Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พัฒนาคุณภาพครูนายกฯ เปิดงานย้ำสร้างขวัญกำลังใจ          รัฐบาลจัดงานวันครูยิ่งใหญ่"นายกฯอภิสิทธิ์" เปิดงานถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนะครูทุกคนดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเพื่อเป็นราชสดุดีถวายแด่พระองค์ ท่าน ครู3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิญาณไม่ทิ้งนักเรียน-โรงเรียน ขอสืบทอดเจตนารมณ์ครูผู้ล่วงลับ 138 ศพ หลายจังหวัดร่วมกันทำบุญ "ชินวรณ์" เตรียมลงพื้นที่ปัตตานีกับ"นายกฯอภิสิทธิ์" นำเงิน 5.8 แสนบาทมอบให้ "ครูมาโนช" ที่โดนยิงตายรายล่าสุด ส่วนเพื่อนครูร่วมไว้อาลัยทำบุญอุทิศแก่ดวงวิญญาณ ขณะที่ "นายกฯ" รับข้อเสนอแนะทางแก้ปัญหาวิชาชีพและการศึกษา ระบุ ปีนี้จะดูแลคุณภาพชีวิตครูให้ครบทุกด้าน "ชินวรณ์" ระบุ กองทุนครูได้เงินเข้าแล้ว 85 ล้านบาท ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด ร่วมกันจัดงานวันครูคึกคัก
          ศธ.จัดวันครูยิ่งใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา07.00 น. วันที่ 16 ม.ค. นายชินวรณ์บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. และคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ผู้บริหารสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น ร่วมกันถวายข้าวสารและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99 รูป เนื่องในงานวันครู ประจำปี โดยคำขวัญวันครู พ.ศ. 2554 คือ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน"ภูมินทร์ภูมิพล" เป็นคำขวัญที่ชนะการประกวดคำขวัญวันครูของนางกนกอรภูนาสูง จ.กาฬสินธุ์
          ถวายพระราชสมัญญา ต่อมาเวลา 09.30 น. นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังหอประชุมคุรุสภา เพื่อเป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2554 ครั้งที่ 55 พร้อมกับทำพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" โดยนายกรัฐมนตรีคารวะครูอาวุโส คุณหญิงอัมพร มีศุข เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกพระคุณครู และมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส หลังจากนั้นนายสมบัติ แก้วสุจริตอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ และนายนิยม ศรีวิเศษ ครูอาวุโสนอกประจำการกล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนอง สรภัญญะ จากนั้นนางจุไรรัตน์ วรรณยิ่ง ครูอาวุโสประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตน
          หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี มอบของรางวัลแก่ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับ "รางวัลคุรุสภา" ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับ "รางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล "ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพทางการศึกษารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ผู้ชนะการประกวดคำขวัญวันครู ผู้ชนะการประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ผู้ชนะการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และผู้ชนะการประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู
          ปี55จัดเฉลิมพระเกียรติ
          นายดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า งานวันครูได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 55 ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 16 ม.ค. เป็นวันที่พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เป็น "วันครู" นับตั้งแต่พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้ครูและศิษย์ทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณครู ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ผู้ให้ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรม การจัดงานวันครูมีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ได้มีการจัดงานวันครูต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้กำหนดจัดงานให้ยิ่งใหญ่ โดยมีแก่นสาระของการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 84 พรรษา
