความร่วมมือ และทำให้การบริหารสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จ

          คำว่า สามประสบ ที่อยู่ในชื่อนวัตกรรม มาจากชื่อของแม่น้ำ 3 สาย ที่ไหลมาบรรจบกันที่สังขละบุรี ได้แก่ แม่น้ำรันตรี แม่น้ำบิคลี่ และแม่น้ำซองกาเรีย ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสังขละบุรี ครูประยูรจึงนำชื่อสามประสบ มาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนขบวนการทำงาน มีการวางแผน สร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตัวแทนของนักเรียน และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่โรงเรียนมีการจัดการศึกษาใน 3 รูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และได้บูรณาการการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบเข้าด้วย โดยจัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน ทำให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันก็ลดลง จากปีการศึกษา 2550 ที่มีนักเรียน จำนวน 568 คน ก็เพิ่มขึ้นเป็น 1,081 คนในปี 2554 มีจำนวนเด็กออกกลางคันเหลือเพียง 7 คน จากปี 2550 ที่มีเด็กออกกลางคันสูงถึง 38 คน

          จะทำอะไรให้คำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนเร็ว การประกอบอาชีพก็เปลี่ยนไป ถ้าไม่เตรียมเด็กให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คล่องตัว ปรับตัวเองได้ดีขึ้น และมีทักษะด้านอารมณ์ เด็กจะเสียเปรียบทำงานไม่ได้ ทนอารมณ์ไม่ได้ ทนเหนื่อยไม่ได้ ซึ่งโรงเรียนต้องปลูกฝังให้เด็กโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต ความเป็นครู ต้องเป็นผู้ให้ ไม่ต้องถามว่าเราได้อะไร แต่ต้องถามว่าเด็กได้อะไร ผู้ปกครองได้อะไร ชุมชนได้อะไร และโรงเรียนได้อะไร นอกจากนี้ครูต้องมีความรัก ความเมตตา เข้าใจเด็ก ไม่ใช่หยิบหนังสือมาสอนเท่านั้น การให้แก่เด็กในวันนี้ กุศลจะส่งถึงครูในวันข้างหน้า ครูประยูรได้ฝากถึงเพื่อนครู และบอกว่า รางวัลต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้รับมานั้น จะใช้เป็นตัวสะท้อนการพัฒนาไปข้างหน้า และต้องรักษามาตรฐานการศึกษาไว้ รวมถึงเตือนใจให้เพื่อนครูในโรงเรียนกระตือรือร้นมากขึ้น

          ย้อนถึงที่มาของรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้แก่ครู ที่มีความเป็นครูด้วย จิตวิญญาณ มีการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งรางวัลนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการดำรงตนของ ครูจูหลิง ปงกันมูล ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 จากการถูกทำร้ายจากผู้ก่อการร้าย ขณะดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกูจิงรือปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยในสมัยที่มีชีวิตอยู่ยอมเสียสละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด สมัครใจไปสอนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังร้อนระอุลุกเป็นไฟ เพราะห่วงว่าเด็กจะไม่มีครูสอน ซึ่งถือเป็นต้นแบบเชิงประจักษ์ของผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู โดย ครูจูหลิง เป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ในปี 2550

          เพื่อยกย่องผู้เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ และสานต่ออุดมการณ์ของครูจูหลิง ในทุกปี สพฐ. ได้เฟ้นหาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ชุมชนมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาภัยสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานและเป็นผู้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระดับประเทศ เข้ารับรางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ในโครงการ ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ภาคละ 1 คน รวม 4 คน

          เชื่อว่างานวันครูปีต่อ ๆ ไป เราจะได้เห็นรายชื่อครูที่ได้รับรางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมี ครู จำนวนมากที่มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความเสียสละ รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อลูกศิษย์อย่างแท้จริงอยู่บนผืนแผ่นดินไทย.

          ณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์

 

          ที่มา: http://www.dailynews.co.thโพสเมื่อ : 17 ม.ค. 55   อ่าน 29702 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คำสั่ง ศธ.เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด สั่ง ณ วันที่
14 พ.ย. 59 | อ่าน 441 ครั้ง
กมธ.งบห่วงเพิ่มสัดส่วนสายอาชีพจี้ สอศ.ปรับภาพลักษณ์-จูงใจเด็กเรียนแล้วมีอนาคต
01 ก.ย. 57 | อ่าน 423 ครั้ง
"กฤษณพงศ์" วอนมหาลัยเลิกกินเด็ก
18 มิ.ย. 58 | อ่าน 296 ครั้ง
ปฏิทินการบริหารงบประมาณ ปี 2558
18 ต.ค. 57 | อ่าน 557 ครั้ง
อาชีวศึกษารุกจับมือมือลาว เวียดนาม จัดการเรียนระดับปวส.ร่วมกัน
13 ม.ค. 57 | อ่าน 369 ครั้ง
สกสค.เร่งตั้งธนาคาร-สถานพยาบาล-เงินกู้ ดบ.ต่ำ
10 ก.ค. 56 | อ่าน 450 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.