Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


“ม.พะเยา”แหล่งเรียนรู้น่าอยู่ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน          เดิม “มหาวิทยาลัยพะเยา" หรือ มพ. เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ด้วยความพร้อม และต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่เขตล้านนา จึงยกระดับจากวิทยาเขตเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ภายใต้การดูแลของ “รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี" อธิการบดี มพ. ผู้ริเริ่มและมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้กลายเป็นปัญญาเพื่อสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน
          จุดเริ่มต้นของ มพ. อธิการบดีผู้ริเร่ม เล่าว่า จริงๆ แล้ว มพ.ก่อตั้งมา 15 ปีแล้ว แต่ตอนนั้นเป็นเพียงวิทยาเขต ที่ผ่านมามีการพัฒนา ม.พะเยา ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ เป็นที่พึ่งของชุมชน และต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในหุบเขา มีสวนพฤกษศาสตร์ นักศึกษาที่มาเรียนต้องอยู่อย่างมีสุขภาพดี น่าอยู่ และมีความสุข ขณะเดียวกัน ต้องมีความหลากหลายทางด้านวิชาการให้ได้เรียนรู้ ตอนนี้ มพ.มีนิสิตนักศึกษาประมาณ 1.2 หมื่นคน มีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 62 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 15 สาขาวิชา และปริญญาเอก 2 สาขาวิชา บนพื้นที่ 5,727 ไร่ ณ บริเวณ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
          “การพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยไม่ได้เน้นพัฒนาเฉพาะมีความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่จะควบคู่การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม การบริการสังคม เปิดโอกาสให้นิสิตลงพื้นที่ทำงานวิจัยร่วมกับชุมชน โดยเอาปัญหาชุมชนและสังคมมาเป็นปัญหาหลักให้นิสิตทำวิจัย ไม่ใช่นิสิตลงไปกำหนดปัญหา เพราะการให้นิสิตลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน ถือเป็นการการทำงาน แก้ปัญหา และปลูกฝังจิตอาสาการทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนของตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว ในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนแล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามโครงการ 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัยด้วย”
          นอกจากพัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากร นิสิต โดยมุ่งเป้าเป็น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” แล้ว ม.พะเยา ยังมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็น “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” (Healthy university) มีการจัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2553 มุ่งให้เป็นสถาบันสร้างเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดกลวิธีสร้างสุขภาพ 6 อ. คือ ออกกำลังกาย, อาหารปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อารมณ์ดี, อบายมุข และอโรคยาปัจจุบัน ม.พะเยา มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ต่างๆ รองรับบุคลากรและนิสิต ประกอบด้วย อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการ อาคารหอพักนิสิต อาคารหอพักอาจารย์ อ่างเก็บน้ำ สนามกีฬากลางแจ้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมสำนักหอสมุด กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีไฟฟ้าย่อย และอาคารศูนย์บริการวิชาการจังหวัดเชียงราย
          ขณะที่ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อธิการบดีคนแรกของ มพ. เล่าต่อว่า มหาวิทยาลัยได้สร้างอาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา (ไต) ขึ้น ด้วยงบประมาณ 183.7 ล้านบาท ได้รับการออกแบบโดยอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ห้องประชุมขนาด 2,800 ที่นั่ง ลานอเนกประสงค์ และห้องสำนักงาน รูปทรงของอาคารเป็นแนวศิลปะล้านนาร่วมสมัย ซึ่งนำเอาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปกรรมล้านนามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับ อาคารสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว และอาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา (ไต) แห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคต
          “มพ.เป็นมหาวิทยาลัยที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ” โดยขณะนี้ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม และในปีการศึกษาหน้าจะเปิดรับนิสิตแพทย์รุ่นแรก จึงมีความจำเป็นต้องมีโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ไว้รองรับให้นิสิตเหล่านี้ได้ฝึกวิชาชีพในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรและเป็นการฝึกประสบการณ์ก่อนออกไปประกอบอาชีพจริง
          พื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย ในเนื้อที่กว่า 700 ไร่ โดยอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น ในระยะแรกจะมีขนาด 480 เตียง และ 750 เตียง ส่วนแผนการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 4 เฟส โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554-2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
          รศ.ดร.มณฑล บอกอีกว่า ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มพ. เพื่อรองรับลูกหลานบุคลากร และประชาชนชาวพะเยา มีการสร้างอาคารหอพักนิสิตเพิ่มเติม ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยให้ทุกๆ พื้นที่เป็นที่เรียนรู้ พักผ่อนสำหรับนิสิต และมีการจัดตั้งอาศรมศิลปินนานาชาติ เป็นลักษณะคล้ายๆ กับดุริยางคศิลป์ เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยน และอนุรักษ์ทั้งดนตรีสมัยใหม่ ดนตรีไทย ละครเวที
          บรรยากาศอันร่มรืนภายใต้หุบเขา ม.พะเยา มหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 24 ดูจะเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม โดยเน้นการขยายโอกาสแก่นิสิตภาคเหนือตอนบน และนักศึกษาภาคอื่นๆ ที่สนใจศึกษาเล่าเรียนภายใต้สภาพแวดล้อมธรรมชาติของป่าเขา พัฒนา สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ ความรู้ ทำงานได้จริง และพร้อมช่วยเหลือคนในชุมชน ภายใต้เครือข่ายความเป็นมิตร เป็นเพื่อนที่ดีต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติของ จ.พะเยา สนใจเยี่ยมชม โทร.0-5446-6666 หรือ
www.pyo.nu.ac.th
          0 ชุลีพร อร่ามเนตร 0 รายงาน

          ที่มา: http://www.komchadluek.net


โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 54   อ่าน 8582 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
นายกฯ ห่วงคะแนนโอเน็ต ม.6 เพิ่มขึ้นแค่ 2 วิชา
23 มี.ค. 60 | อ่าน 530 ครั้ง
มอบรางวัล’87 ชุมชน 59 ร.ร.’เข้ารอบโครงการปลอดขยะ
09 ก.ค. 57 | อ่าน 595 ครั้ง
“ชินวรณ์” ขู่ “อาชีวะคู่เดือด” ยังไม่หายซ่าเจอปิดถาวรแน่
27 ม.ค. 54 | อ่าน 11578 ครั้ง
มหา’ลัยขอเลื่อนประเมินคุณภาพรอบ3
13 มิ.ย. 54 | อ่าน 89408 ครั้ง
สพฐ.ประกาศยึดแนวเดิมการรับนักเรียน เน้นการเรียนรู้จริงไม่ต้องพึ่งเรียนกวดวิชา
11 ก.ย. 57 | อ่าน 671 ครั้ง
องค์กรครูยอมรับ’สุชาติ’
19 ม.ค. 55 | อ่าน 82290 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.