          "มีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" การจัดทำสารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติ และการจัดนิทรรศการ พร้อมขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชิญชวนครูและประชาชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงการทำความดี เพื่อถวายความจงรักภักดี และให้ทุกคนเป็นพลเมืองดีของประเทศ ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมวันครูปี 2554 พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค"นายดิเรก กล่าว
          ในหลวงทรงเป็นแบบที่ดี
          ต่อมานายอภิสิทธิ์  กล่าวปราศรัยว่าครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ งานของครูจึงเป็นผู้ที่ซึ่งนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีหลัก การ และเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีอยู่จำนวนมาก ที่มีเป็นต้นแบบของครูแห่งแผ่นดินนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทุกสาขาอาชีพ ทรงมีพระเมตตาสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้พสกนิกรทุกวัยอย่างสม่ำเสมออย่างยาวนาน ตลอดรัชสมัยอันยาวนานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโรงเรียน จิตรลดา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนพระดาบส โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โรงเรียนนอกระบบต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกจำนวนมากนับเป็นคุ นูปการอย่างยิ่งต่อประชาชน
          "นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนผ่าน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนในชนบทได้ประกอบอาชีพอย่างได้ผล พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในงานวิจัยมาโดยตลอด นำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และทรงพระราชทานพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ และการดำรงชีวิต ทั้งนี้หวังให้ครูทุกคนดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเป็นราชสดุดีถวายแด่พระองค์ท่านด้วยการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าว หน้ารุ่งเรืองต่อไป" นายกรัฐมนตรี กล่าว
          ยาหอมดูแลครูเต็มที่นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 นั้น ได้มีการกำหนดให้สอดคล้องทั้งระบบ ทั้งพัฒนาคุณภาพครูสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การผลิตครูเพื่อให้มีจิตวิญญาณ และอุทิศตนเสียสละเพื่อให้ก้าวทันโลก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ครูประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ดำรงชีวิตเป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม ขณะนี้พบว่าครูมีภาระหนักทั้งด้านการสอน และภาระงานนอก สิ่งนี้ทำให้กระทบต่อประสิทธิภาพของครูในประเทศไทย ซึ่งวัดโดยระดับเงินเดือนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในการทำคะแนน ในข้อสอบวัดมาตรฐานนานาชาติต่าง ๆ พบว่ามีระดับต่ำกว่านานาชาติ
          พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
          นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นต้องยอมรับว่าครูไทยยังประสบปัญหาอีกหลากหลาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสังคม ทั้งการปรับปรุงรายได้ของครู ที่ยังไม่เพียงพอทำให้มีปัญหาในเรื่องของการที่มีการไปสอนเพื่อแสวงหารายได้ มากขึ้น ในปีนี้รัฐบาลจึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพครู และมีการประกาศให้เป็นปีแห่งคุณภาพครู นอกจากดำเนินการด้านต่าง ๆ แล้วยังมีการปรับค่าตอบแทนครูให้เหมาะสมกับวิชาชีพ ปรับเกณฑ์วิทยฐานะจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจทั้งนี้หวังว่าครูจะช่วยสนับสนุนงานด้านการ ปฏิรูปประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
          หลังจากนั้นนายองค์กร อมรสิรินันท์เลขาธิการคุรุสภา เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษายื่นข้อเสนอภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ "พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งได้ข้อสรุปจากการประชุมสมัชชาสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อนายอภิสิทธิ์ มติการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและมิติในการพัฒนาการศึกษา
