Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กระดานข่าว สมศ.
      

กระดานข่าว สมศ.

          เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้พิจารณาอนุมัติมาตรฐาน ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ทั้งระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันนี้เราจะมาติดตามว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นอย่างไร เพื่อให้สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจะได้เตรียมตัวเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ นี้
          มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย๔  มาตรฐาน  ๑๑ ตัวบ่งชี้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ๑)  ผลการจัดการศึกษา  ๒) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ๓) การบริหารจัดการศึกษาและ ๔) การประกันคุณภาพภายใน  ตัวบ่งชี้ ๑๑ตัวบ่งชี้แบ่งเป็น ๓ ชุด ได้แก่  ตัวบ่งชี้พื้นฐาน   หรือตัวบ่งชี้ขั้นต่ำที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นเกณฑ์มาตรฐานจำเป็นของทุกสถานศึกษา เพื่อคัดกรองสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างการพัฒนาต่อยอดและพัฒนาในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น คัดกรองสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ โดยให้แต่ละสถานศึกษานำเสนอเอกลักษณ์ ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเด่นซึ่งเป็นความต่างของแต่ละสถานศึกษา เพื่อต่อยอดความเป็นตัวตน ของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่เป็นมาตรการส่งเสริม เป็นตัวบ่งชี้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตามยุคสมัยหรือตามนโยบายภาครัฐ เพื่อให้สามารถตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพโดยรวม โดยการเชื่อมโยงการสร้างตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม โดยต้นสังกัดประเมิน  Input และ Process ส่วน สมศ. ประเมินด้านผลผลิต  ผลลัพธ์และผลกระทบเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
          ขณะนี้ สมศ. อยู่ในระหว่างการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเพื่อให้มีความสมบูรณ์ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น สมศ. จะนำมาเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป อย่าลืมติดตามนะครับ
          รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้
          ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
          ด้านผลผลิต
          ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
          ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
          ๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
          ๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ด้านผลลัพธ์
          ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และผู้เรียนมีการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
          ๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านบริหารจัดการศึกษา
          ๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายใน
          ๘. การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดเป็นไปตามกฎกระทรวงตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
          ๙. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรือจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของประเภทโรงเรียน
          ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
          ๑๐. มาตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานโดยการกำหนดมาตรการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรกับรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
          ๑๑. มาตรการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันเพื่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน
          สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพพพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๑๖-๓๙๕๕ โทรสาร ๐-๒๒๑๖๕๐๔๓-๖ homepage : http//www.onesqa.or.th E-mail  : info@onesqa.or.th

          --มติชน ฉบับวันที่ 13 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 53   อ่าน 16127 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.และ ครุฯ จุฬาร่วมเป็นเจ้าภาพงาน EDUCA 2013
21 ส.ค. 56 | อ่าน 635 ครั้ง
17 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรับถ้วยพระราชทานและโล่ประทานฯ
23 เม.ย. 57 | อ่าน 341 ครั้ง
กางตัวเลขรับเด็กโรงเรียนดัง
03 ก.พ. 54 | อ่าน 10584 ครั้ง
แนะใช้ผลงานน.ร.ประเมินครู
08 ม.ค. 56 | อ่าน 738 ครั้ง
ก.ค.ศ.เห็นชอบปรับมาตรฐานผอ.เขตพื้นที่ประถม –มัธยม เข้มห้ามข้ามสาย
26 ส.ค. 53 | อ่าน 20493 ครั้ง
ชงรมว.ศธ.ใหม่ปรับเขตพท.บึงกาฬ
05 ก.ค. 54 | อ่าน 28900 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.