Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สุดยอดครู - วันครู ความภูมิใจของแม่พิมพ์ภูธร
      

สุดยอดครู-วันครู ความภูมิใจของแม่พิมพ์ภูธร

          รางวัลคุรุสภา เป็นรางวัลสุดยอดครูคุรุสภาคัดเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 จำนวน 9 คนประกอบด้วย ครู 5 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา 2 รางวัล ผู้บริหารการศึกษา1 รางวัล ศึกษานิเทศก์ 1 รางวัล ประกอบด้วย 1.นางจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่2.นายวิวัฒน์ เพชรศรี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี 3.นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ4.นายสุเทพ ทิพโชติ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ5.นางอลิสา ใบแย้มครูโรงเรียนบ้านหนองคาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6.นายบุญส่ง เพ่งผลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์จ.นครสวรรค์ 7.นายสำเริง กุจิรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐม 8.นายสมเดช สีแสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครสวรรค์ เขต 1 และ 9.นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
          รางวัลคุรุสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลคุรุสภาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและแรงจูงใจให้ครูได้พัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียนอันนำไปสู่คุณภาพของประชากรและการพัฒนาประเทศชาติต่อไป จะได้รับเงินรางวัล เข็มทองคำ คุรุสภาสดุดี โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร จากนายกรัฐมนตรี ในวันครูที่ 16 มกราคม ที่หอประชุมคุรุสภา
          สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละวิชาชีพ จำนวน 12 ข้อ และมาตรฐานการปฏิบัติตน หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ 9 ข้อ
          วิธีการคัดเลือก ให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลตามสัดส่วนที่กำหนด ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาจะคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เหลือ 27 คน ประกอบด้วยครู15 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน ผู้บริหารการศึกษา 3 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน แล้วคณะอนุกรรมการจะเดินทางไปประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อคัดเลือกระดับดีเด่น จำนวน 9 คน เข้ารับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม
          ลองมาดูตัวอย่างเคล็ดลับของผู้ได้รับรางวัลว่าใช้หลักการอะไร จึงสามารถคว้ารางวัลนี้มาได้
          ผอ.อนุบาลไอเดียไอที
          นายบุญส่ง เพ่งผลผอ.โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เล่าว่า รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากเพราะได้เป็นตัวแทน สพฐ. และในฐานะตัวแทนชาวนครสวรรค์ที่มีโอกาสรับรางวัลครั้งนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เคยคิดว่าเป็นความสำเร็จของตัวเอง แต่ถือว่าเป็นความสำเร็จของสถานศึกษาอนุบาลนครนครสวรรค์ความสำเร็จของคณะครู นักเรียนทุกคน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ ที่ผ่านมาวิธีคิด วิธีการทำงานไม่เคยคิดว่าจะทำงานเพียงลำพังแล้วประสบผลสำเร็จ ยึดหลักการทำงานเป็นทีม
          สิ่งสำคัญ ผู้บริหารต้องลงมือปฏิบัติจริงเข้ามารับรู้ รับทราบปัญหาการทำงาน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับครู นักเรียน สามารถสัมผัสด้วยตัวเองในทุกภาคส่วน จะทำให้สามารถมองภาพความเป็นจริงได้ทั้งหมดไม่เคยรอฟังเพียงรายงานอย่างเดียว ทำให้เข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทุกภาคส่วนยอมรับ
          อาจารย์ทีมคิด'เครื่องฉีกทุเรียน'
          ส่วน นางอลิสา ใบแย้มอายุ 52 ปีครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และศิลปะ โรงเรียนบ้านหนองคาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของรางวัลครูผู้สอนดีเด่น บอกว่าถือเป็นเกียรติยศสำหรับครอบครัวและวงศ์ตระกูล รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นรางวัลสูงสุดในวิชาชีพหลังจากในการทำหน้าที่ครูมานานกว่า 33 ปีและเป็นครูคนแรกของจังหวัดที่ได้รับรางวัลนี้สำหรับหลักในการทำงานจะต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดอย่างถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ที่ผ่านมาได้รับรางวัลสะสมในระดับประเทศตั้งแต่ปี 2551 เพราะมีผลงานประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ในการทำหน้าที่ปรึกษาให้นักเรียนเดินทางไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติได้รับรางวัลเหรียญเงินจากประเทศเวียดนามจากการประดิษฐ์เครื่องฉีกทุเรียน
          ครูดนตรีพื้นบ้านอีสานกระหึ่ม
          ด้าน นายสุเทพ ทิพโชติ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้ผลักดันให้โรงเรียนได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านโปงลาง และยังเป็นหัวหน้าวงโปงลาง ต้นน้ำชี กล่าวว่า ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและสูงสุดสำหรับชีวิตโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในถิ่นกันดาร ในเขตตำบลบ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิห่างจากตัวอำเภอประมาณ 50 กิโลเมตรห่างตัวจังหวัดกว่า 100 กม. นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา ได้จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ผลที่ได้คือนักเรียนเกิดทักษะ นำความรู้ที่ได้ไปช่วยสร้างแรงจูงใจสู่ความสำเร็จในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมจากง่ายไปยาก และต่อยอดด้วยกิจกรรมที่ยากขึ้น ผลที่ได้คือนำนักเรียนไปแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ทั้งประเทศมาเลเซีย ตุรกี จีน และเกาหลีใต้ ในฐานะครูบ้านนอกคนหนึ่ง ถือว่าเป็นความภูมิใจมากที่สุด

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 16 ม.ค. 55   อ่าน 77637 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กรมบัญชีกลางแจ้ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างคลิก!
30 เม.ย. 58 | อ่าน 2449 ครั้ง
ชู"สะเต็มศึกษา"-พัฒนาไอคิวเด็ก
25 พ.ย. 58 | อ่าน 459 ครั้ง
’ยิ่งลักษณ์’ คารวะครู เตรียมยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
16 ม.ค. 55 | อ่าน 20317 ครั้ง
เยี่ยมชมการผลิตเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดภายในชุมชน
18 ก.พ. 57 | อ่าน 316 ครั้ง
’สพฐ.’มากับพระธรรมะล้างหนี้ครู
01 ก.พ. 55 | อ่าน 68551 ครั้ง
"ดาว์พงษ์"จี้ตำรวจตามคดี สกสค.
21 ม.ค. 59 | อ่าน 286 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.