          ครูเก่งความรู้-จิตใจด้านนายศรัทธา ห้องทอง ผอ.รร.บ้านคลองน้ำใส อ.กาบัง จ.ยะลา ผู้ได้รับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีครูยุคใหม่เข้าสู่วิชาชีพเป็นจำนวนมากครูยุคใหม่มักจะยึดติดกับ เทคโนโลยีมากจึงทำให้จิตวิญญาณของครูถอยลงไปทุกทีจึงทำให้เกิดช่องว่างตรง นี้ แต่หากครูมีทั้งเทคโนโลยีและจิตวิญญาณพร้อมกันจะทำให้คุณภาพการศึกษามี ประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตลอดจนต่อยอดไปยังระดับสากลได้
          ทั้งนี้ภายในงานวันครูปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ อาทิ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการผลงานครู การออกร้านแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต่าง ๆ กิจกรรมการถาม-ตอบปัญหา ความรู้รอบตัวชิงรางวัล เกมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล การเขียนโปสการ์ดเพื่อส่งคารวะพระคุณครู การแสดงจากนักเรียน และศิลปิน
          ตั้งกองทุนทะลุ 85 ล.นายชินวรณ์ กล่าวว่า วันครูปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดินขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน วันที่15-17 ม.ค. ซึ่งเป็นที่น่าปลื้มปีติเพราะวันแรกมีครูทั่วประเทศและผู้ศรัทธาในครูร่วม บริจาคเป็นเงินถึง 60 ล้านบาท และในวันครูสามารถระดมทุนได้อีก 25 ล้านบาทรวม 85 ล้านบาท ถือว่าทะลุเป้าที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะได้รับบริจาคเพิ่มขึ้นอีก รวมแล้ว 119 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับอายุของกระทรวงศึกษาธิการ
          วิจัยนร.กรุงเทพฯ กลัวครู
          ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักศึกษาด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ประจำสถาบันคอร์เนลล์เพื่อภารกิจของรัฐ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องบทบาทของ "ครู" กับความหวาดกลัวและความทุกข์ของเด็ก กรณีศึกษานักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพ มหานครว่า ร้อยละ 70.5 คิดว่าคุณครูคาดหวังต่อความสำเร็จของนักเรียนมาก ร้อยละ 39.9 ระบุบทบาทของครูทำให้นักเรียนรู้สึกว่าความแตกต่างหลากหลายนำไปสู่ความขัด แย้งมาก ร้อยละ 50.0 ระบุคุณครูมักจะเรียกนักเรียนคนเดิม ๆ ที่เก่งให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกในชั้นเรียนมากร้อยละ 50.3 ยังระบุด้วยว่า คุณครูสอนให้รู้สึกกลัว
          แนะทางออกครู-นร.ดร.นพดล กล่าวต่อว่า และเมื่อถามถึงความทุกข์ของนักเรียนในการเรียน พบว่าร้อยละ 29.7 ทุกข์ในการเรียนมากถึงมากที่สุด ดังนั้นจากการวิจัยพบว่าความกลัวเป็นอุปสรรคสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษา ของนักเรียน ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนอย่างเท่าเทียมในการ แสดงออกมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และการทำให้เด็กรู้สึกว่า เป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์หรือผลผลิตทางการเรียนของพวกเขาน่าจะช่วยนำพาระบบ การศึกษาของไทยไปสู่การปฏิรูปที่เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง
          ตจว.จัดงานกันครึกครื้นส่วนบรรยากาศวันครูในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น มีการทำกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ร่วมทำบุญตักบาตร และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีเด่นประจำปี อาทิที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ. นางวาสินีผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 84 รูป เนื่องในวันครู มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ หัวหน้าหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ กว่า 1,200 คน ร่วมพิธี ที่หอประชุมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบจ.ชลบุรี นายมังกร กุลวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานจัดงานวันครูพร้อม มอบโล่ ครูดีในดวงใจ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปี มีนายไมตรี สอยเหลือง ส.ส.เขต2 ชลบุรี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารโรงเรียนและคณะร่วมเป็นเกียรติในงาน
          ชูครูปริญญาผู้เสียสละ
          ที่ จ.ยโสธร นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา ผวจ. เป็นประธานการจัดงานวันครู ณโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ซึ่งมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป และพิธีบูชาบูรพาจารย์และการมอบรางวัลสำหรับครูผู้มีผลงานดีเด่น 52 คน ที่สำคัญมีการมอบรางวัลสำหรับครูผู้เสียสละคือ นายปริญญา เศิกศิริครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำราญต.สำราญ อ.เมืองยโสธร ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อเดือน ก.ย. 53 แต่ยังไปปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนนักเรียนตามปกติโดยไม่มีค่าตอบแทน
          สำหรับนายปริญญา เป็นครูที่โรงเรียนบ้านสำราญมากว่า 20 ปี ได้ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนา เลี้ยงวัวและหากินแบบชาวบ้าน เป็นผู้นำทางศาสนาในพิธีต่าง ๆ ของหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง มีสำนึกในวิชาชีพครูและรับผิดชอบต่อศิษย์ สถาบัน และบ้านเกิด จึงได้เสียสละเวลาส่วนตัวไปช่วยงานของโรงเรียนตั้งแต่เกษียณอายุราชการเป็น ต้นมา
          สั่งดูแลครู-อย่าประมาทที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายถาวร เสนเนียมรมช.มหาดไทย เป็นประธานพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ มี นายกฤษฎา บุญราชผวจ.ยะลา นายอดินันท์ ปากบารา รองผอ.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายการศึกษา) นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับ
          นายถาวร กล่าวว่า ตนลงมาพบปะเพื่อนครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ได้เน้นย้ำ เรื่องความไม่ประมาทในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ทั้งที่โรงเรียน สถานศึกษา หรือจะออกไปทำภารกิจส่วนตัว ตนได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ศอ.บต. มาโดยตลอดว่าจะต้องให้ความคุ้มครองครูอย่างใกล้ชิด เพราะครูเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการสร้างความสะเทือน ขวัญ ข่มขู่ คุกคาม
          ไม่ทิ้งนร.ขอสอนจนตายที่ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัยจ.นราธิวาส นายธนน เวชกรกานนท์ ผวจ.เป็นประธานในพิธีวันครูและมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรรวมทั้งทุนการศึกษา แก่ข้าราชการครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูที่เสียสละและปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้คณะครูได้กล่าวปฏิญาณตนและสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณ บูรพาจารย์ โดยพอสรุปใจความว่าครูทุกคนจะร่วมอุดมการณ์สอนศิษย์ไม่ละทิ้งพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา138 ราย ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
          โดยภายหลังจากการปฏิญาณตนแล้วเสร็จ คณะครูที่ร่วมงานได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง1 นาที เพื่อร่วมไว้อาลัยแก่ครู โดยเฉพาะครูจูหลิง ปงกันมูล ครูโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ถูกคนร้ายรุมประชาทัณฑ์จนเสียชีวิต ขณะสอนหนังสือเด็กชั้นอนุบาลเมื่อปี 48 ที่ผ่านมา และรายล่าสุด นายมาโนช ชฎารัตน์ ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลปัตตานี จ.ปัตตานี ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา
          ครูไม่ย้ายหนีปักหลักสู้
          นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 กล่าวว่า จากสถิติการขอย้ายออกจากพื้นที่ใน 5 อำเภอรับผิดชอบที่ประกอบด้วย อ.ตากใบ อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงปาดี และอ.สุคิริน ของครูในปี 53 พบว่ามีครูขอย้ายออกจากพื้นที่ 30 คน โดยเหตุผลหลักของการย้ายล้วนเป็นการย้ายตามครอบครัวทั้งสิ้น สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ครูทุกคนจะรู้สึกหวาดกลัวและหวาดระแวงกับการ สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ แต่ก็ไม่ได้คิดหนีออกไป และยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอนหนังสือให้กับนักเรียนในพื้นที่
          นางนิรันญา เสวตโสธร ครูโรงเรียนบ้านแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี และบรรจุเข้ารับราชการครูครั้งแรกที่ อ.สุคิริน เมื่อปี 42 และย้ายมาประจำอยู่ที่โรงเรียนบ้านแว้งในวันที่ 1 มิ.ย. 48 จนถึงปัจจุบัน กล่าวว่า แม้การทำหน้าที่ในฐานะครูจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ แต่ยืนยันว่าจะตั้งใจสอนหนังสือให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ สำหรับสิ่งที่อยากจะขอเนื่องในโอกาสวันครู ก็คือการขอให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบ
          เพื่อนครูมาโนชร่วมทำบุญ
          ที่โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลปัตตานีนายธนู นูนน้อย ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ครูผู้มีพระคุณ และครูที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะนายมาโนช ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผวจ.ปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ หลังพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนดีเด่น ยังได้ยืนสงบนิ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนายมาโนชด้วย
          นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า เหตุคนร้ายลอบยิงครูเสียชีวิตค่อนข้างน่ากลัวเพราะหลายเดือนไม่เคยเกิดเหตุ ร้ายกับครู ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานเรื่องการข่าวด้วย ทุกครั้งที่ครูถูกทำร้ายก็เสียขวัญตลอดเวลา แต่ด้วยหน้าที่ที่ครูต้องรับผิดชอบก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
          ส่วนความคืบหน้าของคดีลอบยิงนายมาโนช พ.ต.อ.มนัส ศิกษมัต ผกก.สภ.เมืองปัตตานี ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวน ชุดวิทยาการพิสูจน์หลักฐาน เพื่อสรุปความคืบหน้าโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำหัวกระสุนขนาด .38 ที่อยู่ในตัวผู้ตายไปทำการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบหัวกระสุนว่าเคยใช้ก่อเหตุ ที่ใดบ้าง
          รัฐลงพื้นที่ให้กำลังใจนายชินวรณ์ ให้สัมภาษณ์กรณีนายมาโนช ถูกยิงเสียชีวิตว่า กระทรวงฯขอแสดงความเสียใจเพราะนายมาโนชถือเป็นต้นแบบของครูที่ดี เบื้องต้นในวันที่ 17 ม.ค.นี้ ตนและนายอภิสิทธิ์ จะเดินทางไปร่วมงานคุรุวีรชน ที่ จ.ปัตตานี แล้วจะนำเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 580,000 บาท ส่วนการช่วยเหลืออื่น ๆ นั้นจะนำเรื่องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ เลื่อนขั้น และให้บำเหน็จ 7 ขั้น ดูแลเรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดูแลการศึกษาของบุตรธิดา จนถึงระดับปริญญาตรี หากจบแล้วจะสนับสนุนให้เป็นข้าราชการหรือหากจบด้านครูก็จะให้ได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการครูต่อไป ส่วนเรื่องการรักษาความปลอดภัยนั้น มีการกำชับมาโดยตลอดร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจ ขอย้ำกับเพื่อนครูว่าอย่าประมาท
          นายสุทิน บัวตูม ที่ปรึกษาคณะทำงานคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามเร่งรัดประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา กล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายมาโนชว่า คณะกรรมาธิการฯ จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือครอบครัวนายมาโนช
          โวรัฐแก้ปัญหาโจรใต้ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ว่า การดูแลคุ้มครองครูเราพยายามทำอยู่โดยตลอด สถานการณ์โดยภาพรวมก็ดีขึ้น แต่การก่อการร้ายก็ยังไม่จบ เราก็ต้องพยายามที่จะทำงานต่อไป แต่ถ้าไปนับดูจำนวนสถิติจำนวนครั้งของการก่อเหตุร้ายจะลดลงมาก จำนวนคนที่เสียชีวิตทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และประชาชนธรรมดาก็ลดลงมาก เมื่อถามว่าพอใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือเพิ่มมาตรการอะไรเป็นพิเศษ นายสุเทพกล่าวว่า การปรับปรุงวิธีการทำงานต้องปรับไปเรื่อย ๆ จะไปยึดมั่นตายตัวอยู่ไม่ได้ แต่โดยหลักโดยแนวทางเราดำเนินการมาถูกต้องแล้ว.

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 54   อ่าน 8598 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ภาษาอังกฤษไทยรั้งท้าย งบประมาณผิดจุด
17 พ.ย. 58 | อ่าน 623 ครั้ง
สพฐ.ถกเขตพื้นที่ฯ รับลูก ‘บิ๊กตู่’ ตั้งธงปฏิรูปศึกษา
26 มิ.ย. 61 | อ่าน 484 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: หลักการสอบแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการครูฯ
28 ก.พ. 54 | อ่าน 11189 ครั้ง
ศธ. เล็งปรับระบบบรรจุ-แต่งตั้ง ครู
03 ก.ค. 57 | อ่าน 477 ครั้ง
ศธ.โละแท็บเล็ต
06 ส.ค. 56 | อ่าน 1141 ครั้ง
’วรวัจน์’ชี้คนไทยไม่พร้อมขึ้นเวทีอาเซียน
31 ส.ค. 54 | อ่าน 52191 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.